СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ

Ключові слова: природно-кліматичні ресурси, санаторне лікування, оздоровлення, дієтичне харчування

Анотація

Робота присвячена стратегії розвитку організації харчування в санаторно-курортних та рекреаційно-оздоровчих комплексах України. За рівнем забезпеченості природно-рекреаційними ресурсами Україна посідає одне з провідних місць у Європі. Поширення аліментарно-залежних захворювань населення більшості сучасних промислово розвинених країн світу пов’язано з умовами життя і праці, неправильним харчуванням, несприятливим екологічним станом навколишнього середовища. Санаторно-курортне лікування вважається важливою складовою системи охорони здоров’я населення України, а дієтичне харчування, яке є обов’язковим для санаторно-курортного лікування, відноситься до базових курортних послуг як важливий фактор у лікуванні, оздоровленні та забезпеченні опору організму на несприятливі умови навколишнього середовища. Санаторно-курортна система України поєднує економічні, соціальні, культурні та екологічні види діяльності. Розвиток ринкових відносин у санаторно-курортній галузі і зростання потреб населення у оздоровленні і відпочинку на курортах України, призвели до трансформації санаторно-курортної галузі у багатофункціональні оздоровчі центри і розвитку лікувально-оздоровчого туризму. З’явилися такі міжгалузеві структури як курортні готелі, SPA та Wellness – туризм, що дозволило санаторно-курортним закладам опанувати нові сегменти споживчого ринку. Україна має високий потенціал для розвитку лікувально-оздоровчого туризму, що збільшує шанси створити вагомі передумови для його перетворення на дієвий чинник соціально-економічного розвитку відповідних регіонів, які реалізують цей напрямок у межах власної економічної діяльності. На сьогодні в Україні існує традиція академічної школи фізіотерапії, курортології та відновлювальної медицини, і великий науково-практичний досвід в галузі санаторно-курортному лікуванні. З іншого боку, активно розвиваються нові напрями профілактично-оздоровчої медицини, зростає популярність SPA та Wellness індустрії, формується новий сегмент туристичного ринку – лікувальний/медичний туризм – medical-SPA. Лікувальний/медичний туризм має такий великий потенціал, що у даний час виділяється у самостійний сегмент туристичного ринку з широким колом інвестиційних можливостей: від масштабних готельних проектів, що прилягають до клінік які розташовані в межах міста, до уже існуючих спеціалізованих комплексів з деякими модифікаціями у структурі послуг.

Посилання

Гуменюк В.В. Державне регулювання курортно-рекреаційної сфери : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 372 с.

Про курорти: Закон України від 05.10.2000 р. № 2026-14 з поточною редакцією від 8.12.2017 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2026-14

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України № 2802-ХІІ від 19.11.1992 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1053- ІХ від 03.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 168-р. Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 р. – Київ. Урядовий кур’єр від 13.04.2017 – № 70.

Бабов К.Д., Дмітрієва Г.О., Тихохід Л.В., Гавловський О.Д. Лікувально-оздоровчий туризм – один із сучасних напрямків підвищення ефективності діяльності санаторно-курортної сфери. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. 2019. № 2. С. 5–9.

Раціон, харчування та попередження хронічних захворювань: доповідь Спільної консультативної наради експертів ВООЗ/ФАТ. Женева, Швейцарія. 20.01.2002 р.

Васильчак С.В., Стручок Н.М. Стан та тенденції розвитку санаторно-курортного комплексу України. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 11(174). С. 92–95.

Величко В.В. Організація рекреаційних послуг : навчальний посібник. Харків : Харк. нац. універ-т міського господ. ім. О.М. Бекетова, 2013. 202 с.

Заваріка Г.М. Курортна справа: навчальний посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2015.

Галасюк С.С. Сучасний стан розвитку санаторно-курортної бази в Україні. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 15. С. 197–202.

Сорока С.В. Розвиток підприємств харчування в системі туристичних та рекреаційно- оздоровчих комплексів : авт... канд. екон. наук: 08.07.05 / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк, 2002. 25 с.

Гаталяк О. Особливості організації харчування в різних видах туризму. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2013. Вип. 43. Ч. 1. С. 171–177.

Основи фізіології та гігієни харчування : навч. посіб. / А.Є. Нелепа, В.Д. Ванханен, Г.Ф. Коршунова; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Донецьк : ДонНУЕТ, 2010. 345 с.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.09 2017 р. № 1073 Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах і енергії. – Київ. – Зареєстрованого 02 жовтня 2017 р. за № 1206/31074 в Міністерстві юстиції України.

Брусільцева Г.М. Особливості стратегічного управління розвитком лікувально-оздоровчого туризму на регіональному рівні. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4506

Єжов В.В., Гоженко О.А. та ін. SPA-технології у відновлювальній медицині і курортології: стан та перспективи розвитку в Україні // Курорти та санаторії України : Наук.-пр. довідник. Київ : Видавничий дім «Фолігрант», 2009. 432 с.

Кисилевич Т.І., Каплюченко І.В. Санаторії. Харчування на аутсорсингу: облік та оподаткування. URL: http://vestnik.sutr.ru/pdf.html?n=1317916800.pdf

Humenyuk V.V. (2016) State regulation of the resort and recreation sphere: monograph. Kyiv National Trade and Economy University, 372 p. (in Ukrainian)

About health resorts: Law of Ukraine dated October 5, 2000 No. 2026-14 with the current version dated December 8, 2017. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2026-14

Fundamentals of Ukrainian legislation on health care: Law of Ukraine No. 2802-ХІ dated 19.11.1992 as amended by Law No. 1053-ХІ dated 03.12.2020. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 16, 2017 No. 168. On the approval of the Strategy for the development of tourism and resorts for the period until 2026 – Kyiv. Government Courier dated April 13, 2017 – No. 70.

Babov K.D., Dmitrieva G.O., Tikhokhid L.V., Havlovskyi O.D. (2019). Medical and health tourism is one of the modern ways of improving the effectiveness of the sanatorium-resort sphere. Medical rehabilitation, spa therapy, physiotherapy. No. 2. P. 5–9. (in Ukrainian)

Diet, nutrition and prevention of chronic diseases: report of the WHO/FAT Joint Consultative Meeting of Experts. Geneva, Switzerland. 20.01.2002

Vasylchak S.V., Vasylchak S.V., Pod N.M. (2015) State and development trends of the sanatorium-resort complex of Ukraine. Formation of market relations in Ukraine. No. 11(174). Pp. 92–95. (in Ukrainian)

Velichko V.V. (2013) Organization of recreational services: study guide. Kharkiv: Khark. national University of the City of Hospod. Name of OHM. Beketova, 202 p. (in Ukrainian)

Zavarika H.M. (2015) Resort business: educational guide. Kyiv: "Center for educational literature".

Halasiuk S.S. (2017) The current state of development of the sanatorium-resort base in Ukraine. Economics and enterprise management. Issue 15. P. 197–202. (in Ukrainian)

Soroka S.V. (2002) Development of catering enterprises in the system of tourist and recreational and health complexes: author... candidate. economy sciences: 07/08/05 / Donetsk State University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovskyi. Donetsk, 25 p. (in Ukrainian)

Gatalyak O. (2013 ) Peculiarities of food organization in different types of tourism. Bulletin of Lviv University. The series is geographical. Issue 43. Part 1. P. 171–177. (in Ukrainian)

Nelepa A.E., Vanhanen V.D., Korshunova G.F. (2010) Basics of physiology and food hygiene: education. Manual. Donetsk National University of Economics and Trade named after M. Tugan-Baranovskyi. Donetsk: DonNUET, 345 p. (in Ukrainian)

Order of the Ministry of Health of Ukraine dated September 3, 2017 No. 1073 On approval of the norms of physiological needs of the population of Ukraine in basic food substances and energy. Kyiv. Registered on October 2, 2017 under No. 1206/31074 in the Ministry of Justice of Ukraine. (in Ukrainian)

Brusiltseva H.M. (2015) Peculiarities of strategic management of the development of health tourism at the regional level. Efficient economy. No. 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4506 (in Ukrainian)

Yezhov V.V., Gozhenko O.A. etc. (2009) SPA technologies in restorative medicine and resort science. Status and prospects of development in Ukraine. Resorts and sanatoriums of Ukraine. Kyiv: "Foligrant" Publishing House, 432 p. (in Ukrainian)

Kysilevich T.I., Kaplyuchenko I.V. Sanatoriums. Food outsourcing: accounting and taxation. Available at: http://vestnik.sutr.ru/pdf.html?n=1317916800.pdf

Переглядів статті: 146
Завантажень PDF: 116
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Д’яконова, А., Стрікаленко, Т., & Жовтяк, К. (2023). СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ КОМПЛЕКСАХ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-12
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають