ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ НАССР В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: HACCP, безпека продуктів харчування, гострі кишкові інфекції, заклади швидкого харчування, впровадження HACCP

Анотація

Ресторанний бізнес як верхівка великого харчового бізнесу привертає увагу не тільки клієнтів (гостей), але й велику кількість підприємців, які здається, що запуск власного ресторану може бути простою та доброю справою його бізнесу. Ціллю статті є підготовка рекомендацій до суцільного запровадження HACCP на всіх підприємствах, які займаються виробництвом та реалізацією харчових продуктів – операторів ринку харчових продуктів, які повинні дотримуватись нових вимог і законодавства. Створення плану НАССР потребує підготовки та правильного мислення. HACCP – це письмовий план, який належним чином розглядає ризики безпеки харчових продуктів у харчовому бізнесі, що вимагає зосередженості та відповідних знань про безпеку харчових продуктів і відповідні виробничі операції. Законодавство вимагає в обов'язковому порядку впровадження та функціонування постійно діючих процедур, що ґрунтуються на принципах системи управління безпекою харчових продуктів. На практиці більшість тих, хто вже впровадив НАCСР, потім все ж таки вирішують сертифікуватися.

Посилання

Безрученков Ю. В. Системи HACCP у закладах готельно-ресторанного господарства : навчально-методичний посібник для ЗВО (українська). Київ : ФО-П Мірошниченко А. В. 160 с.

Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів : Закон України від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР в редакції Закону України від 22 липня 2014 року № 1602-VII (із змінами та доповненнями) від 22.07.2014 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-вр (дата звернення: 04.11.2022).

Про прийняття та скасування національних стандартів : Наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 31 жовтня 2019 року № 340 (із змінами та доповненнями) / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0340774-19 (дата звернення: 04.11.2022).

Bhattacharjee D. 5 Benefits of Implementing HACCP in Your Foodservice Business. HubWorks, 11.03.2022. URL: https://hubworks.com/blog/5-benefits-of-implementing-haccp-in-your-foodservice-business.html (дата звернення: 04.11.2022).

Process HACCP: How to Implement a Restaurant HACCP Plan. CMX. URL: https://blog.cmx1.com/blog/haccp-process (дата звернення: 11.11.2022).

Njunina V. How to write a HACCP plan? Step-by-step guide & HACCP plan example. Food Docs, 07.10.2022. URL: https://www.fooddocs.com/post/how-to-write-a-haccp-plan (дата звернення: 11.11.2022).

Bezruchenkov Yu. V. Systemy HACCP u zakladakh hotelno-restorannoho hospodarstva : navchalno-metodychnyi posibnyk dlia ZVO (ukrainska). Kyiv : FO-P Miroshnychenko A. V. 160 s.

Pro osnovni pryntsypy ta vymohy do bezpechnosti ta yakosti kharchovykh produktiv : Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1997 roku № 771/97-VR v redaktsii Zakonu Ukrainy vid 22 lypnia 2014 roku № 1602-VII (iz zminamy ta dopovnenniamy) vid 22.07.2014 / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-vr (accessed November 4, 2022).

Pro pryiniattia ta skasuvannia natsionalnykh standartiv : Nakaz Derzhavnoho pidpryiemstva «Ukrainskyi naukovo-doslidnyi i navchalnyi tsentr problem standartyzatsii, sertyfikatsii ta yakosti» vid 31 zhovtnia 2019 roku № 340 (iz zminamy ta dopovnenniamy) / Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0340774-19 (accessed November 4, 2022).

Bhattacharjee D. 5 Benefits of Implementing HACCP in Your Foodservice Business. HubWorks, 11.03.2022. URL: https://hubworks.com/blog/5-benefits-of-implementing-haccp-in-your-foodservice-business.html (accessed November 4, 2022).

Process HACCP: How to Implement a Restaurant HACCP Plan. CMX. URL: https://blog.cmx1.com/blog/haccp-process (accessed November 11, 2022).

Njunina V. How to write a HACCP plan? Step-by-step guide & HACCP plan example. Food Docs, 07.10.2022. URL: https://www.fooddocs.com/post/how-to-write-a-haccp-plan (accessed November 11, 2022).

Переглядів статті: 188
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Тітомир, Л., & Власюк, К. (2022). ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ НАССР В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-74
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА