СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: бізнес, підприємництво, соціальний бізнес, оподаткування

Анотація

Стаття присвячена проблемам та особливостям формування вітчизняного соціального бізнесу. Авторами зосереджено увагу на тому що саме соціальне підприємництво спроможне вирішити не лише економічні але значні мірі і соціальні негаразди суспільства. В контексті дослідження було визначено можливості розвитку вітчизняного соціального бізнесу та окреслено ймовірні наслідки. На основі узагальнення теоретичного матеріалу авторами виділено основні форми соціального підприємництва. Аналітична інформація свідчить про збільшення чисельності соціальних підприємств в Україні, проте існують і певні проблеми, які були виокремлені авторами. Зосередивши увагу на питанні становлення та розвитку соціального підприємництва було окреслено ефективні шляхи розвитку даної сфери економіки в сучасних умовах господарювання.

Посилання

5 великих можливостей для розвитку соціального підприємництва в Україні. URL: https://delo.ua/business/5-mozhlivostej-dlja-rozvitku-socialnogo-pidprijemnictva-v-ukraji-341252/

Горішна Н.М. Феномен соціального підприємництва: сутність і критерії. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. Випуск 2 (39). URL: file:///users/macbook/desktop/nvuuped_2016_2_16.pdf

Смаглій К. Чи потрібен Україні закон про соціальне підприємництво? URL: http://socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-ukraini/135-chy-potriben-ukraini-zakon-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo

Соціальне підприємництво: куди рухаються світ і Україна. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/socialne-pidpriyemnictvo-kudi-ruhayutsya-svit-i-ukrayina-333573_.html

Підсумковий звіт за результатами дослідження «Соціальні підприємства в Україні» / авт. тексту громадська організація «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери “СОЦІУМ-ХХІ”» . 2017. 32 с.

Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2017. 92 с.

Підсумковий звіт за результатами дослідження «Соціальні підприємства в Україні» / авт. тексту громадська організація «Молодіжний центр з проблем трансформації соціальної сфери “СОЦІУМ-ХХІ”». 2017. 32 с.

Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник. Киї : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. 188 с.

5 velykykh mozhlyvostei dlia rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini. URL: https://delo.ua/business/5-mozhlivostej-dlja-rozvitku-socialnogo-pidprijemnictva-v-ukraji-341252/

Horishna N.M. (2016) Fenomen sotsialnoho pidpryiemnytstva: sutnist i kryterii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: «Pedahohika. Sotsialna robota», 2 (39). URL: file:///users/macbook/desktop/nvuuped_2016_2_16.pdf

Smahliy̆ K. Chy potriben Ukraïni zakon pro sotsialne pidpryiemnytstvo? URL: http://socialbusiness.in.ua/index.php/novyny/v-ukraini/135-chy-potriben-ukraini-zakon-pro-sotsialne-pidpryiemnytstvo

Sotsialne pidpryiemnytstvo: kudy rukhaiutsia svit i Ukraina. URL: https://zn.ua/ukr/SOCIUM/socialne-pidpriyemnictvo-kudi-ruhayutsya-svit-i-ukrayina-333573_.html

Pidsumkovyi zvit za rezultatamy doslidzhennia «Sotsialni pidpryiemstva v Ukraini» / avt. tekstu hromadska orhanizatsiia «Molodizhnyi tsentr z problem transformatsii sotsialnoi sfery “SOTsIUM-KhKhI”», 2017. 32 s.

Doluda L., Nazaruk V., Kirsanova Yu. (2017) Sotsialne pidpryiemnytstvo. Biznes- model. Reiestratsiia. Opodatkuvannia. Kyiv: TOV «Ahentstvo «Ukraina», 92 s.

Pidsumkovyi zvit za rezultatamy doslidzhennia «Sotsialni pidpryiemstva v Ukraini» / avt. tekstu hromadska orhanizatsiia «Molodizhnyi tsentr z problem transformatsii sotsialnoi sfery “SOTsIUM-KhKhI”», 2017. 32 s.

Svynchuk A.A., Kornetskyi A.O., Honcharova M.A., Nazaruk V.Ia., Husak N.Ie., Tumanova A.A. (2017) Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin. Posibnyk. Kyiv: TOV «PIDPRYIeMSTVO «VI EN EI», 188 s.

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Слободянюк, О., & Шостак, Л. (2021). СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО СОЦІАЛЬНОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-69
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ