РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: ресторанний бізнес, реінжиніринг бізнес-процесів, конкурентоспроможність, інновації, інформаційні технології, функціональна модель діяльності ресторану

Анотація

Робота присвячена дослідженню розвитку ресторанного бізнесу, який вважається вагомою високоприбутковою складовою індустрії гостинності в Україні і світі. В сучасних умовах жорсткої конкурентної боротьби підприємствам ресторанного бізнесу дуже важко адаптуватися до швидких змін у зовнішньому економічному середовищі та збільшення вимогливості гостей ресторанних закладів. Тому все більшої актуальності і практичного значення набуває реінжиніринг бізнес-процесів, який базується на новому підході до ведення бізнес-процесів, дає змогу вітчизняним підприємствам активно розвиватися і бути конкурентоспроможними як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. У зв’язку з цим виникла необхідність у впровадженні у ресторанний бізнес інноваційних заходів та інформаційних технологій. Сучасні інформаційні технології здатні суттєво змінити діяльність ресторанних закладів у відповідності до вимог ринку і очікування споживачів ресторанної продукції. В роботі досліджено практичний досвід використання інформаційних технологій при впровадженні принципів реінжинірингу бізнес-процесів підприємствами ресторанного бізнесу, проведено аналіз матеріальних і інформаційних потоків в діючих ресторанах, що дозволило отримати комплексну функціональну модель діяльності ресторанних закладів. Побудова функціональної моделі AS-IS дозволяє визначити, які процеси здійснюються на підприємствах ресторанного бізнесу, які інформаційні засоби використовуються, а також відображає взаємозв’язок етапів діяльності в ресторані між собою і вплив кожного етапу на кінцевий результат.

Посилання

ДСТУ ІSO 9001:2009. Системи управління якістю. Вимоги. (ІSO 9001:2008, ІDT) [Чинний від 01.09.2009]. Вид. офіц. Київ: Держспоживстандарт України, 2009. 26 с.

Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. 276 с.

Ковальчук Т.Г. Перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Україні в умовах глобалізації світового господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. Вип. 23, част. 1. С. 126-130.

Розкошна О.А., Гончарова М.Л. Особливості формування системи реінжинірингу бізнес-процесів. Академічний огляд. 2011. № 1 (34). С. 102-106.

Скуртол С.Д., Пархоменко Л.А. Створення та застосування інформа-ційних систем на підприємствах. Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечнікова. 2016. Т.21. Вип. 5 (47). С. 219-222.

Степанова Н. І. Реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент покра-щення економічного стану підприємств. Управління розвитком. 2013. № 20. С. 22-24.

Данченко О.Б. Практичні аспекти реінжинірингу бізнес-процесів : навч. пос. Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2017. 238 с.

Сандул Ю.О., Замула А.А. Анализ и моделирование процессов обслуживания клиентов в ресторане. Информационные управляющие системы и компьютерный мониторинг: мат-лы IV Междунар. науч-практ. конф., Донецк, 24-25 апреля 2014 г., 2014. Т.1. С. 547-553.

Плескач В. Л., Затонацька Т.Г. Інформаційні системи і технології на підприємствах : підручник. Київ : Знання, 2011. 718 с.

Автоматизация ресторанов – ресторанная система R-Keeper. URL: https://rkeeper.com/ (дата звернення: 20.07.2021).

Марка, Д.А., МакГоуэн К.Л. Методология структурного анализа и проектирования : [Пер. с англ.] Москва, 1993. 240 с.

Sistemi upravlinnya yakistyu. Vimogi [Quality management systems. Re-quirements]. (2009). DSTU ISO 9001:2009 from 01st September 2009. Kyiv: Derzhspozhivstandart Ukrayini [in Ukrainian].

Hammer, M. & Champi, Dzh. (2011), Reinzhiniring korporacii: Manifest revolyucii v biznese [Corporate Reengineering: A Manifesto of the Business Revolution], Moscow: Mann, Ivanov i Ferber [in Russian].

Kovalchuk, T.G. (2019). Perspektivi rozvitku gotelno-restorannogo biznesu v Ukrayini v umovah globalizaciyi svitovogo gospodarstva [Prospects for the development of hotel and restaurant business in Ukraine in the context of globalization of the world economy]. Naukovij visnik Uzhgorodskogo nacionalnogo universitetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University, Vol. 23, 1, 126-130 [in Ukrainian].

Rozkoshna, O.A. & Goncharova, M.L. (2011) Osoblivosti formuvannya sistemi reinzhiniringu biznes-procesiv [Features of formation of system of reengineering of business processes]. Akademichnij oglyad – Academic review, 1 (34), 102-106 [in Ukrainian].

Skurtol, S.D. & Parhomenko, L.A. (2016) Stvorennya ta zastosuvannya informacijnih sistem na pidpriyemstvah [Creation and application of information systems at enterprises]. Visnik Odeskogo nacionalnogo universitetu im. I.I. Mechnikova – Bulletin of Odessa National University. І.І. Mechnikov, Vol. 21, 5 (47), 219-222 [in Ukrainian].

Stepanova, N. I. (2013) Reinzhiniring biznes-procesiv yak instrument pokrashennya ekonomichnogo stanu pidpriyemstv [Business process reengineering as a tool to improve the economic condition of enterprises]. Upravlinnya rozvitkom – Development management, 20, 22-24 [in Ukrainian].

Danchenko, O.B. (2017). Praktichni aspekti reinzhiniringu biznes-procesiv [Practical aspects of business process reengineering]. Kyiv: KROK University of Economics and Law [in Ukrainian].

Sandul, Yu.O. & Zamula, A.A. (2014) Analiz i modelirovanie processov obsluzhivaniya klientov v restorane [Analysis and modeling of customer service processes in the restaurant]. Proceedings from Information control systems and computer monitoring ’2014: IV Mezhdunarodnaia nauchnoprakticheskaia konferentsiia (24-25 aprelya 2014 goda) – 4th International Scientific and Practical Conference. (pp. 547-553). Doneck [in Russian].

Pleskach, V. L. & Zatonacka T.G. (2011) Informacijni sistemi i tehnologiyi na pidpriyemstvah [Information systems and technologies in enterprises]. Kiyiv : Znannya [in Ukrainian].

Avtomatizaciya restoranov – restorannaya sistema R-Keeper [Restaurant automation – restaurant system R-Keeper]. Retrieved from https://rkeeper.com/ [in Russian].

Marka, D. & Mcgouin, K. (1993), Metodologiia strukturnogo analiza i proektirovaniia [Methodologies of structural analysis and projection], Moscow [in Russian].

Переглядів статті: 384
Завантажень PDF: 619
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Д’яконова, А., Трішин, Ф., & Коротич, О. (2021). РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-28
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають