УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: адаптація працівників, кадровий потенціал, професійний розвиток, система наставництва, навчання персоналу

Анотація

У статті досліджено пропозиції щодо удосконалення системи адаптації працівників в контексті розвитку кадрового потенціалу підприємства. Встановлено, що важливе значення в даному процесі відіграє професійний розвиток персоналу підприємства. Визначено систему потреб у професійному розвитку персоналу підприємства. Запропоновано використовувати комплексний підхід до управління професійним розвитком персоналу підприємства, застосовуючи базові принципи та інструменти кожного із вищевказаних напрямків. Доведено, що з позицій методики реалізації комплексного підходу до управління професійним розвитком персоналу підприємства слід приділити увагу навчанню співробітників. Розглянуто структуру цілей та завдань навчання персоналу, виявлено переваги та недоліки «внутрішнього» та «зовнішнього» навчання співробітників у концепції професійного розвитку персоналу.

Посилання

Білорус Т. В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства: монографія. URL: http://econom.univ.kiev.ua/articles/MIID/bilorus/strategichne_upravlinnya_kadrovim_potencialom_pidpriemstva.pdf.

Василик А. В., Шкарбан Ю. П. Управління людським капіталом інноваційного типу з урахуванням теорії поколінь. Бізнес Інформ. 2018. № 2. С. 70–74.

Гармідер Л. Д. Методичні підходи до оцінювання розвитку кадрового потенціалу торговельного підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 10. С. 99–112.

Гриньова В. М., Писаревська Г. І. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2012. 228 с.

Невмержицька С. М., Бугас Н. В., Шміголь Т. І. Коучінг як метод професійного розвитку та реалізації кадрового потенціалу підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_12_35

П’ятницька Г. Т., Пенюк В. О. Трудові ресурси, персонал та кадри підприємства: дефініції та відмітні характеристики. Вісник Хмельницького національного університету. 2015. № 2, Том 1. С. 73–79.

Парій Л. В., Черній В. В. Сучасний процес вдосконалення кадрового потенціалу підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2020. № 3. С. 69–75.

Смачило В. В. Новітня парадигма та методологічні засади управління кадровим потенціалом підприємств транспорту : монографія. Харків : Панов А. М., 2019. 390 с.

Bilorus, T. V. Stratehichne upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Strategic management of the personnel potential of the enterprise]: monohrafiya [a monograph]. Retrieved from http://econom.univ.kiev.ua/articles/MIID/bilorus/strategichne_upravlinnya_kadrovim_potencialom_pidpriemstva.pdf. (in Ukrainian)

Vasylyk, A. V. and Shkarban, Yu. P. (2018) Upravlinnia liudskym kapitalom innovatsiinoho typu z urakhuvanniam teorii pokolin [Management of human capital of the innovative type taking into account the theory of generations]. Biznes Inform. Vol. 2, р. 70–74. (in Ukrainian)

Harmider, L. D. (2013) Metodychni pidkhody do otsiniuvannia rozvytku kadrovoho potentsialu torhovelnoho pidpryiemstva [Methodical approaches to evaluating the development of the personnel potential of a trade enterprise]. Aktualni problemy ekonomiky. Vol. 10, рр. 99–112. (in Ukrainian)

Hrynova, V. M. and Pysarevska, H. I. (2012) Upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstva [Management of personnel potential of the enterprise]: monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: Vyd. KhNEU. 228 р. (in Ukrainian)

Nevmerzhytska, S. M., Buhas, N. V. and Shmihol, T. I. (2020) Kouchinh yak metod profesiinoho rozvytku ta realizatsii kadrovoho potentsialu pidpryiemstva [Coaching as a method of professional development and implementation of the personnel potential of the enterprise]. Efektyvna ekonomika. Vol. 12. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_12_35 (in Ukrainian)

Piatnytska, H. T. and Peniuk, V. O. (2015) Trudovi resursy, personal ta kadry pidpryiemstva: definitsii ta vidmitni kharakterystyky [Labor resources, personnel and personnel of the enterprise: definitions and distinctive characteristics]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Vol. 2, Issue 1, рр. 73–79. (in Ukrainian)

Parii, L. V. and Chernii, V. V. (2020) Suchasnyi protses vdoskonalennia kadrovoho potentsialu pidpryiemstva [The modern process of improving the personnel potential of the enterprise]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes. Vol. 3, рр. 69–75. (in Ukrainian)

Smachylo, V. V. (2019) Novitnia paradyhma ta metodolohichni zasady upravlinnia kadrovym potentsialom pidpryiemstv transportu [The latest paradigm and methodological principles of personnel management of transport enterprises]. monohrafiya [a monograph]. Kharkiv: Panov A. M., 390 р. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 147
Завантажень PDF: 277
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Панченко, І., Микитюк, Ю., & Кирилюк, О. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ АДАПТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-94
Розділ
ЕКОНОМІКА