ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ПІД ЧАС КРИЗ

  • Інна Поворознюк Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0002-2575-5114
  • Володимир Будзінський Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Ключові слова: індустрія гостинності, готельний бізнес, ресторанний бізнес, криза, антикризове управління

Анотація

Сьогоднішні реалії життя в Україні піддаються дії негативних факторів таких як війна, наслідки пандемії, економічна криза, інфляція тощо. З одного боку, галузь повинна адаптуватися до еволюції суспільства, яка впливає на підприємства готельного та ресторанного бізнесу, а з іншого боку, вона повинна зіткнутися з обмеженнями, що накладаються структурою реального сектора, його специфічним контекстом та соціально-економічним станом. Із-за багаточисельних особливостей готельного та ресторанного бізнесу чутливість цієї галузі до кризисних ситуацій вищі в порівнянні з іншими секторами економіки. Тому, механізм формування програм антикризового управління повинен відігравати значну роль в їх діяльності. Обґрунтовано, що ефективне врегулювання кризової ситуації повинно полягати у систематичному, тривалому, регламентованому процесі для виявлення вразливих місць та запобіганні повторенню аналогічної проблеми надалі.

Посилання

Бурак В. Г. Кроссекторальні проєкти в антикризовому менеджменті підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Науковий вісник Херсонського університету. 2023. Випуск 48. С.5¬9 URL: https://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/801/768 (дата звернення: 20.10.2023)

Бурак В. Г., Тюхтенко Н. А. Цифровізаційні аспекти антикризового управління підприємствами готельно-ресторанного бізнесу. Еconomic synergy, 2023. №1. С.32–47. URL: https://es.istu.edu.ua/economicsynergy/article/view/80/64 (дата звернення: 25.10.2023)

Ватченко Б.С., Шаранов В.С. Антикризове управління підприємством в умовах війни. Економічний простір. 2022. № 182. С.38¬43 URL: http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1186/1143 (дата звернення: 25.10.2023)

Єпіфанова І., Болотнов Д. Місце стратегії в системі антикризового управління підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. 2022. №3. С. 335–338

Кіш Г. В., Шпіс Н. А. Завдання, мета та інструменти антикризового менеджменту ресторанних підприємств в умовах пандемії СOVID-19. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Випуск 1. (34) URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/34_2022/18.pdf (дата звернення: 20.10.2023)

Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту. Економічний форум. 2016.

№ 1. С. 161–170.

Поворознюк І.М. Формування та реалізація антикризового управління на підприємствах індустрії гостинності в період пандемії COVID-19. Економіка та суспільство. 2021. №29. URL.: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/552/530 (дата звернення: 10.10.2023)

Самодай В., Рибальченко С., Орищенко Є. Антикризове управління готельним підприємством в умовах війни. Економіка та суспільство. 2022. №44. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1805/1740 (дата звернення: 20.10.2023)

Hall C. M. Crisis events in tourism: subjects of crisis in tourism. Current Issues in Tourism. 2015. 13 (5), рр. 401 –417.

Ritchie B. W. Et al. Understanding the Effects of a Tourism Crisis: The Impact of the BP Oil Spill on Regional Lodging Demand. Journal of Travel Research. 2013. 53 (1), рр.12¬25.

Ritchie B. W. Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management in the tourism industry. Tourism Management. 2014. 25 (6), рр. 669-683

Burak, V. H. (2023) Krossektoralni proiekty v antykryzovomu menedzhmenti pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu [Cross-sectoral projects in anti-crisis management of hotel and restaurant business enterprises]. Naukovyi visnyk Khersonskoho universytetu, Vypusk 48. рр.5¬9

Burak, V. H., Tiukhtenko, N. A. (2023) Tsyfrovizatsiini aspekty antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvamy hotelno-restorannoho biznesu [Digitization aspects of anti-crisis management of hotel and restaurant business enterprises]. Economic synergy, 2023. vol. 1. рр.32–47.

Vatchenko, B.S., Sharanov, V.S. (2022) Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh viiny [Anti-crisis management of the enterprise in war conditions]. Ekonomichnyi prostir, vol. 182. рр.38¬43

Iepifanova I., Bolotnov D. (2022). Mistse stratehii v systemi antykryzovoho upravlinnia pidpryiemstvamy [The place of strategy in the system of anti-crisis management of enterprises]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 3. pp. 335–338.

Kish, H. V., Shpis, N. A. (2022) Zavdannia, meta ta instrumenty antykryzovoho menedzhmentu restorannykh pidpryiemstv v umovakh pandemii SOVID-19 [The task, purpose and tools of anti-crisis management of restaurant enterprises in the conditions of the COVID-19 pandemic]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, Vypusk 1. (34) Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/34_2022/18.pdf (accessed October 29, 2023)

Lihonenko L. O. (2016). Antykryzove upravlinnia pidpryiemstvom v umovakh ekonomiky znan ta intelektualizatsii menedzhmentu [Crisis management of the enterprise in the conditions of the knowledge economy and intellectualization of management]. Ekonomichnyi forum, vol. 1, pp. 161–170

Povorozniuk I.M. (2021) Formuvannia ta realizatsiia antykryzovoho upravlinnia na pidpryiemstvakh industrii hostynnosti v period pandemii COVID-19 [Formation and implementation of crisis management at enterprises of the hospitality industry during the COVID-19 pandemic.]. Ekonomika ta suspilstvo. Vol. 29. Available at: file:///C:/Users/inna/Desktop/Cтатті,%20тези%202021/Cтатті,%20тези%202021/cтаття%20%20Економіка%20та%20суспільство/текст%20статті%20Поворознюк.pdf (accessed October 10, 2023)

Samodai, V., Rybalchenko, S., & Oryshchenko, Ye. (2022). Antykryzove upravlinnia hotelnym pidpryiemstvom v umovakh viiny [Anti-crisis management of a hotel enterprise in war conditions]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 44. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1805/1740 (accessed October 20, 2023)

Hall, C. M. (2015). Crisis events in tourism: subjects of crisis in tourism. Current Issues in Tourism, vol. 13 (5), рр.401¬417.

Ritchie, B. W. Et al. (2013). Understanding the Effects of a Tourism Crisis: The Impact of the BP Oil Spill on Regional Lodging Demand. Journal of Travel Research, vol. 53 (1), рр.12¬25.

Ritchie, B. W. (2014). Chaos, crises and disasters: a strategic approach to crisis management in the tourism industry. Tourism Management, vol.25 (6), рр. 669¬683

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Поворознюк, І., & Будзінський, В. (2023). ФОРМУВАННЯ ПРОГРАМ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ПІД ЧАС КРИЗ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-80
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають