ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: ресторанний бізнес, громадське харчування, інновації, інноваційні технології, пандемія, криза

Анотація

У статті приділено увагу інноваційним технологіям використовуваним у сфері ресторанного бізнесу. Важливою умовою їх реалізації є вміння підприємців адаптуватися до нових умов сформованої економіки. Розкриваються проблеми розвитку підприємств ресторанного бізнесу, які полягають у тому, що керівники не хочуть зрозуміти необхідність інноваційного оновлення, так як існує нерозуміння ролі інформації, як базового ресурсу управління підприємством. Обґрунтовано, що інноваційні технології, дозволять рестораторам домогтися певних переваг перед конкурентами. Щоб успішно працювати в сфері громадського харчування, професіоналам необхідно вміти швидко реагувати на змінну ситуацію на ринку і приймати оптимальні рішення, що базуються на стратегії управління, яка передбачає постійне впровадження інновацій.

Посилання

Адаптация к новой инновационной реальности: тренды, технологии, перспективы. URL: https://www.rvc.ru/press-service/media-review/rvk/155754/ (дата звернення: 14.08.2021)

Бізнес під час пандемії: з чого почати та як вижити. URL: https://suspilne.media/139155-biznes-pid-cas-pandemii-z-cogo-pocati-ta-ak-viziti/ (дата звернення: 03.08.2021)

Клапчук М.В., Біян В.І., Брухлій Б.В. Інноваційні технології в ресторанному господарстві. Карпатський край. 2015. № 1 (2). С. 92–99.

Mapping the Technology Landscape. National Restaurant Association. URL: https://www.restaurant.org/research/reports/mapping-restaurant-technology-landscape (дата звернення: 14.08.2021)

Ощипок І.М. Економіка підприємств: фактори ефективного управління та оптимізації діяльності. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2020. № 59. С. 83–89. URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/830/788 (дата звернення: 15.08.2021)

Сокирник І.В. Формування та реалізація стратегій підприємств ресторанного господарства в умовах цифрової трансформації економіки. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. № 3. С. 165-171. URL: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/8138/1/7.pdf (дата звернення: 05.08.2021)

ТОП-13 трендов в ресторанном бизнесе в 2021. году. URL: https://joinposter.com/post/restaurant-trends (дата звернення: 14.08.2021)

Шумпетер И.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. Москва : Эксмо, 2007. 864 с.

Adaptacziya k novoj innovaczionnoj realnosti: trendy, tekhnologii, perspektivy [Adaptation to a new innovative reality: trends, technologies, prospects]. Аvailable at: https://www.rvc.ru/press-service/media-review/rvk/155754/ (аccessed 14 August 2021).

Biznes pid chas pandemii: z choho pochaty ta yak vyzhyty [Business during a pandemic: where to start and how to survive]. Аvailable at: https://suspilne.media/139155-biznes-pid-cas-pandemii-z-cogo-pocati-ta-ak-viziti/ (аccessed 03 August 2021).

Klapchuk M.V., Biian V.I., Brukhlii B.V. (2015) Innovatsiini tekhnolohii v restorannomu hospodarstvi [Innovative technologies in the restaurant industry]. Karpatskyi krai, no 1 (2), рр. 92–99.

Mapping the Technology Landscape. National Restaurant Association [Mapping the Technology Landscape. National Restaurant Association]. Аvailable at: https://www.restaurant.org/research/reports/mapping-restaurant-technology-landscape (аccessed 14 August 2021).

Oshchypok I.M. (2020) Ekonomika pidpryiemstv: faktory efektyvnoho upravlinnia ta optymizatsii diialnosti [Business economics: factors of effective management and optimization of activity]. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, no 59, рр. 83–89.

Sokyrnyk I.V. (2019) Formuvannia ta realizatsiia stratehii pidpryiemstv restorannoho hospodarstva v umovakh tsyfrovoi transformatsii ekonomiky [Formation and implementation of strategies of restaurant enterprises in the conditions of digital transformation of economy]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, no 3, рр. 165–171.

TOP-13 trendov v restorannom byznese v 2021 hodu [TOP-13 trends in the restaurant business in 2021]. Аvailable at: https://joinposter.com/post/restaurant-trends (аccessed 14 August 2021).

Shumpeter I.A. (2007) Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, soczializm i demokratiya [Economic development theory. Capitalism, socialism and democracy]. Moscow: Eksmo, 864 р. (in Russian)

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Поворознюк, І. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-17
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА