КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПРАЦІ

Ключові слова: державна політика, поведінкові моделі, ринок праці, суб’єкти ринку праці, концептуальні засади, напрями регулювання

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням визначення концептуальних засад державної політики регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. У ході дослідження виокремлено наступні напрями державної політики регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці: регулювання організації праці (коригування тривалості робочого часу, управління складністю праці, підтримка та покращення якості праці, розширення потенційної сфери прикладання праці, підвищення рівня доступності більш прибуткових сфер прикладання праці), регулювання доходів (управління джерелами доходу, коригування рівня доходу, збільшення потенційних можливостей підвищення добробуту), регулювання системи факторів, що діють з боку індивіда (управління особистісними обставинами, підвищення рівня інформованості, збільшення рівня доступності до різних каналів працевлаштування, управління правовою культурою, коригування відношення до об’єктів прикладання праці, управління факторами дозвілля), та регулювання системи факторів, що діють з боку роботодавця / підприємства (коригування ставлення до роботодавця / підприємства, підтримка та покращення поточної оцінки роботодавця / підприємства).

Посилання

Безтелесна, Л. І., Похно, В. О. Оцінка тенденцій функціонування регіонального ринку праці. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law. 2018. №20. Р. 31–39.

Grishnova O., Brintseva O., Cherkasov A. Transition to a new economy: transformation trends in the field of income and salary functions. Problems and Perspectives in Management. 2019. № 17 (2). P. 18–31.

Колот А.М., Герасименко О.О. Інститути зайнятості і доходів в новій економіці: глобальні тренди. Проблеми економіки та політичної економії. 2018. № 1. С. 195–235.

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2016. 328 с.

Лісогор Л.С. Європейський досвід прогнозування потреби у робочій силі в контексті формування інноваційних перспектив трансформації зайнятості в Україні. Ринок праці та зайнятість населення. 2016. № 1. С. 17–20.

Петрова І.Л., Близнюк В.В. Основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці: нові виклики та імперативи розвитку. Український ринок праці: імперативи та можливості змін: кол. монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В. Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2018. С. 8–27.

Семикіна М.В., Пасєка А.С. Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 5(1). С. 165–170.

Шаульська Л.В. Нові риси сфери зайнятості та перспективи її регулювання. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2(1). С. 120–128.

Beztelesna, L.I. and Pokhno, V.O. (2018) Otsinka tendentsii funktsionuvannia rehionalnoho rynku pratsi [Assessment of trends in the functioning of the regional labor market]. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, vol. 20, рр. 31–39. (in Ukrainian)

Grishnova, O., Brintseva, O. and Cherkasov, A. (2019) Transition to a new economy: transformation trends in the field of income and salary functions. Problems and Perspectives in Management, vol. 17 (2), рр. 18–31.

Kolot, A.M. and Herasymenko, O.O. (2018) Instytuty zainiatosti i dokhodiv v novii ekonomitsi: hlobalni trendy [Institutions of employment and income in the new economy: global trends]. Problemy ekonomiky ta politychnoi ekonomii, vol. 1, pр. 195–235. (in Ukrainian)

Libanova, E.M. (Eds.). (2016) Lyudskyy rozvytok v Ukrayini. Innovatsiyni vydy zaynyatosti ta perspektyvy yikh rozvytku [Human development in Ukraine. Innovative types of employment and prospects for their development]. kol. monohrafiya [a monograph]. K., In-t demohrafiyi ta sotsial’nykh doslidzhen im. M.V. Ptukhy NAN Ukrayiny. 328 p. (in Ukrainian)

Lisohor, L.S. (2016) Yevropeiskyi dosvid prohnozuvannia potreby u robochii syli v konteksti formuvannia innovatsiinykh perspektyv transformatsii zainiatosti v Ukraini [European experience of forecasting labor demand in the context of forming innovative prospects for employment transformation in Ukraine]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia, vol. 1, pp. 17–20. (in Ukrainian)

Petrova, I.L. and Blyzniuk, V.V. (2018) Osnovni tendentsii rozvytku vitchyznianoho rynku pratsi: novi vyklyky ta imperatyvy rozvytku [The main trends in the domestic labor market: new challenges and development imperatives]. Ukrainskyi rynok pratsi: imperatyvy ta mozhlyvosti zmin [Ukrainian labor market: imperatives and opportunities for change]. kol. monohrafiia [a monograph]. K., NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy», рр. 8–27. (in Ukrainian)

Semykina, M.V. and Pasieka, A.S. (2016) Rynok pratsi Ukrainy: tendentsii ta osoblyvosti rozvytku [Ukrainian labor market: trends and features of development]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 5(1), рр. 165–170. (in Ukrainian)

Shaulska, L.V. (2015). Novi rysy sfery zainiatosti ta perspektyvy yii rehuliuvannia [New features of employment sphere and prospects for its regulation]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, vol. 2(1), pp. 120–128. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 115
Завантажень PDF: 65
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Якимова, Н., & Панченко, І. (2020). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКОВИХ МОДЕЛЕЙ СУБ’ЄКТІВ РИНКУ ПРАЦІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-55
Розділ
ЕКОНОМІКА