ПОДВІЙНИЙ ЦИФРОВИЙ ТА ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ

Ключові слова: цифрова економіка, зелені технології, подвійний перехід, трансформація економічної системи, інструментарій цифровізації

Анотація

У статті розглянуто особливості подвійного цифрового та зеленого переходу в сучасній економіці з огляду на формування стійкої економічної системи. Визначено, що подвійний перехід вказує на потребу одночасної трансформації економіки в цифровому напрямку для забезпечення її конкурентоспроможності та формування більш стійких екологічно орієнтованих заходів для збереження навколишнього середовища. Досліджено ключові аспекти подвійного переходу, включаючи технологічні інновації, енергоефективність та зелені інвестиції з метою визначення оптимальних стратегій, спрямованих на формування стійкої економічної системи. Розглянуто вплив подвійного цифрового та зеленого переходу на соціально-економічний розвиток держави та рівень життя населення. Визначено можливості щодо використання цифрових технологій і зелених інфраструктурних проектів для стимулювання економічного зростання та скорочення економічного розриву між різними регіонами.

Посилання

Чалюк Ю. О. Механізм запровадження в Україні європейських соціальних стандартів. Адаптація національного законодавства відповідно до Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом: наук. монографія. За ред. О. В. Кузьменко. Київ : Вид. центр «Кафедра», 2019. С. 249-258.

Чалюк Ю. О. Середній клас у глобальному вимірі. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». 2021. №1(45). Том 2. С. 57-69.

Чалюк Ю. О. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в умовах цифровізації економіки. Підприємництво та інновації. 2023. №26. С. 70-79.

Чалюк Ю. О. «Warstate» і «Welfare state»: конфлікт чи синергія воєнної стратегії та соціальної безпеки України. Сталий розвиток економіки. 2024. №1(48). С. 309-320.

Чалюк Ю. О., Довганик Н. М. Євроінтеграційна стратегія сучасного українського суспільства. Міжнародна політологія: навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2022. С. 258-282.

Чалюк Ю. О., Кириленко В. І. NEET–молодь у системі соціально-економічних відносин. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. №35. С. 148-158.

Шматковська Т. О., Дзямулич М. І. Сучасні інформаційні та комунікаційні технології в професійній діяльності у системі нових тенденцій цифровізації економіки. Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». 2021. №18(71). С. 248-255.

Шматковська Т. О., Коробчук Т. І., Борисюк О. В. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення щодо моделювання бізнес-процесів. Економіка та суспільство. 2023. №53.

Gigler, B.-S. 7 steps enabling the twin transition to a sustainable and digital economy. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/341708807_7_steps_enabling_the_twin_transition_to_a_sustainable_and_digital_economy (дата звернення 01.03.2024).

Lange, S., Pohl, J., & Santarius, T. Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand?. Ecological economics. 2020. Vol. 176. 106760.

Lytvyn L., Hryhoruk A., Verbivska L., Poprotskyy O., Medynska T., Pelekh O. Entrepreneurship Transformation in the Context of the Digitization of Business Processes. Postmodern Openings. 2022. Vol. 13(2). Pp. 396-408.

Verbivska L., Lagodiienko V., Filyppova S., Papaika O., Malin O., Neustroiev Y. Regulatory Policy of the Entrepreneurship Development as a Dominant of Economic Security of the National Economy. International Journal of Safety and Security Engineering. 2022. Vol. 12(5). Pp. 543-552.

Verbivska, L., Zhuk, O., Ievsieieva, O., Kuchmiiova, T., Saienko, V. The role of e-commerce in stimulating innovative business development in the conditions of European integration. Financial and credit activity-problems of theory and practice, 2023. Vol. 3(50). Pp. 330-340.

Chaliuk Yu. O. (2019). Mekhanizm zaprovadzhennia v Ukraini yevropeiskykh sotsialnykh standartiv [Mechanism of introduction of European social standards in Ukraine]. In: Adaptatsiia natsionalnoho zakonodavstva vidpovidno do Uhody pro Asotsiatsiiu z Evropeiskym Soiuzom [Adaptation of national legislation in accordance with the Association Agreement with the European Union]. Kyiv, pp. 249-258 (in Ukrainian).

Chaliuk Yu. O. (2021). Serednii klas u hlobalnomu vymiri [The middle class in the global dimension]. Internauka. Seriia: «Ekonomichni nauky», vol. 1(45), Tom 2, pp. 57-69 (in Ukrainian).

Chaliuk Yu. O. (2023). Suchasni tendentsii rozvytku rynku pratsi v umovakh tsyfrovizatsii ekonomiky [Modern trends in the development of the labor market in the conditions of digitalization of the economy]. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 26, pp. 70-79.

Chaliuk Yu. O. (2024). "Warstate" i "Welfare state": konflikt chy synerhiia voiennoi stratehii ta sotsialnoi bezpeky Ukrainy ["Warstate" and "Welfare state": conflict or synergy of military strategy and social security of Ukraine]. Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 1(48), pp. 309-320 (in Ukrainian).

Chaliuk Yu. O., & Dovhanyk N. M. (2022). Evrointehratsiina stratehiia suchasnoho ukrainskoho suspilstva [European integration strategy of modern Ukrainian society]. In: Mizhnarodna politologia [International political science]. Kyiv, pp. 258-282 (in Ukrainian).

Chaliuk, Yu., & Kyrylenko, V. (2022) NEET-molod u systemi sotsialno-ekonomichnykh vidnosyn. [NEETs in the system of socio-economic relations]. Ekonomika upravlinnia ta administruvannia, vol. 35, pp. 138-145 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., & Dziamulych, M. I. (2021). Suchasni informatsiini ta komunikatsiini tekhnologii v profesiinii diialnosti u systemi novykh tendentsii tsyfrovizatsii ekonomiky [Modern information and communication technologies in professional activity in the system of new trends in digitalization of the economy]. Ekonomichni nauky. Seria “Regionalna ekonomika”, vol. 18(71), pp. 248–255 (in Ukrainian).

Shmatkovska, T. O., Korobchuk, T. I., & Borysiuk, O. V. (2023). Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v systemi oblikovo-analitychnoho zabezpechennia shchodo modeliuvannia biznes-protsesiv [Modern information and communication technologies in the system of accounting and analytical support for modeling business processes]. Ekonomika ta suspilstvo, vol. 53 (in Ukrainian).

Gigler, B.-S., (2020).7 steps enabling the twin transition to a sustainable and digital economy. Available at: https://www.researchgate.net/publication/341708807_7_steps_enabling_the_twin_transition_to_a_sustainable_and_digital_economy (accessed March 01, 2024).

Lange, S., Pohl, J., & Santarius, T. (2020). Digitalization and energy consumption. Does ICT reduce energy demand?. Ecological economics, vol. 176, 106760.

Lytvyn, L., Hryhoruk, A., Verbivska, L., Poprotskyy, O., Medynska, T., & Pelekh, O. (2022). Entrepreneurship Transformation in the Context of the Digitization of Business Processes. Postmodern Openings, vol. 13(2), pp. 396-408.

Verbivska L., Lagodiienko V., Filyppova S., Papaika O., Malin O., & Neustroiev Y. (2022). Regulatory Policy of the Entrepreneurship Development as a Dominant of Economic Security of the National Economy. International Journal of Safety and Security Engineering, vol. 12(5), pp. 543-552.

Verbivska, L., Zhuk, O., Ievsieieva, O., Kuchmiiova, T., & Saienko, V. (2023). The role of e-commerce in stimulating innovative business development in the conditions of European integration. Financial and credit activity-problems of theory and practice, vol. 3(50), pp. 330-340.

Переглядів статті: 13
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Дзямулич , М., & Рейкін, Ю. (2024). ПОДВІЙНИЙ ЦИФРОВИЙ ТА ЗЕЛЕНИЙ ПЕРЕХІД В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-62
Розділ
ЕКОНОМІКА