ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ключові слова: екологічне оподаткування, вуглецевий податок, «зелена» економіка, «зелені» інвестиції, «зелені» облігації, ЄС, Україна

Анотація

У статті виявлені проблеми використання екологічного оподаткування в Україні та можливі шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду країн ЄС з цього питання. Досліджені соціально-економічні проблеми щодо фінансування заходів зі становлення «зеленої» економіки в країнах світу та можливі шляхи їх вирішення. Проаналізовані перспективи і проблеми впровадження змін щодо екологічного оподаткування в Україні. Запропоновано пропорції розподілу надходжень від екологічного оподаткування між бюджетами різних рівнів та позабюджетними фондами та розширення джерел наповнення вищезазначених фондів відповідно до практики країн Європейського Союзу. Розглянуто можливість залучення банківського сектору до фінансування заходів щодо модернізації виробничих потужностей та запровадження енергозберігаючих технологій.

Посилання

Соціальна економіка : навч. посіб. 2-е вид., без змін / [О. О. Бєляєв (кер. авт. кол.), Є. Б. Ніколаєв (наук. ред..), А. В. Келічавий та ін.]. Київ : КНЕУ, 2016. 481, [7] с.

Порфирьєв Б.Н. «Зеленые» тенденции в мировой финансовой системе. Мировая экономика и международные отношения. 2016. № 9. С. 5–16.

Гичка О., Сущенко О. Make the world great again: навіщо США виходять з Паризької угоди. URL: http//www.eurointegration.com.ua.

Кількість банків // Мінфін. – 2021. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/.

Перший в Україні банк зеленого фінансування підтримує бізнес, що піклується про клімат // сайт компанії International Finance Corporation: IFC. 2021. URL: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/ukrgasbank-uk.

Макарчук Р. Екологічний податок: світовий і український підходи. НВ Бізнес. 2019. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/ekologichniy-podatok-svitoviy-i-ukrajinskiy-vimiri-50055386.html.

Керімов П. О. Податкове стимулювання НДДКР: огляд світового досвіду. Корпоративні фінанси : проблеми та перспективи інноваційного розвитку» : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., 22 черв. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. Київ : КНЕУ, 2016. С. 279–282.

Nikolaev, E. B. (Eds.). (2016) Socialna ekonomika [Social economy]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Porfirev, B. N. (2016). «Zelenye» tendencii v mirovoj finansovoj sisteme ["Green" trends in the world financial system]. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye otnoshenia – World Economy and International Relations. (in Russian)

Hychka, О., & Sushchenko, О. Make the world great again: navishcho SSHA vyhodiat z Paryzkoiyi uhody [Make the world great again: why the USA quit the Paris Agreement]. Retrieved from: http//www.eurointegration.com.ua. (in Ukrainian)

Kilkist bankiv [Number of banks] (n.d.). https://index.minfin.com.ua/. Retrieved from: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/ (in Ukrainian)

Pershyi v Ukraini bank zelenoho finansuvannia pidtrymuie biznes, shcho pikluietsia pro klimat [Ukraine's first green finance bank supports climate-friendly businesses] (n.d.). https://www.ifc.org. Retrieved from: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/news_ext_content/ifc_external_corporate_site/news+and+events/news/ukrgasbank-uk (in Ukrainian)

Makarchuk R. (2019). Ekolohichnyi podatok: svitovyi i ukrainskyi pidkhody [Environmental tax: global and Ukrainian approaches]. NV Biznes – NV Business. Retrieved from: https://biz.nv.ua/ukr/experts/ekologichniy-podatok-svitoviy-i-ukrajinskiy-vimiri-50055386.html (in Ukrainian)

Kerimov P. O. (2016). Podatkove stymuliuvannia NDDKR: ohliad svitovoho dosvidu [Tax incentives R&D: a review of world experience]. Khlivnyi V. K. (Eds.), Korporatyvni finansy: problemy ta perspektyvy innovatsiinoho rozvytku – Corporate finance: problems and prospects of innovative development: Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference. Kyiv. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 19
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Сучек, С., & Карлін, М. (2021). ШЛЯХИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-71
Розділ
ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ