ОРГАНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Ключові слова: організація структури управління, контроль якості готельних послуг

Анотація

Впровадження в Україні ринкових відносин і створення конкурентного середовища змінили умови роботи готельного бізнесу. З переходом до ринкових відносин, структура управління в закладах готельного господарства повинна створювати умови для найкращого використання як матеріально-технічної бази підприємства, так і колективного потенціалу обслуговуючого персоналу, його творчих і інтелектуальних можливостей. Необхідність створення організаційної структури управління пов’язана з раціональним розподілом прав і обов’язків між окремими підрозділами організації, чітким визначенням взаємодії структурних ланок у виробничому процесі для оперативного контролю якості наданих послуг. Робота закладів готельного господарства повинна бути орієнтована на різні види послуг і потреби споживачів.

Посилання

Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 472 с.

Галасюк С.С., Шикіна О.В. Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів : монографія. Одеса : Атлант, 2015. 281 с.

Джум Т.А., Денисова Н.И. Организация гостиничного хозяйства : учеб. пособие. Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2011. 400 с.

Левицька І.В. Формування системи управління якістю готельних послуг. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 1 (152). С. 83–88.

Иванова О.В. Формирование эффективной системы управления отношений с клиентами в гостинице. European science. 2018. № 4 (36). С. 35–39.

Никольская Е.Ю., Ефремова М.Ю. Методические подходы к проектированию организационной структуры управления в гостинице. Инновационная наука. 2015. №7. С. 137–147.

Мысова О С. Специфика управления персоналом как подсистемы гостиничного менеджмента. Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1 (61), Т. 4. С. 230–234.

ДСТУ 4268:2003 Національний стандарт України. Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги. Київ : Держстандарт України, 2003. 2с.

ДСТУ ISO 9001-2001. Система управління якістю. Вимоги. Держ-стандарт України, 2001. 23 с.

Синяева И.М. Практикум по маркетингу / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев; под ред. проф. Л.П. Дашкова. Москва : Изд. Торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. 240 с.

Фадеева Н.В. Методология оценки качества услуг. Вестник ТГТУ. 2012. Том 18. № 2. С. 484–492.

Про державну підтримку малого підприємництва: Закон України від 19.10.2000 № 2063-111. URL: www.zakon1.rada.gov.ua

Ваганов К., Кириченко О. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 1. С. 103–118.

Malskaya M.P., Pandyak I.G. (2010) Hotel business: theory and practice. Textbook. Moscow: Center for educational literature, 472 p.

Galasyuk S.S., Shikina O.V. (2015) Organizational and economic bases of functioning of small hotels: monograph. Odessa: Atlant publ., 281 p. (in Russian)

Jum T.A., Denisova N.I. (2011) Organization of hospitable economy: textbook. manual. Moscow: Master's degree: infra-m, 400 p.

Levitskaya I.V. (2014) Formation of the quality management system of hotel services. Formation of Market Relations in Ukraine, no. 1 (152), pp. 83–88.

Ivanova O.V. (2018) formation of an effective management system for relations with clients in a hotel. European science, no. 4 (36), pp. 35–39.

Nikolskaya E.Yu., Efremova M.Yu. (2015) Methodical approaches to designing an organizational management structure in a hotel. Innovative Science, no. 7, pp. 137–147.

Mysova O.S. (2015) Specificity of personnel management as a subsystem of hotel management. Bulletin of Kemerovo State University, no. 1 (61), vol. 4, pp. 230–234.

DSTU 4268:2003 national standard of Ukraine. Tourist services. Accommodation facilities. General requirements. Moscow: Gosstandart Ukrainy publ., 2003. 2 p.

DSTU ISO 9001-2001. Quality Management System. Requirements.-State – standard of Ukraine, 2001. 23 p. (in Russian)

Sinyaeva I.M., Zemlyak S.V., Sinyaev V.V. (2006) Praktikum po marketik [workshop on marketing]. Moscow: Ed. Trading Corporation "Dashkov & Co.", 240 p.

Fadeeva N.V. (2012) Metodologiya otsenka kachestva uslug [methodology for evaluating the quality of services]. Vestnik TSTU, vol. 18. №2, pp. 484–492.

On state support for small businesses: Law of Ukraine No. 2063-111 of 19.10.2000. Available at: www.zakon1.rada.gov.ua

Vaganov K., Kirichenko O. (2008) Strategy of development of small and medium-sized businesses in Ukraine. Actual Problems of Economics, no. 1, pp. 103–118.

Переглядів статті: 127
Завантажень PDF: 288
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Д’яконова, А., Тітомир, Л., & Жовтяк, К. (2021). ОРГАНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПОСЛУГ В ЗАКЛАДАХ РОЗМІЩЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-79
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають