ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: публічне інвестування, фінансовий механізм публічного інвестування, сталий розвиток, інфраструктурні проекти

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем функціонування фінансового механізму публічного інвестування в Україні. Визначено засади трансформації системи державних фінансів, що спрямовуються на реалізацію інфраструктурних проектів в контексті адаптації інвестиційного механізму до європейських вимог, а також у зв’язку з адміністративною реформою та бюджетною децентралізацією, що відбулись в Україні. Досліджено особливості формування джерел публічного інвестування, актуалізовано важливість приватно-державного партнерства в процесі реалізації інфраструктурних проектів, котрі можуть бути здійснені за участі приватного капіталу. Визначено необхідність забезпечення високого рівня ефективності управління публічними інвестиціями для досягнення завдань та цілей інвестування загалом. Досліджено практичні особливості реалізації державних інвестиційних проектів в залежності від характеру об’єкта інвестування.

Посилання

Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Вплив сучасних інформаційних систем і технологій на формування цифрової економіки. Економічний форум. 2022. № 2. С. 3–8.

Шматковська Т. О. Раціоналізація організації облікового процесу операцій з основними засобами в аспекті підвищення ефективності використання цих активів на підприємстві. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Економічні науки. 2013. № 5 (254). С. 124–129.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І., Стащук О. В. Особливості моделювання бізнес-процесів в умовах формування цифрової економіки. Економіка та суспільство. 2021. № 26.

Aschauer, D. A. Public investment and productivity growth in the Group of Seven. Economic perspectives. Vol. 13(5). Pp. 17–25.

Erden, L., Holcombe, R. G. The effects of public investment on private investment in developing economies. Public Finance Review. 2005. Vol. 33(5). Pp. 575–602.

Glomm, G., Ravikumar, B. Public investment in infrastructure in a simple growth model. Journal of Economic Dynamics and Control. 1994. Vol. 18(6). Pp. 1173–1187.

Dziamulych M. I. & Shmatkovska T. O. (2022). Vplyv suchasnykh informatsiinykh system i tekhnolohii na formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [The influence of modern information systems and technologies on the formation of the digital economy]. Ekonomichnyi forum, vol. 2, pp. 3–8. (in Ukrainian)

Shmatkovska, T. O. (2013). Ratsionalizatsiia orhanizatsii oblikovoho protsesu operatsii z osnovnymy zasobamy v aspekti pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia tsykh aktyviv na pidpryiemstvi [Rationalization of the organization of the work process of operations with fixed assets in the aspect of increasing the efficiency of the use of these assets at enterprises]. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 5(254), pp. 124–129. (in Ukrainian)

Shmatkovska T. O., Dziamulych M. I. & Stashchuk, O. V. (2021). Osoblyvosti modeliuvannia bisnes-protsesiv v umovakh formuvannia tsyfrovoi ekonomiky [Peculiarities of modeling business processes in the conditions of the formation of the digital economy]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 26. (in Ukrainian)

Aschauer, D. A. (1989). Public investment and productivity growth in the Group of Seven. Economic perspectives, vol. 13(5), pp. 17–25.

Erden, L. & Holcombe, R. G. (2005), The effects of public investment on private investment in developing economies. Public Finance Review, vol. 33(5), pp. 575–602.

Glomm, G. & Ravikumar, B. (1994). Public investment in infrastructure in a simple growth model. Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 18(6), pp. 1173–1187.

Переглядів статті: 203
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Гладишевський, А., & Коробчук, Т. (2022). ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-29
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ