ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: моделювання, бізнес-процеси, наукові дослідження, цифрова економіка, великі дані

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань моделювання бізнес-процесів в умовах системних трансформацій економічних відносин в процесі формування цифрової економіки та посилення технологічного впливу на складні економічні системи. Основну увагу зосереджено на вивченні та систематизації особливостей процесу моделювання бізнес-процесів із застосуванням когнітивних технологій та штучного інтелекту, а також впливу великих даних на застосування специфічних економетричних методів в процесі прогнозування та планування розвитку бізнес-процесів як на рівні окремих підприємств, так і при врахуванні динаміки ринкових змін загалом. Визначено пріоритетні напрямки бізнес-моделювання в складних економічних системах із застосуванням нових інформаційних технологій, формування та швидкий розвиток яких обумовлено розвитком цифрової економіки.

Посилання

Корзаченко О. В. Моделювання бізнес-процесів підприємств: методології, підходи та методи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Вип. 11. Ч. 1. С. 171–175.

Кравець Р. Б., Сєров Ю. О., Марковець О. В. Інформаційні технології організації бізнесу : навчальний посібник. Львів : Львівська політехніка, 2013. 228 с.

Пономаренко В. С., Мінухін С. В., Знахур С. В. Теорія та практика моделювання бізнес-процесів : монографія. Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. 244 с.

Томашевський О. М., Цегелик Г. Г., Вітер М. Б., Дубук В. І. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів. Київ : «Центр учбової літератури», 2012. 296 с.

Indulska, M., Recker, J., Rosemann, M., & Green, P. (2009, June). Business process modeling: Current issues and future challenges. In International Conference on Advanced Information Systems Engineering (pp. 501-514). Springer, Berlin, Heidelberg.

Korzachenko O. V. (2015). Modeliuvannia bisnes-protsesiv pidpryiemstv: metodolohii, procesy ta metody [Modeling of business processes of enterprises: methodologies, approaches and methods]. Naukovyi Visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu. Seriia «Ekonomichni Nauky» – Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series. Vol. 11(1), 171–175. (in Ukrainian)

Kravets R. B., Sierov Yu. O. & Markovets O. V. (2013). Informatsiini tekhnolohii orhanisatsii bisnese [Information technologies of business organization]. Lviv: Lvivska Politehnika. (in Ukrainian)

Ponomarenko V. S., Minukhin S. V. & Znakhur S. V. (2013). Teoria ta praktyka modeliuvannia bisnes-procesiv [Theory and practice of business process modeling]. Kharkiv: KhNEU(in Ukrainian)

Tomashevskyi O. M., Tsegelyk G. G., Viter M. B. & Dubuk V. I. (2012). Informatsiini tekhnologii ta modeliuvannia bisnes-procesiv [Information technology and business process modeling]. Kyiv: «Centr uchbovoii literatury». (in Ukrainian)

Indulska, M., Recker, J., Rosemann, M., & Green, P. (2009, June). Business process modeling: Current issues and future challenges. In International Conference on Advanced Information Systems Engineering (pp. 501-514). Springer, Berlin, Heidelberg.

Переглядів статті: 394
Завантажень PDF: 431
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Шматковська, Т., Дзямулич, М., & Стащук, О. (2021). ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-66
Розділ
ЕКОНОМІКА