ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: інвестиційна привабливість, аграрні підприємства, інвестиції, фінансово безпека

Анотація

Сільське господарство посідає провідне місце в розвитку економіки України, тому важливим є забезпечення належного рівня їх фінансової безпеки. У вирішенні даного питання значну роль відіграють інвестиції. В сучасних економічних умовах питання залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, а також раціональне їх використання набуває особливої актуальності. Сучасний стан ринкових перетворень в Україні потребує таких умов, які б гарантували економічну безпеку інвесторам та забезпечували б інноваційний розвиток вітчизняної економіки. Перехід на інноваційну модель розвитку аграрного сектора економіки безпосередньо залежить від інвестицій – їх обсягів, структури та напрямів застосування. В умовах економічної глобалізації інвестиції виступають у ролі фундаменту для забезпечення високої конкурентоспроможності українських товаровиробників, є їх важливою передумовою для успішної інтеграції України в світовий економічний простір, досягнення високого рівня життя населення та продовольчої безпеки держави. Метою статті є розробка практичних рекомендацій, щодо підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств, як передумови забезпечення належного рівня їх фінансової безпеки. У процесі дослідження використано наукові методи економіко-статистичний – для оцінювання динаміки обсягу капітальних інвестицій; метод групування – для визначення впливу обсягів капітальних вкладень на результати діяльності підприємств; аналізу і синтезу – для з’ясування причин, які спричиняють зміну обсягів капітальних вкладень; табличний і графічний – для зображення одержаних результатів дослідження; абстрактно-логічний – при здійсненні теоретичних та методичних узагальнень. Проаналізовано інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств різних регіонів, запропоновано алгоритм дослідження рівня інвестиційної безпеки, як складової його фінансової безпеки.

Посилання

Skrypnyk Yu.V. (2016). Investment attractiveness of an agricultural enterprise. Global and national economic problems, 11, 794–799.

Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine "On approval of methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine" No. 1277 dated 10/29/2013.

Brodyuk I.V. (2015). Investment aspects of economic security of enterprises. International scientific and practical Internet conference "Investment-innovative component of financial and economic security at the national, regional and micro level in the context of sustainable development" (Kyiv, March 20, 2015) URL: https://knutd.edu.ua/our-publikation/533/683/6958 [in Ukrainian]

Moshensky S.Z. (2009). Theoretical and methodological principles of ensuring investment security of Ukraine through the mechanism of institutional investment in securities markets. Candidate’s thesis. Kyiv. [in Ukrainian]

Poberezhna N.M. (2013). Investment component of economic security. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Avg.: Technical progress and production efficiency. 67. (1040), 179–185.

Lagovska O.A. (2013) The essence of investment security of an enterprise and its place in the system of economic security. Bulletin of the Zhytomyr State Technological University. Series "Economic Sciences", 4, 74–81.

Kyrychenko O.A., Denisenko M.P., Sidak V.S. (2010). Economic security of business entities in the conditions of the global financial crisis. Kyiv: KROC. [in Ukrainian]

Tovsteniuk O.V. (2012) Investment attractiveness as an object of diagnosis. Bulletin of the Lviv Polytechnic National University, 727, 381–386.

N. Davydenko, H. Skryphyk (2017). Evaluation methods of investment attractiveness of Ukrainian agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, 3 (5), 103–107. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-103-107

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 34
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Тітенко, З. (2022). ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-67
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ