БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: банки, інновації, онлайн-банкінг, цифрова економіка, діджиталізація

Анотація

Трансформація системи економічних відносин, яка відбувається під впливом інтенсифікації технологічного розвитку та науково-технічного прогресу, значно впливають на взаємодію банків та їх клієнтів в процесі здійснення банківської діяльності. При цьому, як показує практика, за останні двадцять років кардинально змінилися принципи взаємодії цих суб’єктів банківського ринку з появою та наступним широким розповсюдженням мережевих технологій. У статті розглядається специфіка формування підходів до впровадження банківських інновацій, зокрема – конкретизуються фактори та чинники, що впливають на поширення систем онлайн-банкінгу. Досліджено особливості впливу нових технологій на формування банківського ринку в умовах цифровізації економічних відносин. Визначено, що забезпечення ефективного функціонування та розвитку онлайн-банкінгу в умовах формування цифрової економіки сприяє загальному підвищенню конкурентоспроможності банківських установ.

Посилання

Дзямулич М.І. Сутність електронних грошей в сучасній фінансовій системі. Економічні науки. Серія «Облік та фінанси». Збірник наукових праць. 2010. Випуск 7 (25). Ч. 4. С. 181–185.

Мороз Л.В. Перспективи розвитку онлайн-банкінгу в Україні. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. №13 (22). С. 218–225.

Содома Р.І., Марків Г.В., Східницька Г.В., Шматковська Т.О. Інноваційний проєкт з електронного банкінгу. Вісник ЛНАУ : Економіка АПК. 2019. № 26. С. 85–91.

Стащук О., Борисюк О., Шматковська T. Роль банківських інновацій на фінансовому ринку в умовах глобального фінансового простору. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2020. №4 (24). С. 71–79.

Чиж Н.М., Дзямулич М.І. Банківські інновації: проблеми та перспективи. Економічні науки. Серія «Облік та фінанси». Збірник наукових праць. 2012. Випуск 9 (33). Ч. 4. С. 403–411.

Yakubiv V., Sodoma R., Hrytsyna O., Shmatkovska T., Tsymbaliuk I., Marcus O., Brodska I. Development of electronic banking: A case study of Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability Issues. 2019. Vol. 7(1). P. 219–232.

Dziamulych M.I. (2010). Sutnist elektronnykh groshei v suchasniy finansoviy systemi [The essence of electronic money in the modern financial system]. Ekonomichni nauky. Seria Oblik ta finansy – Economic sciences. Accounting and Finance Series. Issue 7 (25). Part 4. P. 181–185. (in Ukrainian)

Moroz L.V. (2012). Perspektyvy rozvytku onlain-bankinge v Ukrani [Prospects for the development of online banking in Ukraine]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrayiny – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine. Vol. 13 (22). P. 218–225. (in Ukrainian)

Sodoma R.I., Markiv G.V., Skhidnytska G.V., Shmatkovska T.O. (2019). Innovatsijnyi proect z elektronnogo bankingu [Innovative project in electronic banking]. Visnyk LNAU: Ekonomika APK – Bulletin of LNAU: Economics of agro-industrial complex. Vol. 26. P. 85–91. (in Ukrainian)

Stashchuk O., Borysiuk O., Shmatkovskaya T. (2020) Rol bankivskivskyh innovatsii na finansovomu rynku v umovakh globalnogo finansovyk prostoru [The role of banking innovations in the financial market in the global financial space]. Ekonomichnyi chasopys Shidnoevropeiskogo natsionalnogo universytetu im. Lesi Ukrainky – Economic Journal of Lesya Ukrainka Eastern European National University. Vol 4, No 24. P. 71–79. (in Ukrainian)

Chyzh N.M., Dziamulych M.I. (2012) Bankivski innovatsii: problemy ta perspektyvy. [Banking innovations: problems and prospects]. Ekonomichni nauky. Seria Oblik ta finansy – Economic sciences. Accounting and Finance Series. Issue 9 (33). Part 4. P. 403–411. (in Ukrainian)

Yakubiv V., Sodoma R., Hrytsyna O., Shmatkovska T., Tsymbaliuk I., Marcus O., Brodska I. (2019) Development of electronic banking: A case study of Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vol. 7(1). P. 219–232.

Переглядів статті: 52
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Карлін, М., Шматковська, Т., & Борисюк, О. (2021). БАНКІВСЬКІ ІННОВАЦІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-24
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ