УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: персонал, розвиток персоналу, система розвитку персоналу, алгоритм, методи розвитку персоналу, стратегії розвитку

Анотація

У статті досліджено сучасні проблеми системи розвитку персоналу підприємства, висвітлено специфіку, негативні та позитивні тенденції цього процесу. Визначено, що реалізація системи розвитку персоналу на підприємстві здійснюється виходячи зі стратегії його розвитку, специфіки діяльності, комунікаційної спрямованості, особливостей зовнішнього середовища. Запропоновано алгоритм розвитку персоналу підприємства. У ході реалізації заходів щодо розвитку персоналу доведено, що важливо забезпечити охоплення цими заходами основних аспектів управління персоналом підприємства, зокрема процесів оцінки персоналу, відбору, адаптації, планування ділової кар’єри, роботи з кадровим резервом з використанням сукупності різних методів. Виокремлено методи розвитку персоналу підприємства, що відрізняються часовим періодом, матеріальними витратами та ефективністю. Закцентовано увагу, що при виборі найбільш прийнятного методу необхідно враховувати його переваги та недоліки.

Посилання

Бей Г.В. Управління розвитком персоналу як метод забезпечення високого рівня залученості працівників. Modern Economics. 2018. № 8. С. 6−14.

Брич В.Я., Гугул О.Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. Т. 2. С. 13−16.

Грішнова О.А., Жорова Є.Р. Кадрове забезпечення ефективної системи антикризового корпоративного управління. Проблеми економіки. 2014. № 1. С. 193−198.

Грузіна І.А., Дериховська В.І. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 250 с.

Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту : колективна монографія / М.В. Семикіна, С.В. Дудко, А.А. Орлова та ін. Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2021. 440 с.

Shaulska L., Kovalenko S., Allayarov Sh., Sydorenko O., Sukhanova A. Strategic enterprise competitiveness management under global challenges. Academy of Strategic Management Journal. 2021. Vol. 20, Issue 4. P. 1−7.

Bei, H.V. (2018) Upravlinnia rozvytkom personalu yak metod zabezpechennia vysokoho rivnia zaluchenosti pratsivnykiv [Personnel development management as a method of ensuring a high level of employee involvement]. Modern Economics, vol. 8, pp. 6−14. (in Ukrainian)

Brych, V.Ya. and Huhul, O.Ya. (2009) Teoretychni aspekty rozvytku personalu [Theoretical aspects of staff development]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 5, рр. 13−16. (in Ukrainian)

Hrishnova, O.A. and Zhorova, Ye.R. (2014) Kadrove zabezpechennia efektyvnoi systemy antykryzovoho korporatyvnoho upravlinnia [Staffing an effective system of anti-crisis corporate governance]. Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 193−198. (in Ukrainian)

Hruzina, I.A. and Derykhovska, V.I. (2014) Problemy rozvytku personalu v systemi stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Problems of personnel development in the system of strategic management of the enterprise]: monohrafiia [a monograph]. Kharkiv: Vyd. KhNEU im. S. Kuznetsia, 250 p. (in Ukrainian)

Semykina, M.V. (Eds.). (2021) Profesiinyi rozvytok personalu pidpryiemstv v systemi motyvatsiinoho menedzhmentu [Professional development of enterprise personnel in the system of motivational management]: kolektyvna monohrafiia [a monograph]. Kropyvnytskyi: Vydavets Lysenko V.F., 440 p. (in Ukrainian)

Shaulska, L., Kovalenko, S., Allayarov, Sh., Sydorenko, O. and Sukhanova, A. (2021). Strategic enterprise competitiveness management under global challenges. Academy of Strategic Management Journal, Vol. 20, Issue 4, pp. 1−7.

Переглядів статті: 417
Завантажень PDF: 958
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Якимова, Н., Марценюк, О., & Мойсєєва, В. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-5
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають