КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ HR-БРЕНДУ КОМПАНІЇ

Ключові слова: конкурентоспроможність персоналу, HR-бренд, управління персоналом

Анотація

У статті досліджено конкурентоспроможність персоналу в контексті розвитку HR-бренду компанії. Встановлено, що важливе значення для формування конкурентоспроможного персоналу має якість людських ресурсів. Доведено, що з метою підвищення конкурентоспроможності персоналу необхідно враховувати, що на сучасному етапі розвитку ринкових відносин підготовка кадрів є нагальною проблемою керівництва компанії. Розглянуто основні підходи до управління персоналу, а також фактори, що впливають на стимулювання та конкурентоспроможність персоналу. Зроблено висновок, що для розвитку системи конкурентоспроможності персоналу з метою розвитку HR-бренду компанії необхідно проводити періодичну оцінку ефективності чинної системи управління персоналом та виявляти напрями її подальшого вдосконалення. Володіння такими даними, а також розуміння можливостей та напрямів їх використання в управлінській діяльності створюватиме передумови для зростання конкурентоспроможності компанії.

Посилання

Брусєнцева О.А. Конкурентоспроможність персоналу як складова конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління. 2017. № 3. С. 62–68.

Бучинська Т.В. Конкурентоспроможність персоналу як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 10. Ч. 1. С. 74–77.

Герасимова В.О., Сидоренко В.О. Вдосконалення системи управління персоналом як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. Modern Economics. 2019. №14. С. 60–65.

Козак К. Б. Дослідження проблем управління персоналом на сучасних підприємствах. Теоретичні та практичні аспекти менеджменту. 2018. № 4. С. 52–54.

Коломієць В. Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства. Економіка та держава. 2016. № 6. С. 54–56.

Мартинюк Н. Концептуальні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності персоналу підприємства. Економічний дискурс. 2016. Вип. 2. С. 15–28.

Нісфоян С.С. Управління витратами на утримання і розвиток персоналу підприємств : монографія. Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2020. 268 с.

Смірнов О.О. Підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.07 / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. Київ , 2007. 20 с.

Управління конкурентоспроможністю персоналу, робіт та послуг: теорія, методологія та практика : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., професора В.В. Іванової. Київ : Університетська книга, 2020. 231 с.

Brusientseva O.A. (2017) Konkurentospromozhnist personalu yak skladova konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Personnel competitiveness as a component of enterprise competitiveness]. Naukovyi visnyk UMO. Seriia: Ekonomika ta upravlinnia, vol. 3, рp. 62–68. (in Ukrainian)

Buchynska T.V. (2016) Konkurentospromozhnist personalu yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Competitiveness of personnel as a factor in increasing the efficiency of the enterprise]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 10, issue 1, рp. 74–77. (in Ukrainian)

Herasymova V.O., Sydorenko V.O. (2019) Vdoskonalennia systemy upravlinnia personalom yak chynnyk pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Improvement of Personnel Management System as Condition of Enhancement of Competitiveness of the Enterprise]. Modern Economics, vol. 14, рp. 60–65. (in Ukrainian)

Kozak K.B. (2018) Doslidzhennia problem upravlinnia personalom na suchasnykh pidpryiemstvakh [Study of personnel management problems at modern enterprises]. Teoretychni ta praktychni aspekty menedzhmentu, vol. 4, рp. 52–54. (in Ukrainian)

Kolomiiets V. (2016) Vybir stratehii rozvytku konkurentospromozhnosti personalu pidpryiemstva [Choosing a strategy for developing the competitiveness of the company’s personnel]. Ekonomika ta derzhava, vol. 6, рp. 54–56. (in Ukrainian)

Martyniuk,N. (2016) Kontseptualni pidhody do traktuvannia sutnosti konkurentospromozhnosti personalu pidpryiemstva [Conceptual approaches to the interpretation of the essence of the competitiveness of the company’s personnel]. Ekonomichnyi dyskurs, vol. 2, рp. 15–28. (in Ukrainian)

Nisfoian S.S. (2020) Upravlinnia vytratamy na utrymannia i rozvytok personalu pidpryiemstv: monohrafiya [Management of expenses for the maintenance and development of personnel of enterprises: a monograph]. Kropyvnytskyi: Vydavets Lysenko V.F., 268 p. (in Ukrainian)

Smirnov O.O. (2007) Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti personalu promyslovykh pidpryiemstv [Increasing the competitiveness of the personnel of industrial enterprises]. Extended abstract of Candidate’s thesis. Kyiv, 20 p. (in Ukrainian)

Ivanova V.V. (Ed.) (2020) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu personalu, robit ta posluh: teoriia, metodolohiia ta praktyka: monohrafiya [Management of the competitiveness of personnel, works and services: theory, methodology and practice: a monograph]. Kyiv: Universytetska knyha, 231 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 102
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Якимова, Н., Малаховська, А., Малаховська, А., & Білик, А. (2022). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ HR-БРЕНДУ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-60
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають