ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: інновації, інноваційні технології, сервісне обслуговування, ринок збуту, конкурентоспроможність

Анотація

Робота присвячена аналізу розвитку інноваційних процесів на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу і визначенню основних напрямків інноваційних нововведень для покращення ефективності роботи підприємства, дослідженню впливу інноваційних технологій на підвищення якості організації обслуговування і особливостям застосування інноваційних технологій у готельно-ресторанному господарстві в умовах сучасності, характерних для поточного стану економіки України. Більшість підприємств готельно-ресторанного господарства працюють в умовах нестабільності й підвищеного ризику. У зв'язку з цим одним з головних завдань управління підприємствами сфери послуг на сучасному етапі є забезпечення їх сталого розвитку шляхом формування відповідної стратегії та її реалізації за допомогою прагнення підвищити економічну ефективність, збільшити попит на продукцію та послуги, знизити витрати на організацію виробництва, реалізацію продукції та надання послуг, пов’язано з інноваційною діяльністю підприємства. Її види орієнтовані на розробку і впровадження нових продуктів, процесів і послуг, нових методів просування та реалізації продукції або на зміни організаційної структури підприємства. Впровадження процесних інновацій у готельно-ресторанному бізнесі підвищує продуктивність діяльності підприємства у сфері сервісного обслуговування, що дозволяє отримати більший дохід від реалізації продукції або послуг, розширити ринок збуту і збільшити прибуток, що дуже важливо в умовах ринкових відносин. Інноваційний шлях розвитку підприємств з впровадженням інноваційних технологій з виробництва продукції або сервісного обслуговування, які відповідають вимогам і бажанню споживача, забезпечує конкурентну перевагу підприємству у певному сегменті ринку, дозволяє збільшити доходи від реалізованої продукції або наданих сервісних послуг. Отже, виходячи з усього вищесказаного, можна зробити висновок, що стабільний інноваційний розвиток підприємств в Україні має стати одним із пріоритетних напрямів діяльності держави, оскільки успішне впровадження інновацій здатне забезпечити конкурентні переваги на міжнародному та міжрегіональному рівні. Також впровадження інновацій позитивно впливатиме на економіку держави загалом, адже підвищення конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу призведе до зростання ВВП.

Посилання

Про інноваційну діяльність: Закон України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2002 р. № 36, С. 266.

Давидова О.Ю. Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. Вісник «БІЗНЕС ІНФОРМ». 2017. № 11. С. 459–464.

Боковець В.В., Гарафонова О.І., Сідлак С.В. Інноваційна діяльність в Україні. Вісник Хмельницький національний університет. 2021. Том 1. № 6. С. 7¬11.

Бурий С.А. Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Вісник Хмельницький національний університет. 2014. Том 2. № 5. С. 201–205.

Шаповалова О.М. Інноваційна діяльність як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства. Вісник Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. 2013. №16. С. 224¬228.

Ткаченко А.М. Інновації та їх роль у готельно-ресторанному господарстві. Вісник Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2017. № 3 С. 29–33.

Литвиненко Т.К. Новітні технології обслуговування у сфері ресторанного бізнесу. Київ, 2011. С. 215.

Кругляк Г.О. Дослідження ролі інноваційних технологій в управлінні підприємствами готельно-ресторанного господарства. Вісник Економіка та продовольча безпека України. 2018. Том 6. Вип. 3–4. С. 58¬64.

Van Ark, B., Broesma, L., & Hertog, P. «Services Innovation, Performance Policy: A Review» Synthesis Report in the Framework of the Project Structural Information Provision on Information in Services, June, 2003.

Авігдор Г., Атаманова Ю., Булкін І. та ін. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства (станом на жовтень 2011 року), проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні”. Київ: Фенікс, 2011. Т. 2. С. 352.

Авігдор Г., Архангельським В., Бойто, І. Єгоров, Ю. Капіца та ін. Інновації в Україні: Європейський досвід та рекомендації для України. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів. Остаточний варіант (проект від 19.10.2011), проект ЄС “Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні”. Київ: Фенікс, 2011. Т. 3. С. 76 с.

Законодавче регулювання інноваційної діяльності в Європейському Союзі та державах членах ЄС за ред. Г. Авігдора, Ю. Капіци. Фенікс 2011. С. 704.

On innovative activity: Law of Ukraine Vedomosti Verkhovna Rada of Ukraine (VVR) No. 36. (2002). Art. 266 [in Ukrainian].

Davydova O.Yu. (2017). Formuvannia systemy innovatsiinoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv hotelno-restorannoho hospodarstva. [Formation of a system of innovative management of the development of hotel and restaurant enterprises]. Bulletin "BUSINESS INFORM" No. 11. Р. 459¬464 [in Ukrainian].

Bokovets V.V., Garafonova O.I., Sidlak S.V. (2021). Innovative activity in Ukraine. [Innovative activity]. Bulletin "Khmelnytskyi National University" (Vol. 1). No. 6. Р. 7¬11 [in Ukrainian].

Bury S.A. (2014). Innovative potential in the field of hotel and restaurant business and tourism. [Innovative potential in the hotel and restaurant business and tourism]. Bulletin "Khmelnytskyi National University" (Vol. 2). No. 5. Р. 201-205 [in Ukrainian].

Shapovalova O.M. (2013). Innovative activity as a basis for increasing the competitiveness of the hotel industry. [Innovative activity of the hotel industry as a basis for increasing competitiveness]. Bulletin of the Eastern Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl. No. 16. Р. 224¬228 [in Ukrainian].

Tkachenko A.M. (2017). Innovations and their role in the hotel and restaurant industry. [Innovations and their role in the hotel and restaurant business]. Bulletin State and regions. "Economy and Entrepreneurship" series. No. 3. Р. 29¬33 [in Ukrainian].

Lytvynenko T.K. (2011). The latest service technologies in the field of restaurant business. [The latest service technologies in the restaurant business]. P. 215 [in Ukrainian].

Kruglyak H.O. (2018). Study of the role of innovative technologies in the management of hotel and restaurant enterprises. [Study of the role of innovative technologies in the hotel and restaurant industry]. Bulletin of the Economy and Food Security of Ukraine. (Vol. 6) Issue 3¬4. P. 58¬64 [in Ukrainian].

Van Ark, B., Broesma, L., Hertog, P. (2003, June). Services іnnovation, performance policy: A review. Synthesis Report in the Framework of the Project Structural Information Provision on Information in Services. [Innovative services and the policy of their effectiveness].

Avigdor G., Atamanova Yu., Bulkin I., and others. (2011). Innovation policy: European experience and recommendations for Ukraine. Analysis of the legislation of Ukraine in the field of research, development and innovation activities and proposals for additions to the legislation (as of October 2011). [European experience of innovation policy: and recommendations. Analysis of the legislation of Ukraine in the field of research and innovation activities]. Kyiv: the EU project "Improving strategies, policies and regulation of innovations in Ukraine" Phoenix. (Vol. 2). P. 352 [in Ukrainian].

Avigdor G., Arkhangelskyi V., Boito I., and others. (2011). Innovations in Ukraine: European experience and recommendations for Ukraine. Innovations in Ukraine: proposals for political measures. The final version (draft dated 10.19.2011). [European experience of innovation policy: and recommendations. Innovations in Ukraine: proposals for policy measures]. Kyiv: the EU project "Improving strategies, policies and regulation of innovations in Ukraine" Phoenix. (Vol. 3). P. 76 [in Ukrainian].

Avigdor G., Kapitsy Yu. (2011). Legislative regulation of innovative activity in the European Union and EU member states. Phoenix P. 704 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 88
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Д’яконова, А., Тітомир, Л., & Жовтяк, К. (2023). ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-22
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають