СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ РОЗРОБЦІ ВУГЛЕЦЕВОГО ПОДАТКУ

Ключові слова: вуглецевий податок, оподаткування, глобальна торгівля, зміна клімату, екологічна економіка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем формування податкової політики держави в аспекті зростання актуальності вуглецевих податків та боротьби із змінами клімату. При цьому ключовим моментом виступає визначення взаємозв’язку між податковою політикою та фіскальним тиском і стимулюванням промислових підприємств до зниження частки шкідливих викидів в процесі виробництва. Визначено, що вуглецевий податок повинен мати опосередкований вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства і виступати не директивним, а стимулюючим фактором забезпечення екологічності виробництв. Досліджено, що глобальні тенденції боротьби із змінами клімату ведуть до запровадження нового типу карбонових податків, які регулюють для міжнародних компаній доступ до певних ринків і виражаються у непрямому податковому тиску на імпортерів.

Посилання

Вербівська Л. В. Інвестиційна стратегія соціально-економічного розвитку регіону: зміст і структура. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інноваційний розвиток економіки : Зб. наук. праць. 2007. С. 3–34.

Вербівська Л. В., Судук І. В. Стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та основні принципи її формування. Молодий вчений. 2017. №10. С. 827–833.

Галас Л. І., Дзямулич М. І., Шматковська Т. О. Особливості експортної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні. Економічний форум. 2021. №2. С. 74–79.

Zybareva, O., Kravchuk, I., Pushak, Y., Verbivska, L., Makeieva, O. Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Studies of Applied Economics. 2021. Vol. 39(5).

Zybareva O., Verbivska L., Lopashchuk I., Kalaman O., Derkach T., & Smentyna, N Strategically-oriented enterprise management through information systems. International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8(2), 3014–3017.

Lagovska O., Ilin V., Kotsupatriy M., Ishchenko M., Verbivska L. Priority directions of tax policy change in the information sphere. Scientific Bulletin of National Mining University. 2020, Vol. 3.

Stashchuk Olena, Boiar Andrii, Shmatkovska Tetiana, Dziamulych Mykola, Skoruk Olena, Tesliuk Sofiia and Zintso Yuliya. Analysis of fiscal efficiency of taxation in the system of filling budget funds in Ukraine. Ad alta: Journal of interdisciplinary research. 2021. № 1(11), pp. 47–51.

Verbivska L. V. (2007) Investytsiina stratehiia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehionu: zmist i struktura. [Investment strategy of socio-economic development of the region: content and structure]. Sotsialno-ekonomichni doslidzhennia v perekhidnyi period. Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky – Socio-economic research in transition. Innovative economic development, 1, 3–34. (in Ukrainian)

Verbivska L. V., Suduk I. V. (2017) Stratehiia zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva ta osnovni pryntsypy yii formuvannia [Strategy of ensuring the competitiveness of the enterprise and the basic principles of its formation]. Molodyi vchenyi – Young scientist, 10, 827–833.

Halas L. I., Dziamulych M. I., Shmatkovska T. O. (2021) Osoblyvosti eksportnoi diialnosti silskohospodarskykh pidpryiemstv v Ukraini [Peculiarities of export activity of agricultural enterprises in Ukraine]. Ekonomichnyi forum – Economic forum, 2, 74–79.

Zybareva O., Kravchuk I., Pushak Y., Verbivska L., Makeieva O. (2021) Economic and Legal Aspects of the Network Readiness of the Enterprises in Ukraine in the Context of Business Improving. Studies of Applied Economics, 39(5).

Zybareva O., Verbivska L., Lopashchuk I., Kalaman O., Derkach,T., Smentyna N. (2019) Strategically-oriented enterprise management through information systems. International Journal of Recent Technology and Engineering, 8(2), 3014–3017.

Lagovska O., Ilin V., Kotsupatriy M., Ishchenko M., Verbivska L. (2020) Priority directions of tax policy change in the information sphere. Scientific Bulletin of National Mining University. Vol. 3.

Stashchuk Olena, Boiar Andrii, Shmatkovska Tetiana, Dziamulych Mykola, Skoruk Olena, Tesliuk Sofiia and Zintso Yuliya (2021) Analysis of fiscal efficiency of taxation in the system of filling budget funds in Ukraine. Ad alta: Journal of interdisciplinary research, 1(11), 47–51.

Переглядів статті: 145
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Стащук, О., Бояр, А., & Дзямулич, М. (2021). СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПРИ РОЗРОБЦІ ВУГЛЕЦЕВОГО ПОДАТКУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-70
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ