РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ

Ключові слова: індустрія гостинності, ресторанне господарство, криза, громадське харчування, глобалізація

Анотація

У статті розглядаються особливості розвитку ресторанного бізнесу та його роль в умовах кризи. Визначено, що громадське харчування є галуззю соціальної сфери, якість функціонування якої багато в чому визначає не тільки рівень задоволеного попиту сукупного споживача, а й характер вирішення багатьох соціальних проблем у рамках соціальної політики держави. На даний час більшість підприємств сфери ресторанного бізнесу слід відносити до багатопрофільних підприємств, оскільки вони задовольняють не лише базові, фізіологічні потреби відвідувачів, а задовольняють й комунікативні потреби, потреби у проведенні тих чи інших форм дозвілля, а також в отриманні певних культурних благ. Також завдяки ресторанному бізнесу вирішуються глобальні соціальні завдання на всіх рівнях управління економікою: мега-, макро-, мезо- та мікрорівнях.

Посилання

1. Балацька Н. Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: проблеми та напрями трансформації моделей розвитку. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. (42). С. 117–123. DOI: http://dx.doi.org/10.32843/infrastruct42-20. (дата звернення: 30.01.2023)
2. Босовська М., Бовш Л., Антонюк І. Ресторанні тактики: антипандемічний кейс. URL: http://zt.knute.edu.ua/files/2021/02(115)/10.pdf (дата звернення: 30.01.2023)
3. Дуляба Н І., Ільчишин С.М. Проблеми та перспективи розвитку ресторанного господарства в індустрії туризму. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/108.pdf (дата звернення: 30.01.2023)
4. Левицька І.В., Постова В.В. Стратегічне управління розвитком підприємств ресторанного бізнесу. Молодий вчений. 2017. № 2 (42). С. 271–275. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/65.pdf. (дата звернення: 01.02.2023)
5. Малюга Л., Загороднюк О. Конкурентоспроможність підприємств ресторанного бізнесу. Східна Європа: Економіка, бізнес та управління. 2020. Вип. 2 (25). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/37.pdf (дата звернення: 24.01.2023)
6. Поворознюк І.М. Інноваційні технології в ресторанному бізнесі. Економіка та суспільство. 2021. № 30. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/619/593 (дата звернення: 26.01.2023)
7. Поворознюк І.М. Формування та реалізація антикризового управління на підприємствах індустрії гостинності в період пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. № 29. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/552/530 (дата звернення: 26.01.2023)
8. П’ятницька Г. Стратегія розвитку ресторанного бізнесу в умовах кризи. URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/tourism/article/view/900/853 (дата звернення: 26.01.2023)
9. Ресторанний бізнес в кризу. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/02/17/671122/ (дата звернення: 27.01.2023)
10. Расулова А.М. Сучасні маркетингові комунікації в управлінні підприємствами ресторанного бізнесу. Інноваційна економіка. 2015. № 4. С. 215–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_36. (дата звернення: 27.01.2023)
11. Смагіна А. Ресторанний бізнес в Україні під час карантину: як втриматись на плаву у невеликому місті. URL: https://rubryka.com/article/restoran-neggenshil-karantyn (дата звернення: 25.01.2023)
12. Стадніченко В. Особливості позиціонування на ринку ресторанів швидкого обслуговування. Економічний вісник НТУ України «КПІ». 2015. № 12. С. 379–389. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14106/1/56.pdf. (дата звернення: 27.01.2023)
1. Balatska, N. (2020). Restorannyi biznes v umovakh pandemii koronavirusu: problemy ta napriamy transformatsii modelei rozvytk [Restaurant business in the conditions of the coronavirus pandemic: problems and directions of transformation of development models]. Infrastruktura rynku, no. (42), рр. 117–123. Аvailable at: http://dx.doi.org/10.32843/infrastruct42-20. (аccessed 30 January 2023) [in Ukrainian].
2. Bosovska, M., Bovsh, L., Antoniuk, I. Restoranni taktyky: antypandemichnyi keis [Restaurant tactics: an anti-pandemic case]. Аvailable at: http://zt.knute.edu.ua/files/2021/02(115)/10.pdf (аccessed 30 January 2023) [in Ukrainian].
3. Duliaba, N. I., Ilchyshyn, S.M. Problemy ta perspektyvy rozvytku restorannoho hospodarstva v industrii turyzmu [Problems and prospects for the development of the restaurant industry in the tourism industry]. Аvailable at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2021/108.pdf (аccessed 30 January 2023) [in Ukrainian].
4. Levytska, I.V., Postova, V.V. (2017). Stratehichne upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv restorannoho biznesu [Strategic management of the development of restaurant business enterprises]. Molodyi vchenyi. No. 2 (42), рр. 271–275. Аvailable at: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/2/65.pdf. (аccessed 01 February 2023) [in Ukrainian].
5. Maliuha, L., Zahorodniuk, O. (2020). Konkurentospromozhnist pidpryiemstv restorannoho biznesu [Competitiveness of restaurant business enterprises]. Skhidna Yevropa: Ekonomika, biznes ta upravlinnia. No. 2 (25). Аvailable at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/37.pdf (аccessed 24 January 2023) [in Ukrainian].
6. Povorozniuk, I.M. (2021). Innovatsiini tekhnolohii v restorannomu biznesi [Innovative technologies in the restaurant business]. Ekonomika ta suspilstvo. No. 30. Аvailable at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/619/593 (аccessed 26 January 2023) [in Ukrainian].
7. Povorozniuk, I.M. (2021). Formuvannia ta realizatsiia antykryzovoho upravlinnia na pidpryiemstvakh industrii hostynnosti v period pandemii COVID-19 [Formation and implementation of crisis management at enterprises of the hospitality industry during the COVID-19 pandemic]. Ekonomika ta suspilstvo. No. 29. Аvailable at: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/552/530 (аccessed 26 January 2023) [in Ukrainian].
8. Piatnytska, H. Stratehiia rozvytku restorannoho biznesu v umovakh kryzy [Restaurant business development strategy in crisis conditions]. Аvailable at: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/tourism/article/view/900/853 (аccessed 26 January 2023) [in Ukrainian].
9. Restorannyi biznes v kryzu [The restaurant business is in crisis]. Аvailable at: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/02/17/671122/ (аccessed 27 January 2023) [in Ukrainian].
10. Rasulova, A.M. (2015). Suchasni marketynhovi komunikatsii v upravlinni pidpryiemstvamy restorannoho biznesu [Modern marketing communications in the management of restaurant business enterprises]. Innovatsiina ekonomika. No. 4, рр. 215–220. Аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_36. (аccessed 27 January 2023) [in Ukrainian].
11. Smahina, A. Restorannyi biznes v Ukraini pid chas karantynu: yak vtrymatys na plavu u nevelykomu misti [Restaurant business in Ukraine during quarantine: how to stay afloat in a small town]. Аvailable at: https://rubryka.com/article/restoran-neggenshil-karantyn. (аccessed 25 January 2023) [in Ukrainian].
12. Stadnichenko, V. (2015). Osoblyvosti pozytsionuvannia na rynku restoraniv shvydkoho obsluhovuvannia [Peculiarities of positioning in the market of fast-service restaurants]. Ekonomichnyi visnyk NTU Ukrainy «KPI». No. 12, рр. 379–389. Аvailable at: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/14106/1/56.pdf. (аccessed 27 January 2023) [in Ukrainian].
Переглядів статті: 189
Завантажень PDF: 387
Опубліковано
2023-01-31
Як цитувати
Поворознюк, І. (2023). РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КРИЗИ. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-38
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають