ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: антикризове управління, стратегія підприємств, індустрія гостинності, пандемія COVID-19, криза

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальним питанням антикризового управління на підприємствах індустрії гостинності в період пандемії COVID-19. У статті розкриваються проблеми розвитку підприємств індустрії гостинності, як у світі так і в Україні в період пандемії COVID-19, описуються особливості формування та реалізації антикризового управління відомих світових готельних мереж. Аналізуються основні стратегічні підходи антикризового управління, доведено, що COVID-19 підштовхує компанії до швидких змін в організації та плануванні роботи і ставить під загрозу стійкі системи управління. Визначено, що керівники підприємств індустрії гостинності повинні забезпечити такі умови організації, щоб їхні підприємства могли продовжувати працювати через безпрецедентний зрив та швидко вирішувати питання стабільності важливих бізнес-процесів. Обгрунтовано, що визначальними елементами антикризової стратегії є рішення про використання ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня координація, створення тривалих конкурентних переваг.

Посилання

Готелі на карантині: працюємо до останнього клієнта та впроваджуємо інновації. URL: https://propertytimes.com.ua/gostinichnaya_nedvizhimost/goteli_na_karantini_pratsyuemo_do_ostannogo_klienta_ta_vprovadzhuemo_innovatsiyi (дата звернення: 06.07.2021)

Єгорова О., Артеменко Г. Проблеми малого бізнесу України під час пандемії коронавірусу. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 28 квітня 2020 р.). Херсон : ФОП Вишемирський В.С., 2020. С. 241–243.

Карпенко С. Український готельний бізнес vs коронавірус: хто кого? Академия гостеприимства. 2020. №02. URL: https://e.hotel-rest.com.ua/akademiya-gostinnosti-2020-2/ukrainskiy-gotelniy-biznes-vs-koronavirus-khto-kogo (дата звернення: 07.07.2021).

Лайко М.Ю., Ильина Е.Л., Черкасова А.А. Специфика адаптационной стратегии гостиничных предприятий в периоды кризиса. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-adaptatsionnoy-strategii-gostinichnyh-predpriyatiy-v-periody-krizisa/viewer (дата звернення: 04.07.2021)

Манхэттен переходит на Pop-Up отели. URL: http://www.prohotel.ru/news-215424/0URL: http://www.prohotel.ru/news-215424/0/ (дата звернення: 03.07.2021)

Номера без вешалок и минибаров: какими будут отели после пандемии коронавируса. URL: https://www.forbes.ru/biznes/400489-nomera-bez-veshalok-i-minibarov-kakimi-budut-oteli-posle-pandemii-koronavirusa (дата звернення: 06.07.2021)

Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення: 04.07.2021).

Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и кон-курентов. Пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с.

Прахалад К., Рамасвами В. Будущее конкуренции. Создание уникальной ценности вместе с потребителями. М.: Олимп-Бизнес, 2006. 352 c.

Скібіцький О.М. Антикризовий менеджмент : навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 568 с.

Черленяк І.І., Курей О.А., Виклики антикризового управління економікою в умовах пандемії. Науковий вісник Ужгородського Університету. 2020 Серія Економіка. Випуск 1 (55).

Шарий В. І. Державне антикризове управління: технологічний процес. Актуальні проблеми державного управління. 2003. Вип. 2. С. 171-182.

World Travel & Tourism Council. URL: https://wttc.org/ (дата звернення: 06.07.2021)

World Travel Market Trends Report – 2009 by Euromonitor International. URL: http://www.slovenia.info/pictures/TB_board/

atachments_1/2009/global_trends_report_2009_8819.pdf.pdf (дата звернення: 07.07.2021)

Hoteli na karantyni: pratsiuiemo do ostannoho kliienta ta vprovadzhuiemo innovatsii [Hotels in quarantine: we work to the last customer and implement innovations]. Аvailable at: https://propertytimes.com.ua/gostinichnaya_nedvizhimost/goteli_na_karantini_pratsyuemo_do_ostannogo_klienta_ta_vprovadzhuemo_innovatsiyi (аccessed 6 July

Yehorova, O., & Artemenko, H. (2020) Problemy maloho biznesu Ukrainy pid chas pandemii korona virusu [Problems of small business in Ukraine during the crown virus pandemic]. Modernizatsiia ekonomiky: suchasni realii, prohnozni stsenarii ta perspektyvy rozvytku: Materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. 28 kvitnia 2020 r., m. Kherson, pp. 241–243.

Karpenko S. Ukrainskyi hotelnyi biznes vs koronavirus: khto koho? [Ukrainian hotel business vs coronavirus: who is who?] Akademyia hostepryymstva, nо 02. Аvailable at: https://e.hotel-rest.com.ua/akademiya-gostinnosti-2020-2/ukrainskiy-gotelniy-biznes-vs-koronavirus-khto-kogo (аccessed 7 July 2021).

Laiko M.Iu., Ylyna E.L. & Cherkasova A.A. Spetsyfyka adaptatsyonnoi stratehyy hostynychnыkh predpryiatyi v peryodы kryzysa [he specifics of the adaptation strategy of hotel enterprises in times of crisis]. Аvailable at: https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-adaptatsionnoy-strategii-gostinichnyh-predpriyatiy-v-periody-krizisa/viewer (аccessed 4 July 2021).

Mankhэtten perekhodyt na Pop-Up otely [Manhattan is moving to Pop-Up Hotels]. Аvailable at: http://www.prohotel.ru/news-215424/0/ (аccessed 3 July 2021).

Nomera bez veshalok y mynybarov: kakymy budut otely posle pandemyy koronavyrusa [Rooms without hangers and minibars: what will be the hotels after the coronavirus pandemic]. Аvailable at: https://www.forbes.ru/biznes/400489-nomera-bez-veshalok-i-minibarov-kakimi-budut-oteli-posle-pandemii-koronavirusa (аccessed 6 July 2021).

Pandemiia COVID-19 ta yii naslidky u sferi turyzmu v Ukraini [The COVID-19 pandemic and its consequences in the field of tourism in Ukraine]. Аvailable at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (аccessed 4 July 2021).

Porter E. Maikl. (2005) Konkurentnaia stratehyia: Metodyka analyza otraslei y kon¬kurentov [Competitive strategy: Methods of analysis of industries and competitors]. Moscow: Alpyna Byznes Buks, 454 р. [in Russian].

Prakhalad K.K., Ramasvamy V. (2006) Budushchee konkurentsyy. Sozdanye unykalnoi tsennosty vmeste s potrebyteliamy [The future of competition. Creating unique value with consumers]. Moscow: Olymp-Byznes, р.352 [in Russian].

Skibitskyi O.M. (2009) Antykryzovyi menedzhment [Crisis management]. navchalnyi posibnyk [Tutorial]. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, р. 568 [in Ukrainian].

Cherleniak I.I., Kurei O.A. Vyklyky antykryzovoho upravlinnia ekonomikoiu v umovakh pandemii [Challenges of crisis management of the economy in a pandemic] Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho Universytetu, nо 1 (55).

Sharyi V. I. Derzhavne antykryzove upravlinnia: tekhnolohichnyi protses [State crisis management: technological process] Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia, nо 2, рр. 171-182.

World Travel & Tourism Councilia [World Travel & Tourism Council]. Аvailable at: https://wttc.org/ (аccessed 6 July 2021).

World Travel Market Trends Report – 2009 by Euromonitor International [World Travel Market Trends Report – 2009 by Euromonitor International]. Аvailable at: http://www.slovenia.info/pictures/TB_board/atachments_1/2009/global_trends_report_2009_8819.pdf.pdf (аccessed 7 July 2021).

Переглядів статті: 410
Завантажень PDF: 503
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Поворознюк, І. (2021). ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-18
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають