ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: фінансова безпека, підприємства, інновації, інноваціна активність, інноваційний розвиток

Анотація

Інновації відіграють важливу роль у розвитку як економіки в цілому так і окремих підприємств зокрема. Тому питання забезпечення інноваційного розвитку та пошуку фінансових ресурсів, що сприятимуть впровадження інновацій набуває все більшої актуальності. В сучасних умовах для забезпечення належного рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання потрібно впроваджувати новітні технології що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємств, як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку. Метою статті є дослідження передумов забезпечення належного рівня інноваційного розвитку підприємств, як одного із факторів забезпечення належного рівня їх фінансової безпеки в складних умовах сьогодення. У статті визначено основні чинники інноваційної складової фінансової безпеки: інноваційний розвиток, інноваційний потенціал та інноваційні ризики. Доведено важливість їх врахування для забезпечення належного рівня фінансової безпеки. Автором досліджено сутність категорії інноваційний розвиток та визначеної її безпосередній вплив на рівень фінансової безпеки підприємств. В складних умовах ведення господарської діяльності в даний час питання нарощення інноваційного потенціалу набуває все більшої актуальності. Автором акцентовано увагу на факторах зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на інноваційний потенціал підприємства. В статті запропоновано авторське трактування категорії інноваційний потенціал підприємств, як складової його фінансової безпеки. Доведено, що для забезпечення ефективного інноваційного розвитку потрібно чітко дотримуватися механізму його формування. Він передбачає наявність певних складових елементів, зокрема: чітке визначення поставленої мети, у відповідності до якої повинні бути розроблені завдання, в продовж всього дослідження повинен відбуватися аналіз виконання поставлених завдань, щоб основна мета дослідження була досягнута. Визначено, що на інноваційний розвиток суттєвий вплив мають загрози та ризики, що обумовлює необхідність постійного їх моніторингу з метою сприяння їх мінімізації.

Посилання

Lobunska S. V. (20120 Innovative activity of the enterprise as a risk factor and a condition for strengthening its economic security. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic. Access mode: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/15950/1/46_297- 304_Vis_725_Ekonomika.pdf

Law of Ukraine «On innovative activity» №. 40-IV of July 4, 2002, as amended in accordance with the Laws of October 16, 2012.

Shilova O. Yu. (2012) Innovative potential of the enterprise: essence and management mechanism. Marketing and innovation management. 1. 220-227.

Glushenkova A.A. (2016) The structure of innovative potential of enterprises in the field of telecommunications and informatization. Economy. Management. Business. 4 (18). 100-106.

Volodin S. A. (2017) Theoretical foundations of the formation and implementation of innovative potential in the development of the economy. Economy of agro-industrial complex. 5. 65-72.

Mykytas O. O., Myronova M. K. (2015) Management of the innovative potential of the enterprise in modern business conditions. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Technical progress and production efficiency. 59. 53-56.

State of innovative activity of Ukraine URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/

Barancheev V.P. (2005) Mechanism of innovative organization development. Invention. 7. 11-15.

Ilyashenko S.M. (2003) Management of innovative development: problems, concepts, methods: training. study guide. University Sumy: VTD "University Book". [in Ukrainian].

Cass M.E. (2011) Formation of an innovative enterprise development strategy based on management of intangible assets: monograph Kharkiv: NNGASU. [in Ukrainian].

Dyachenko O.A., Artemenko L.P. (2015) Economic security of innovation-oriented enterprises in the conditions of European integration. Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". 12. 173-180.

Переглядів статті: 107
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Тітенко, З. (2023). ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-14
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ