СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, бізнес-процеси, моделювання, аналіз даних, обліково-аналітичне забезпечення

Анотація

У статті розглянуто специфіку організації сучасного бізнесу в умовах стрімкого технологічного розвитку, орієнтованого на активне використання інформаційно-комунікаційних технологій для оптимізації та управління бізнес-процесами. Досліджено роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в системі обліково-аналітичного забезпечення для моделювання бізнес-процесів. Проаналізовано вплив інформаційних технологій на підвищення ефективності бізнес-процесів підприємства. З’ясовано роль та принципи застосування різноманітних інноваційних інструменти, які використовуються для створення, впровадження та аналізу бізнес-моделей. Особлива увага приділяється програмним продуктам, на основі яких проводиться моделювання і які допомагають визначити оптимальні шляхи удосконалення бізнес-процесів. Визначено вплив інформаційно-комунікаційних технологій на збільшення точності та достовірності аналізу бізнес-даних. Розглянуто специфіку використання аналітичних інструментів та технологій штучного інтелекту для виявлення трендів та закономірностей у бізнес-процесах, що сприяє прийняттю обґрунтованих управлінських рішень.

Посилання

Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 336 с.

Дзямулич М. І., Чиж Н. М. Особливості функціонування системи недержавних страхових пенсійних фондів в Україні. Економічний форум. 2020. № 1. С. 135–140.

Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Управління розвитком персоналу підприємства в умовах економічної глобалізації. Економічний форум. 2020. № 3. С. 138–142.

Кириленко В. І., Чалюк Ю. О. Інноваційність економік світу. Підприємництво та інновації. 2020. № 15. С. 7–14.

Чалюк Ю. О. Глобальні соціально-економічні наслідки російсько-української війни. Економіка та суспільство. 2022. № 37.

Чалюк Ю. О. Детермінанти цифровізації економіки та суспільства. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2020. № 5. С.138–143.

Чалюк Ю. О. Індекси як критерії оцінки міжнародної соціально-економічної динаміки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2020. № 31. С. 138–145.

Чалюк Ю. О. Соціальні послуги в умовах соціалізації глобальної економіки: теорія та практика : монографія. Київ : КНЕУ, 2022. 320 с.

Чалюк Ю. О. Срібна економіка: демографічні зміни та економічні можливості. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2023. № 1(107). С. 50–59.

Чалюк Ю. О. Суспільство 5.0 у японській концепції кейданрен. Mechanism of an Economic Regulation. 2023. № 1(99). С. 65–74.

Чалюк Ю. О. Сценарії соціально-економічного розвитку ЄС після BREXIT та COVID. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. Том 31(70). № 4. С. 25–32.

Чалюк Ю. О. Цифрова конкурентоспроможність країн. Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». 2020. № 50. С. 23–30.

Шматковська Т., Демедюк Л., Рудь Т. До проблематики генезису та дефініції економічної категорії «витрати». Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2016. № 2. С. 169−182.

Dziamulych M., Sadovska I., Shmatkovska T., Nahirska K., Nuzhna O., Gavryliuk O. The study of the relationship between rural population spending on peasant households with the main socio-economic indicators: a case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2020. Vol. 20(2). Pp. 217–222.

Pohrishchuk B., Kolomiiets T., Chaliuk Y., Yaremko I., Hromadska N. Modeling the Application of Anti-Crisis Management Business Introduction for the Engineering Sector of the Economy. International Journal of Safety & Security Engineering. 2023. Vol. 13(2). Pp. 187–194.

Sodoma R., Shmatkovska T., Dziamulych M., Vavdiiuk N., Kutsai N., Polishchuk V. Economic efficiency of the land resource management by agricultural producers in the system of their non–current assets analysis: a case study of the agricultural sector. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2021. Vol. 21(2). Pp. 577–588.

Stashchuk O., Shmatkovska T., Dziamulych M., Kupyra M., Vahnovska N., Kosinskyi P. Model for efficiency evaluation of financial security management of joint stock companies operating in the agricultural sector: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”. 2021. Vol. 21(1). Pp. 715–728.

Benko, M. M. (2010). Informatsiini systemy i tekhnologii v bukhalterskomu obliku [Information systems and technologies in accounting]. Kyiv: Kyiv national trade and economy University. (in Ukrainian)

Dziamulych, M. I., & Chyzh, N. M. (2020). Osoblyvosti funktsionuvannia systemy nederzhavnykh strakhovykh pensiinykh fondiv v Ukraini [The main features of the functioning of the non-state insurance pension funds in Ukraine]. Ekonomichnyi Forum, vol. 1, pp. 135–140. (in Ukrainian)

Dziamulych M. I., & Shmatkovska T. O. (2020). Upravlinnia rozvytkom personal pidpryiemstva v umovakh ekonomichnoi globalizatsii [Management of enterprise personnel development in conditions of economic globalization]. Ekonomichnyi Forum, vol. 3, pp. 138–142. (in Ukrainian)

Kyrylenko, V. I., & Chaliuk, Yu. O. (2020). Innovatsiinist ekonomik svitu [Innovation of world economies]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 15, pp. 7–14. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu. O. (2022). Hlobalni sotsialno-ekonomichni naslidky rosiisko-ukrainskoi viiny [Global socio-economic consequences of the Russian-Ukrainian war]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 37. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu. O. (2020). Determinanty tsyfrovizatsii ekonomiky ta suspilstva [Determinants of digitization of the economy and society]. Intelekt XXI, vol. 5, pp. 138–143. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu. O. (2020). Indeksy iak kryterii otsinky mizhnarodnoi sotsialno-ekonomichnoi dynamiky [Indices as evaluation criteria of international socio-economic dynamics]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnogo Universytetu. Seria: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 31, pp. 138–145. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu. O. (2022). Sotsialni poslugy v umovakh sotsializatsii globalnoi ekonomiky: teoria ta praktyka [Social services in the conditions of socialization of the global economy: theory and practice]. Kyiv : KNEU. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu. O. (2023) Sribna ekonomika: demohrafichni zminy ta ekonomichni mozhlyvosti [The Silver Economy: Demographic Change and Economic Opportunity]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. vol. 1(107), pp. 50–59. (in Ukrainian)

Chaliuk Yu. O. (2023). Suspilstvo 5.0 u yaponskii kontseptsii keidanren [Society 5.0 in the Japanese concept of keidanren]. Mechanism of an Economic Regulation, vol. 1(99), pp. 65–74. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu. O. (2020) Scenarii sotsialno-ekonomichnoho rozvytku ES pislia BREXIT and COVID [Scenarios of social and economic development of the EU after BREXIT and COVID]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seria: Ekonomika i menedzhment, vol. 31(70), pp. 25–32. (in Ukrainian)

Chaliuk, Yu. O. (2020). Tsyfrova konkurentospromozhnist krain [Digital competitiveness of countries]. Elektronnyi naukovo-praktychnyi zhurnal «Infrastruktura rynku», vol. 50, pp. 22–30. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T., Demediuk L., & Rud, T. (2016). Do problematyky genezysu ta definiciyi ekonomichnoyi kategoriyi «vytraty» [On the problems of genesis and definition of the economic category «costs». Naukovyj visnyk Odeskogo nacionalnogo ekonomichnogo universytetu, vol. 2, pp. 169–182. (in Ukrainian)

Dziamulych, M., Sadovska, I., Shmatkovska, T., Nahirska, K., Nuzhna, O., & Gavryliuk, O. (2020). The study of the relationship between rural population spending on peasant households with the main socio-economic indicators: a case study of Volyn region, Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, vol. 20(2), pp. 217–222.

Pohrishchuk, B., Kolomiiets, T., Chaliuk, Y., Yaremko, I., & Hromadska, N. (2023). Modeling the Application of Anti-Crisis Management Business Introduction for the Engineering Sector of the Economy. International Journal of Safety & Security Engineering, vol. 13(2), pp. 187–194.

Sodoma, R., Shmatkovska, T., Dziamulych, M., Vavdiiuk, N., Kutsai, N., & Polishchuk, V. (2021). Economic efficiency of the land resource management by agricultural producers in the system of their non–current assets analysis: a case study of the agricultural sector. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, vol. 21(2), pp. 577–588.

Stashchuk, O., Shmatkovska, T., Dziamulych, M., Kupyra, M., Vahnovska, N., & Kosinskyi, P. (2021). Model for efficiency evaluation of financial security management of joint stock companies operating in the agricultural sector: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, vol. 21(1), pp. 715–728.

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 131
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Шматковська, Т., Коробчук, Т., & Борисюк, О. (2023). СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-68
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають