ВПЛИВ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Ключові слова: відмивання «брудних» грошей, суб’єкти поведінкових фінансів, фондовий ринок, «брудні» інвестиції, ФАТФ, ОЕСР, ЄС, Україна

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням впливу «брудних» грошей на дії суб’єктів поведінкових фінансів в умовах відбудови економіки України. Закінчення «гарячої» фази війни Росії проти України та початок відбудови української економіки за допомогою міжнародних інвестицій ставить на порядок денний упорядкування фінансового ринку нашої країни, щоб він не перетворився на «пральню» для «брудних» грошей для частини зарубіжних та українських інвесторів. Крім того, ці кошти можуть погіршити умови чесної конкурентної боротьби для порядних суб’єктів поведінкових фінансів на українському ринку фінансових послуг. Тому вже сьогодні важливо визначити засоби запобігання проти використання «брудних» грошей у післявоєнний період розвитку нашої держави.

Посилання

Свириденко Ю. Яку економіку ми будуємо. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/8/735131/ (дата звернення: 24.07.2022)

Шаманська Н., Шаманська О. Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція. Світ фінансів. 2015. № 1. С. 173–184.

Кізима Т. Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій. Світ фінансів. 2013. № 3. С. 7–18.

Талер Р. Поведінкова економіка. Чому люди діють ірраціонально і як отримати з цього вигоду. 3-тє вид. Київ : Наш формат, 2022. 464 с.

Буряк А. В., Діденко І. В. Споживачі на ринку фінансових послуг: огляд поведінкових ефектів та світові підходи до їх врахування. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2017. № 1. С. 18–26.

Набатова О. О. Від гіпотези ефективних ринків до поведінкових фінансів. Економічна теорія і право. 2018. № 3. С. 36–48.

Малишенко К. А. Поведінкові фінанси та їх вплив на динаміку фондового ринку. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 16. С. 57–64.

Кушнір М. A, Ліпич Л. Г., Сторонянська І. З. Поведінкове ціноутворення на фондовому ринку : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 200 с.

Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: Сучасна парадигма та домінанти розвитку : монографія. Київ : Знання, 2010. 431 с.

Ушакова Н., Кулініч О., Помінова І. Інституціоналізація поведінкового регулювання: зарубіжний досвід. Бізнес-інформ. 2020. № 9. С. 37–40.

Віхров М. Стратегія здорового глузду. Український тиждень. 2021. № 32. С. 34.

Пікетті Т. Капітал у ХХI столітті. Київ : Наш формат, 2016. 696 с.

Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн : навч. посіб. Київ : Кондор, 2021. 364 с.

Svyrydenko Y. Yaku ekonomiku my buduiemo [What kind of economy are we building]. Available at: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/8/735131/ (accessed July 24, 2022).

Shamanska N., Shamanska O. (2015) Teoriia povedinkovykh finansiv: henezys ta evoliutsiia [Theory of behavioral finance: genesis and evolution]. Svit finansiv, vol. 1, pp. 173–184.

Kizyma T. (2013) Povedinkovi finansy u kontseptsiiakh klasychnoi ta instytutsionalnoi teorii [Behavioral finance in the concepts of classical and institutional theories]. Svit finansiv, vol. 3, pp. 7–18.

Taler R. (2022) Povedinkova ekonomika. Chomu liudy diiut irratsionalno i yak otrymaty z tsoho vyhodu [Behavioral economics. Why people act irrationally and how to benefit from it]. 3-tie vyd. Kyiv: Nash format. (in Ukrainian)

Buriak A. V., Didenko I. V. (2017) Spozhyvachi na rynku finansovykh posluh: ohliad povedinkovykh efektiv ta svitovi pidkhody do yikh vrakhuvannia [Consumers in the financial services market: a review of behavioral effects and global approaches to their consideration]. Visnyk SumDU. Seriia «Ekonomika», vol. 1, pp. 18–26.

Nabatova O. O. (2018) Vid hipotezy efektyvnykh rynkiv do povedinkovykh finansiv [From the efficient markets hypothesis to behavioral finance]. Ekonomichna teoriia i pravo, vol. 3, pp. 36–48.

Malyshenko K. A. (2019) Povedinkovi finansy ta yikh vplyv na dynamiku fondovoho rynku [Behavioral finance and its influence on the dynamics of the stock market]. Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 57–64.

Kushnir M. A, Lipych L. H., Storonianska I. Z. (2017) Povedinkove tsinoutvorennia na fondovomu rynku: monohrafiia [Behavioral pricing in the stock market: monograph]. Lutsk: Vezha-Druk. (in Ukrainian)

Kizyma T. O. (2010) Finansy domohospodarstv: Suchasna paradyhma ta dominanty rozvytku: monohrafiia [Household Finances: Modern Paradigm and Dominants of Development: monograph]. Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Ushakova N., Kulinich O., Pominova I. (2020) Instytutsionalizatsiia povedinkovoho rehuliuvannia: zarubizhnyi dosvid [Institutionalization of behavioral regulation: foreign experience]. Biznes-inform, vol. 9, pp. 37–40.

Vikhrov M. (2021) Stratehiia zdorovoho hluzdu [Common sense strategy]. Ukrainskyi tyzhden, vol. 32, p. 34.

Piketti T. (2016). Kapital u ХХI stolitti [Capital in the 21st century]. Kyiv: Nash format. (in Ukrainian)

Karlin M. I. (2021) Finansy zarubizhnykh krain: navch. posib. [Finances of foreign countries: education. manual]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 155
Завантажень PDF: 118
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Карлін, М., & Івашко, О. (2022). ВПЛИВ «БРУДНИХ» ГРОШЕЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ПОВЕДІНКОВИХ ФІНАНСІВ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-42
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ