УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ПІД ЧАС КРИЗИ

Ключові слова: якість обслуговування, управління якістю послуги, якість послуги, індустрія гостинності, криза, готельний бізнес, ресторанний бізнес

Анотація

У статті розглядаються напрямки управління якістю послуг підприємств індустрії гостинності під час криз. Визначено, що система управління якістю послуг пов’язана з потребую адаптації виробничої діяльності до комплексу зовнішніх та внутрішніх факторів, які впливають на фінансові-економічні показники підприємства. Описані особливості системи управління підприємств індустрії гостинності, які направлені на забезпечення стійкого росту із врахуванням споживчих очікувань. Доведено, що окрім зовнішніх чинників, криза готельного та ресторанного бізнесу часто спровокована слабкою системою управління, неадекватними взаємовідносинами зі споживачами та управлінням доходами. Несприятлива економічна кон'юнктура змушує керівників готельних та ресторанних підприємств переглянути стратегію розвитку, а саме, оптимізувати свою діяльність за рахунок скорочення витрат і застосування маркетингових інструментів.

Посилання

Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства. Москва : Аспект Пресс, 1995. 382 с.

Внутрішній економічний механізм підприємств : підручник / С.О. Гуткевич, М.Д. Корінько, Ю.М. Сафонов та ін. Київ : Діса плюс, 2015. 556 с.

Деминг Э. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процесами. Москва : Альбина Бизнес Букс, 2007. 370 с.

Кудла Н.Є. Управління якістю в туризмі : підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 328 с.

Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Ф. Котлер, Д. Боуэн, Д. Мейкенз: [пер. с англ.]. Москва : ЮНИТИ, 1998. 204 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Москва, 2014. 654 с.

Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 368 с.

Русавська В. Категорія «якість» у контексті функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Менеджмент та інновації. 2018. № 2.

Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство. Москва : Юнити-Дана, 2011. 877 с.

Шаповал М.І. Менеджмент якості : підручник. 3-тє вид., випр. і доповн. Київ : Знання, 2007. 471 с.

Braymer R.A. (1995) Fundamentals of management in the hospitality industry. [Osnovy upravlenyia v yndustryy hostepryymstva]. Moscow: Aspect Press. (in Russian)

Hutkevych S.O., Korinko M.D., Safonov Yu.M., Solokha D.V., Punchak L.A., & Beliakova O.V. (2015) Vnutrishnii ekonomichnyi mekhanizm pidpryiemstva [Internal economic mechanism of the enterprise]. Kharkiv: Disa plius. (in Ukrainian)

Deming E. (2011) Vykhod iz krizisa. Novaya paradigma upravleniya lyud'mi, sistemami i protsessami [Overcoming the crisis. New paradigm of managing people, systems and processes]. Moscow: Alpina Publisher. (in Russian)

Kudla N. Je. (2015) Upravlinnja jakistju v turyzmi: pidruchnyk [Quality management in tourism: a textbook]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Kotler F., Bouen D., Meykenz D. (1998) Marketing. Gostepriimstvo. Turizm [Marketing. Hospitality. Tourism ]. Moscow: UNITY. (in Russian)

Meskon M.H., Albert M., Khedoury F. (2014) Fundamentals of management. [Osnovy menedzhmenta]. Moscow. (in Russian)

Momot O. I. (2007) Menedzhment yakosti ta elementy systemy yakosti. [Quality management and elements of the quality system]. Kyiv: Center for Educational Literature. (in Ukrainian)

Rusavska V. (2018) The category "quality" in the context of the operation of enterprises of the hotel and restaurant business. [Katehoriia «yakist» u konteksti funktsionuvannia pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu]. Management and innovation. No. 2.

Walker J.R. (2011) Introduction to hospitality. [Vvedenye v hostepryymstvo]. Moscow: Yunity-Dana. (in Russian)

Shapoval M.I. (2007) Menedzhment jakosti [Quality Management: Tutorial]. Kyiv: Knowledge. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 263
Завантажень PDF: 613
Опубліковано
2022-08-30
Як цитувати
Поворознюк, І. (2022). УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ПІД ЧАС КРИЗИ. Економіка та суспільство, (42). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-48
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають