БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: банкрутство підприємства, воєнний стан, неплатоспроможність, санація, ліквідація, антикризове управління, релокація

Анотація

Соціально-політичні проблеми посилюють кризові явища в економіці, що в свою чергу збільшує можливості підприємств забезпечувати стабільні доходи, підтримувати необхідний рівень платоспроможності та ліквідності. У статті висвітлено загальні причини банкрутства вітчизняних суб’єктів господарювання, підходи до їх класифікація вітчизняними та зарубіжними науковцями, а також фактори впливу на неплатоспроможність підприємств, які виникають в умовах воєнного стану. Проведено статистичний аналіз кількості відкритих справ про банкрутство підприємств, кількості відкритих процедур ліквідації та санації суб’єктів господарювання з початку війни в Україні. Розглянуто доцільність та необхідність законодавчих змін щодо удосконалення процедур банкрутства у період дії воєнного стану. Виділено основні потреби малого та середнього бізнесу у сучасних умовах і запропоновано комплекс дій в рамках антикризового фінансового управління для запобігання банкрутству підприємств.

Посилання

Абрамова А. С., Духніч О. В. Основні причини банкрутства підприємств України та заходи по запобіганню їх неплатоспроможності. URL: https://cutt.ly/pN8zaJv (дата звернення: 26.09.2022).

Андреєва Інга. Ріст попри кризу: чому український малий і середній бізнес вистоїть та переможе. 23 вересня, 2022. URL: https://cutt.ly/SN8zhK9 (дата звернення: 26.09.2022).

Банкрутство підприємства і його наслідки. URL: https://cutt.ly/yN8zcjG (дата звернення: 26.09.2022).

Бережна Т. 558 релокованих підприємств вже відновили роботу в безпечних регіонах країни: новини. URL: https://cutt.ly/gN8zW0q (дата звернення: 29.09.2022).

Грачов В. І., Косарева І. П., Прохорова В. В., Кузенко Т. Б. Управління фінансовою санацією. Харків : ВД«ІНЖЕК», 2004. 208 с.

Грицюк Е. О. Причини виникнення банкрутства в сучасних підприємствах. Економіка і управління підприємствами. 2018. Випуск IV (№72). С. 42–53.

За період з 24 лютого 2022 року господарськими судами відкрито 65 справ про банкрутство (неплатоспроможність) боржників. URL: https://cutt.ly/FN8zPm5 (дата звернення: 26.09.2022).

Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 12.01.2022 р. № 2597-VІІI. URL: https://cutt.ly/zN8zKCb (дата звернення: 26.09.2022).

Кознова О. Рада попередньо схвалила зміни застосування процедур банкрутства у період воєнного стану. URL: https://cutt.ly/GMr0ysB (дата звернення: 27.09.2022).

Ливч Д. Д. Нове обличчя українського підприємництва. Як війна вплинула на малий та середній бізнес у різних регіонах України? 29 серпня, 2022. URL: https://cutt.ly/QMr0mWO (дата звернення: 29.09.2022).

Ливч Д., Федчишин В., Хоменко І., Дяків А. Оцінка впливу війни : звіт. Травень, 2022. URL: https://cutt.ly/nMr0J5L (дата звернення: 30.09.2022).

Марусяк Н. Л., Пильнюк Д. О. Банкрутство підприємства: сутність, причини та наслідки. URL: https://cutt.ly/7Mr07fP (дата звернення: 26.09.2022).

Оприлюднення відомостей про справи про банкрутство. URL: https://cutt.ly/oMr2nDy (дата звернення: 30.09.2022).

Програма релокації підприємств : бізнес. URL: https://cutt.ly/FMr3cqa (дата звернення: 29.09.2022).

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію: Закон України від 21.10.1993 № 3543-XII. URL: https://cutt.ly/9Mr3AWz (дата звернення: 30.09.2022).

Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 268 с.

Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2000. 412 с.

Фурман Т. Ю., Прокопович Н. І. Причини банкрутства та механізми його запобігання на підприємстві. URL: https://cutt.ly/PMr8nRN (дата звернення: 25.09.2022).

Цімерман О. І., Олещук О. В. Банкрутство в умовах воєнного стану. 17 червня 2022р. URL: https://cutt.ly/4Mr8Sos (дата звернення: 24.09.2022).

Abramova A. S., Dukhnich O. V. (2017) Main causes of the bankruptcy of enterprises of Ukraine and measures insolvency their enterprises. Available at: https://cutt.ly/pN8zaJv (accessed 26 September 2022).

Economic truth (2022) Rist popry kryzu: chomu ukrains'kyj malyj i serednij biznes vystoit' ta peremozhe. Available at: https://cutt.ly/SN8zhK9 (accessed 26 September 2022).

Pivdenne mizhrehional'ne upravlinnia Ministerstva iustytsii (2021). Bankruptcy of the enterprise and its consequences. Available at: https://cutt.ly/yN8zcjG (accessed 26 September 2022).

Ministry of Economy of Ukraine (2022) 558 relokovanykh pidpryiemstv vzhe vidnovyly robotu v bezpechnykh rehionakh krainy. Available at: https://cutt.ly/gN8zW0q (accessed 29 September 2022).

Grachev V. I., Kosareva I. P., Prokhorova V. V., Kuzenko T. B. (2004) Upravlinnia finansovoiu sanatsiieiu [Management of financial rehabilitation], VD “INZHEK”, Kharkiv, Ukraine.

Hrytsyuk E. O. (2018) Causes of bankruptcy in modern enterprises, Economics and enterprise management, vol. 72, pp. 42–53.

Ministry of Justice of Ukraine (2022) Za period z 24 liutoho 2022 roku hospodars'kymy sudamy vidkryto 65 sprav pro bankrutstvo (neplatospromozhnist') borzhnykiv. Available at: https://cutt.ly/FN8zPm5 (accessed 26 September 2022).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2022) Code of Ukraine on Bankruptcy Procedures, available at: https://cutt.ly/zN8zKCb (accessed 26 September 2022).

Liga zakon (2022) Rada poperedn'o skhvalyla zminy zastosuvannia protsedur bankrutstva u period voiennoho stanu. Available at: https://cutt.ly/GMr0ysB (accessed 27 September 2022).

Economic truth (2022) Nove oblychchia ukrains'koho pidpryiemnytstva. Yak vijna vplynula na malyj ta serednij biznes u riznykh rehionakh Ukrainy? Аvailable at: https://cutt.ly/QMr0mWO (accessed 29 September 2022).

Easybusiness (2022) Impact of war assessment, available at: https://cutt.ly/nMr0J5L (accessed 30 September 2022).

Marusiak N. L., Pylnyuk D. O. (2021) Bankruptcy of the enterprise: essence, causes and consequences. Аvailable at: https://cutt.ly/7Mr07fP (accessed 26 September 2022).

Opryliudnennia vidomostej pro spravy pro bankrutstvo (2022). Available at: https://cutt.ly/oMr2nDy (accessed 30 September 2022).

Ministry of Economy of Ukraine (2022) Prohrama relokatsii pidpryiemstv. Available at: https://cutt.ly/FMr3cqa (accessed 29 September 2022).

The Law of Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine On Mobilization Training and Mobilization (2005). Available at: https://cutt.ly/9Mr3AWz (accessed 30 September 2022).

Tereshchenko O. O. (2004) Antykryzove finansove upravlinnya na pidpryyemstvi [Anticrisis financial management in the enterprise], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Tereshchenko O. O. (2000) Finansova sanatsiia ta bankrutstvo pidpryiemstv [Financial rehabilitation and bankruptcy of enterprises], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

Furman T. J., Prokopovich N. I. (2008) Causes of bankruptcy and mechanisms of its prevention at the enterprise. Available at: https://cutt.ly/PMr8nRN (accessed 25 September 2022).

Liga zakon (2022) Bankruptcy under martial law. Available at: https://cutt.ly/4Mr8Sos (accessed 24 September 2022).

Переглядів статті: 518
Завантажень PDF: 695
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Стащук, О., Шостак, Л., & Булик, Д. (2022). БАНКРУТСТВО ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-29
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають