ВПЛИВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ

Ключові слова: бюджет, ефективність, території, бюджетна ефективність, децентралізація

Анотація

У статті встановлено роль бюджетної ефективності територій у їх комплексному соціально-економічному розвитку та наголошено на особливій вагомості такого дослідження в процесі децентралізації. Проаналізовано сутність бюджетної ефективності та її особливості в умовах проведення реформи децентралізації. Встановлено, що однією з центральних проблем забезпечення бюджетної ефективності територій є впорядкування джерел формування їх бюджетів та ефективності використання фінансових ресурсів. Досліджено змістовну сутність понять «бюджетна ефективність», «децентралізація», «фінансова децентралізація». Сформовано типові характеристики бюджетної ефективності територій та запропоновано авторський підхід до розуміння поняття «бюджетна ефективність територій». Сформовано окремі висновки щодо проведеної реформи децентралізації на основі аналізу статистичних даних.

Посилання

Асоціація звернулася до Уряду та Мінфіну щодо проблемних питань бюджетів ОТГ у 2020–2021 роках. URL: http://www.hromady.org (дата звернення: 16.03.2021).

Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) : монографія. Київ : НІОС, 2000. 384 с.

Луніна І. Бюджетна децентралізація в Україні у контексті європейських тенденці. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2016. № 2. С. 155–171.

Кравченко В.І. Місцеві фінанси України : навч. посібник. Київ : Знання, 1999. 487 с.

Радилецький Ю. Проблеми наповнення місцевих бюджетів в Україні в контексті фінансової децентралізації. Світ фінансів. 2017. № 2(51). С. 29–41.

Череп А., Стрілець Є. Ефективність як економічна категорія. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727 (дата звернення: 15.03.2021).

Стащук О.В. Бюджетна ефективність територій в умовах децентралізації. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2021. № 1(25). С. 98–104.

Бюджетна децентралізація – 2015 та її результати. URL: https://decentralization.gov.ua/news/1674 (дата звернення: 15.03.2021).

Барановська П.І., Казанський Ю.Н., Клюєв А.Ф., Косолапов Л.А., Любимов І.М., Панібрат Ю.П. Економіка будівництва. URL: http://epi.cc.ua/printsipyi-opredeleniya-byudjetnoy-27280.html (дата звернення: 15.03.2021).

Бюджетна ефективність. Словник термінів. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/295972/byudzhetnaefektyvnist (дата звернення: 15.03.2021).

Решетняк Я.В. Економічні аспекти децентралізації. Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів Конотопського інституту СумДУ, м. Конотоп. Травень. 2017. С. 34–35.

Місцеве самоврядування в Україні. URL: http://http://academy.gov.ua/doc/koment-inter_prezident/2019 (дата звернення: 18.12.2020).

Джерела доходів місцевих бюджетів. URL: http://decentralization.gov.ua/news/7476 (дата звернення: 18.12.2020).

Asotsiatsiya zvernulasya do Uryadu ta Minfinu shchodo problemnykh pytanʹ byudzhetiv OTH u 2020–2021 rokakh (2020) [The Association appealed to the Government and the Ministry of Finance on problematic issues of OTG budgets in 2020–2021]. Retrieved from: http://www.hromady.org (in Ukrainian)

Kyrylenko O.P. (2000). Mistsevi byudzhety Ukrayiny (istoriya, teoriya, praktyka): monohrafiya [Local budgets of Ukraine (history, theory, practice): monograph]. Kyiv: NIOS, 384 p. (in Ukrainian)

Lunina I. (2016). Byudzhetna detsentralizatsiya v Ukrayini u konteksti yevropeysʹkykh tendentsiy [Budget decentralization in Ukraine in the context of European trends]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoho universytetu derzhavnoyi podatkovoyi sluzhby Ukrayiny – Collection of scientific works of the National University of the State Tax Service of Ukraine, 2, рр. 155–171. (in Ukrainian)

Kravchenko V. I. (1999). Mistsevi finansy Ukrayiny: navch. рosibnyk [Local finances of Ukraine: textbook]. Kyiv: Znannya, 487 p. (in Ukrainian)

Radyletsʹkyy Yu. (2017). Problemy napovnennya mistsevykh byudzhetiv v Ukrayini v konteksti finansovoyi detsentralizatsiyi [Problems of filling local budgets in Ukraine in the context of financial decentralization]. Svit finansiv – The world of finance, 2(51), рр. 29–41. (in Ukrainian)

Cherep A., Striletsʹ Yе. (2013) Efektyvnistʹ yak ekonomichna katehoriya [Efficiency as an economic category]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727 (in Ukrainian)

Stashchuk O.V. (2021). Byudzhetna efektyvnistʹ terytoriy v umovakh detsentralizatsiyi [Budget efficiency of territories in the conditions of decentralization]. Ekonomichnyy chasopys Volynsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky – Economic Journal of Lesya Ukrainka Volyn National University, 1(25), рр. 98–104. (in Ukrainian)

Byudzhetna detsentralizatsiya – 2015 ta yiyi rezulʹtaty (2015) [Budget decentralization – 2015 and its results]. Retrieved from: https://decentralization.gov.ua/news/1674 (in Ukrainian)

Baranovsʹka P.I., Kazansʹkyy Yu.N., Klyuyev A.F., Kosolapov L.A., Lyubymov I.M., Panibrat Yu.P. (2010). Ekonomika budivnytstva [Economics of construction]. Retrieved from: http://epi.cc.ua/printsipyi-opredeleniya-byudjetnoy-27280.html (in Ukrainian)

Byudzhetna efektyvnistʹ. Slovnyk terminiv (2011) [Budget efficiency. Glossary of terms]. Retrieved from: https://news.finance.ua/ua/news/-/295972/byudzhetna-efektyvnist (in Ukrainian)

Reshetnyak Yа.V. (2017). Ekonomichni aspekty detsentralizatsiyi [Economic aspects of decentralization]. Naukovo-metodychna konferentsiya vykladachiv, spivrobitnykiv i studentiv Konotopsʹkoho instytutu SumDU – Scientific and methodical conference of teachers, staff and students of Konotop Institute of SSU, May, рр. 34–35. (in Ukrainian)

Mistseve samovryaduvannya v Ukrayini (2019) [Local self-government in Ukraine]. Retrieved from: http://academy.gov.ua/doc/koment-inter_prezident/2019 (in Ukrainian)

Dzherela dokhodiv mistsevykh byudzhetiv (2019) [Sources of local budget revenues]. Retrieved from: http://decentralization.gov.ua/news/7476 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 220
Завантажень PDF: 244
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Стащук, О., & Жук, М. (2021). ВПЛИВ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЙ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-46
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають