РОЛЬ ЛІДЕРА У ФОРМУВАННІ ВНУТРІШНЬОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: лідер, імідж організації, позитивний внутрішній імідж, чинники, етапи формування та управління

Анотація

У статті досліджено роль лідера у формуванні внутрішнього іміджу організації та висвітлено специфіку цього процесу. Визначено чинники, що впливають на формування позитивного внутрішнього іміджу організації (зовнішні (позаорганізаційні) чинники та внутрішні чинники (організаційні, управлінські, психологічні)). Розроблено перспективні напрями та механізми управління позитивним внутрішнім іміджем організації. Виокремлено етапи формування та управління позитивним внутрішнім іміджем організації (етап формування організаційних установок, методологічний, діагностичний, інструментальний, практичний, контрольний етапи та етап оперативного управління). Важливою особливістю запропонованого підходу є включення у процес управління іміджем організації заходів щодо контролю відповідності внутрішнього та зовнішнього іміджу.

Посилання

Гоулман Д. Емоційне лідерство. Мистецтво управління людьми на основі емоційного інтелекту. 2002. 211 с.

Котлер Ф., Лі Н. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Перекл. з англ. С. Яринич. Київ : Стандарт, 2005. 302 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління. Київ : Академвидав, 2003. 568 с.

Altman J., Taylor D. Social Penetration: the Development of Interpersonal Relationships. N.Y.: Holt, Rinehart, and Winston. 1973. 212 p.

Harris F., Chernatony de L. Corporate Branding and Corporate Brand Performance. European Journal of Marketing. 2001. Vol. 35. Issue 3/4. Р. 441–446.

Van Riel C., Balmer J. Corporate Identity: the Concept, its Measurement and Management. European Journal of Marketing. 1997. Vol. 31. Issue 5/6. Р. 340–355.

Петров П. Г. До проблеми визначення змісту понять «імідж», «образ», «бренд». Гілея: науковий вісник. 2017. Вип. 125. С. 386–389.

Воронько-Невіднича Т. В., Помаз О. М., Васильєва Ю. А., Коваленко Г. О. Аспекти корпоративної соціальної відповідальності підприємства, що сприяють формуванню його іміджу. Modern economics. 2020. № 24. С. 45–49.

Сілецька Н. В. Роль іміджу у забезпеченні сталого розвитку сучасного бізнесу. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 2. С. 59–63.

Гатило В. П. Синтез моделі формування іміджу підприємства на ринку праці. Системи управління, навігації та зв’язку. 2017. Вип. 5. С. 124–127.

Погосян К. В., Литвиненко К. О. Корпоративний імідж як чинник конкурентоспроможності компанії. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Т. 31(70), № 2(2). С. 24–28.

Залєвська О. Розвиток внутрішніх комунікацій за допомогою корпоративного видання, як інструмент впливу на імідж та діяльність компанії. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Sv. 5, Vyd. 4. С. 189–196.

Houlman, D. (2002) Emotsiine liderstvo. Mystetstvo upravlinnia liudmy na osnovi emotsiinoho intelektu [Emotional leadership. The art of people management based on emotional intelligence]. 211 p. (in Ukrainian)

Kotler, F. and Li, N. (2005) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist. Yak zrobyty yakomoha bilshe dobra dlia vashoi kompanii ta suspilstva [Corporate social responsibility. How to do as much good as possible for your company and society]. Kyiv: Standart. 302 p. (in Ukrainian)

Orban-Lembryk, L. E. (2003) Psykholohiia upravlinnia [Psychology of management]. Kyiv: Akademvydav. 568 p. (in Ukrainian)

Altman, J. and Taylor, D. (1973) Social Penetration: the Development of Interpersonal Relationships. N.Y.: Holt, Rinehart, and Winston. 212 p. (in English)

Harris, F. and Chernatony, de L. (2001) Corporate Branding and Corporate Brand Performance. European Journal of Marketing. Vol. 35, Issue 3/4, pp. 441–446.

Van Riel, C. and Balmer, J. (1997) Corporate Identity: the Concept, its Measurement and Management. European Journal of Marketing. Vol. 31, Issue 5/6, pp. 340–355.

Petrov P. H. (2017) Do problemy vyznachennia zmistu poniat «imidzh», «obraz», «brend» [To the problem of defining the content of the concepts «image», «image», «brand»]. Hileia: naukovyi visnyk. Vol. 125, pp. 386–389. (in Ukrainian)

Voronko-Nevidnycha T. V., Pomaz O. M., Vasylieva Yu. A., Kovalenko H. O. (2020) Aspekty korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstva, shcho spryiaiut formuvanniu yoho imidzhu [Aspects of the enterprise’s corporate social responsibility that contribute to the formation of its image]. Modern economics. Vol. 24, pp. 45–49. (in Ukrainian)

Siletska N. V. (2017) Rol imidzhu u zabezpechenni staloho rozvytku suchasnoho biznesu [The role of image in ensuring the sustainable development of modern business]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu. Vol. 2, pp. 59–63. (in Ukrainian)

Hatylo V. P. (2017) Syntez modeli formuvannia imidzhu pidpryiemstva na rynku pratsi [Synthesis of the model of enterprise image formation in the labor market]. Systemy upravlinnia, navihatsii ta zviazku. Vol. 5, pp. 124–127. (in Ukrainian)

Pohosian K. V., Lytvynenko K. O. (2020) Korporatyvnyi imidzh yak chynnyk konkurentospromozhnosti kompanii [Corporate image as a factor of the company’s competitiveness]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia. Vol. 31(70), Issue 2(2), pp. 24–28. (in Ukrainian)

Zalievska O. (2018) Rozvytok vnutrishnikh komunikatsii za dopomohoiu korporatyvnoho vydannia, yak instrument vplyvu na imidzh ta diialnist kompanii [Development of internal communications using a corporate publication as a tool for influencing the company’s image and activities]. Evropský politický a právní diskurz. Vol. 5, Issue 4, pp. 189–196. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 152
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Якимова, Н., Марценюк, О., & Кремінський, В. (2022). РОЛЬ ЛІДЕРА У ФОРМУВАННІ ВНУТРІШНЬОГО ІМІДЖУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-57
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ