ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: Інвестиції, інвестиційна привабливість, аграрні підприємства, інвестиційний клімат

Анотація

В статті досліджено економічну сутність інвестицій, розглянуто підходи науковців щодо сутності категорії інвестиційна привабливість. Обґрунтовано особливості визначення даної категорії саме в аграрному секторі економіки України. Розглянуто основні фактори що безпосередньо впливають на інвестиційну привабливість з метою визначення шляхів її підвищення. Метою статті є є дослідження сутності категорії «інвестиційна привабливість» та визначення основних чинників, що безпосередньо впливають на неї. У процесі проведення дослідження використовувалися загально наукові та спеціальні методи дослідження. Зокрема, метод наукового пізнання, аналізу та синтезу, графічний метод, метод узагальнення, абстрактно-логічний. В результаті проведення дослідження автором визначено основні фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємств. Обґрунтована, що інвестиційної привабливості підприємства повинна розглядатися комплексно із урахуванням інтересів всіх учасників інвестиційного процесу.

Посилання

Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.

Готра В.І. Теоретичні основи управління інноваційним розвитком агропромислового виробництва України. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2017. Вип. 1 (7). С. 16¬21

Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підручник. Київ: КНТЕУ, 2003. 398 с.

Єльнікова Ю. В. Рейтингування регіонів України за рівнем привабливості для відповідальних інвестицій. Інвестиції: практика та досвід. 2020. №17. С. 63 – 68.

Федоренко В. Інвестиції та економіка України. Економіка України. 2011. №10. С. 12–16.

Левчинський Д.Л. Суть та економічна природа інвестицій і інвестиційного процесу. Механізм регулювання економіки. 2016. № 2. С. 131¬139

Даценко Г.В. Систематизація класифікаційних ознак інвестицій та фінансовий контроль капітальних інвестицій. Регіональна бізнес-економіка та управління. 2013. № 3. С. 92¬97.

Глуха Г.Я. Прямі іноземні інвестиції у контексті економічного зростання. Економічний нобелівський вісник. 2016. № 1 (7). С. 113¬121

Абрамович І.А. Сутність та стан інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки. Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. 2016. № 4. С. 7¬10

Бражко О. Особливості формування оцінки інвестиційної привабливості економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2009. № 12. С. 16–20

Гелеверя Є.М., Сергієнко Ю. І. Інвестиційна привабливість регіонів як основа сталого розвитку країни. Бізнес-інформ. 2020. №4. С. 111¬117.

Лещук Г.В. Систематизація підходів до оцінювання інвестиційної привабливості регіону. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2020. №29. С. 93¬97.

Boiarko I.M., Hrytsenko L.L. (2011) Investytsiinyi analiz: navchalnyi posibnyk [Investment analysis: a study guide]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury. 400 p. (in Ukrainian)

Hotra V.I. (2017) Teoretychni osnovy upravlinnia innovatsiinym rozvytkom ahropromyslovoho vyrobnytstva Ukrainy [Theoretical foundations of management of innovative development of agro-industrial production of Ukraine]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. vol. 1 (7). pp. 16¬21

Blank I.O. (2003) Investytsiinyi menedzhment: pidruchnyk [Investment management: a textbook.]. Kyiv: KNTEU. 398 p.

Ielnikova Yu. V. (2020) Reitynhuvannia rehioniv Ukrainy za rivnem pryvablyvosti dlia vidpovidalnykh investytsii [Rating of the regions of Ukraine by the level of attractiveness for responsible investments.]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. Vol. 17. pp. 63¬68.

Fedorenko V. (2011) Investytsii ta ekonomika Ukrainy [Investments and the economy of Ukraine]. Ekonomika Ukrainy – Ukraine economy. Vol. 10. pp. 12–16.

Levchynskyi D.L. (2016) Sut ta ekonomichna pryroda investytsii i investytsiinoho protsesu [The essence and economic nature of investments and the investment process]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of economic regulation. vol 2. pp. 131¬139

Datsenko H.V. (2013) Systematyzatsiia klasyfikatsiinykh oznak investytsii ta finansovyi kontrol kapitalnykh investytsii [Systematization of classification features of investments and financial control of capital investments]. Rehionalna biznes-ekonomika ta upravlinnia – Regional business economy and management. Vol. 3. pp. 92¬97.

Hlukha H.Ia. (2016) Priami inozemni investytsii u konteksti ekonomichnoho zrostannia [Foreign direct investment in the context of economic growth]. Ekonomichnyi nobelivskyi visnyk – Economic Nobel Herald. Vol. 1 (7). pp. 113¬121

Abramovych I.A. (2016) Sutnist ta stan investytsiinoi diialnosti v ahrarnomu sektori ekonomiky [The essence and state of investment activity in the agrarian sector of the economy]. Derzhava i rehiony: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – State and regions: Economy and entrepreneurship. Vol. 4. pp. 7¬10

Brazhko O. (2009) Osoblyvosti formuvannia otsinky investytsiinoi pryvablyvosti ekonomiky [Peculiarities of forming an assessment of the investment attractiveness of the economy]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience. Vol. 12. pp. 16–20

Heleveria Ye.M., Serhiienko Yu. I. (2020). Investytsiina pryvablyvist rehioniv yak osnova staloho rozvytku krainy [Investment attractiveness of regions as the basis of sustainable development of the country]. Biznes-inform - Business information. Vol. 4. pp. 111¬117.

Leshchuk H.V. (2020) Systematyzatsiia pidkhodiv do otsiniuvannia investytsiinoi pryvablyvosti rehionu [Systematization of approaches to assessing the investment attractiveness of the region]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Vol. 29. pp. 93¬97.

Переглядів статті: 11
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2024-01-30
Як цитувати
Тітенко, З., & Ліснічук, В. (2024). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (59). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-59-37
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ