СУЧАСНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: комунікація, комунікаційний процес, інформація, підприємства індустрії гостинності, канали передачі інформації

Анотація

Стаття присвячена доведенню важливості і винятковості сучасної парадигми управління комунікаціями на підприємствах індустрії гостинності. Мету дослідження, окреслену як аналіз наявних теорій та виявлення особливостей сучасної парадигми управління комунікаціями на підприємствах індустрії гостинності, було реалізовано. Поставлені завдання щодо дослідження поняття підприємства як складної соціально-економічної системи; розгляду сутності, місця та аспекту інформації в економіці; з'ясування місця комунікаційного процесу в діяльності підприємства індустрії гостинності; формулювання основних цілей комунікацій; визначення елементів комунікаційного процесу; систематизації основних видів комунікацій; виокремлення місця інформації та комунікацій у процесі управління підприємством індустрії гостинності, були досягнуті. Показано, що комунікації між керуючою і керованою системами здійснюються за допомогою прямого і зворотного зв'язку. Каналами прямого зв'язку відбувається передання управлінських рішень, наказів, розпоряджень і вказівок у керовану систему, де здійснюють необхідний вплив. Таким чином, дослідження теоретичних підходів до ключових характеристик інформації та комунікацій у системі управління підприємством індустрії гостинності дало змогу виявити відмінності в трактуванні дослідників, які пов'язані зі зміщенням акцентів на окремі аспекти інформаційного обміну, та перейти до розгляду комунікації, як процесу обміну інформацією як усередині підприємства, так і із зовнішнім оточенням, що спрямований на досягнення його цілей. Проведений аналіз дозволив визначити систему комунікацій як сукупність взаємопов'язаних складових (технічної, інформаційної, соціальної, управлінської, організаційної), що забезпечують процеси інформаційної взаємодії як усередині підприємства індустрії гостинності, так і з зовнішнім оточенням, спрямовані на досягнення його цілей. Встановлено, що управління комунікаціями передбачає здійснення цілеспрямованих управлінських впливів, спрямованих на досягнення ефективної комунікації, як усередині підприємства індустрії гостинності, так і із зовнішнім середовищем.

Посилання

Melnik O. G. (2008) Informatsiia yak skladova innovatsiinoho rozvytku [Information as a warehouse for innovative development]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of the economy, vol. 10, pp. 136–141.

Kalaman O. B. (2020) Upravlinnia stratehiieiu rozvytku vynorobnykh pidpryiemstv : monohrafiia [Management of the strategy of development of wine enterprises: monograph]. Odesa : SimeksPrynt ; Druk Pivden. (in Ukrainian)

Benko M. M. (2010) Informatsiini systemy i tekhnolohii v bukhhalterskomu obliku: monohrafiia [Information systems and technologies in accounting form: monograph]. Kyiv : KNTEU. (in Ukrainian)

Sardak S. E., Tretyak O. O. (2009) Upravlinnia personalom: teoretychni aspekty ta praktychni zdobutky: monohrafiia [Personnel management: theoretical aspects and practical benefits: monograph]. Dnipropetrovsk: Vydavnytstvo «Innovatsiia». (in Ukrainian)

Ganzhurova Yu. S. (ed.) (2015) Stratehichni napriamy rozvytku pidpryiemstv vydavnychoi haluzi, polihrafichnoi diialnosti i knyhotorhivli: monohrafiia [Directly strategic development of enterprises of the former galley, printing activities and bookselling: monograph]. Kyiv: NTUU «KPI». (in Ukrainian)

Matviychuk A. V. (2007) Modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv iz zastosuvanniam metodiv nechitkoi lohiky: monohrafiia [Modeling economic processes from the development of fuzzy logic methods: monograph]. Kyiv : KNTEU. (in Ukrainian)

Kalaman O. B., Dishkantyuk O. V., Vlasyuk K. V. (2023) Formuvannia efektyvnykh komunikatsii na pidpryiemstvakh industrii hostynnosti yak mekhanizm pidvyshchennia yakosti upravlinnia personalom [Formation of effective communications in the enterprises of the hospitality industry as a mechanism for improving the quality of personnel management]. Infrastruktura rynku – Market infrastructure, vol. 70. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/70-2023

Zhigley I. V., Kuz V. I., Lagovska O. A., Olijnik O. V. (2012) Rozvytok bukhhalterskoho obliku v konteksti uzghodzhennia antahonistychnykh interesiv hrup zainteresovanykh osib: monohrafiia [Development of the accounting image in the context of utilizing antagonistic interests of groups of interested persons: monograph] Chernivtsi: Tekhnodruk. (in Ukrainian)

Mescon M. H., Albert M., Khedouri F. (1988) Management. Harpercollins College Div Date Published.

Zakharov I. V., Antonyuk S. V. (2009) Teoretyko-metodychni pidkhody do otsinky efektiv vid vprovadzhennia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na promyslovomu pidpryiemstvi [Theoretical and methodological approaches to assessing the effects of implementing information and communication technologies in industrial production]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Economic regulation mechanism, vol. 1, no. 3, pp. 222–227.

Kalaman O. B., Dishkantyuk O. V., Vlasyuk K. V. (2022) Definitsiia sutnosti menedzhmentu marketynhovykh komunikatsii na pidpryiemstvakh hotelno-restorannoho hospodarstva [Definition of day-to-day management of marketing communications at the enterprises of the hotel and restaurant state]. Ekonomichnyi prostir – Economic space, no. 182, pp. 65–72.

Makovetska I. M. (2021) Upravlinnia komunikatsiiamy v pidpryiemstvakh [Management of communications in enterprises]: dys. … kand. ekon. nauk : 08.00.04. Kyiv : Derzhavnyi universytet telekomunikatsii, (in Ukrainian)

Bezchasny O. U. (2018) Modeliuvannia kontroliu stabilnosti komunikatsiinykh kanaliv pry upravlinni rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva [Modeling the control of the stability of communication channels in the management of the development of industrial enterprises]. Analitychno informatsiinyi zhurnal Skhid – Analytical information journal Skhid, no. 2, pp. 5–12.

Shannon C. E. (1949) Communication Theory of Secrecy Systems. Bell System Technical Journal, vol. 28, issue 4, pp. 656–715.

Bosak A. (2009) Komunikatsiia v systemi upravlinnia intelektualnym kapitalom pidpryiemstva [Communication in the management system of intellectual capital of business]. Naukovi zapysky. Seriia: Kultura i sotsialnikomunikatsii – Science notes. Series: Culture and social communications, vol. 1, pp. 21–31.

Simenko I. B. (2010) Sutnist orhanizatsiinykh komunikatsii ta peredumovy zabezpechennia yikh yakosti [The essence of organizational communications and change of mind and security of their quality]. Torhivlia i rynok Ukrainy – Trade and market of Ukraine, vol. 2, no. 30, pp. 339–346.

Naumik K. G. (2011) Udoskonalennia klasyfikatsii komunikatsii [Improving the classification of communications]. Torhivlia i rynok Ukrainy – Trade and market of Ukraine, vol. 2, no. 31, pp. 108–112.

Мельник О. Г. Інформація як складова інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 10. С. 136–141.

Каламан О. Б. Управління стратегією розвитку виноробних підприємств : монографія. Одеса : СімексПринт ; Друк Південь, 2020. 294 с.

Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія. Київ : КНТЕУ, 2010. 336 с.

Сардак С. Е., Третьяк О. О. Управління персоналом: теоретичні аспекти та практичні здобутки: монографія. Дніпропетровськ : Видавництво «Інновація», 2009. 157 с.

Стратегічні напрями розвитку підприємств видавничої галузі, поліграфічної діяльності і книготоргівлі : монографія / за ред. Ганжурова Ю. С. Київ : НТУУ «КПІ», 2015. 283 с.

Матвійчук А. В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки : монографія. Київ : КНЕУ, 2007. 264 с.

Каламан О. Б., Дишкантюк О. В., Власюк К. В. Формування ефективних комунікацій на підприємствах індустрії гостинності як механізм підвищення якості управління персоналом. Інфраструктура ринку. 2023. № 70. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/70-2023

Розвиток бухгалтерського обліку в контексті узгодження антагоністичних інтересів груп заінтересованих осіб : монографія / І. В. Жиглей, В. І. Кузь, О. А. Лаговська, О. В. Олійник. Чернівці : Технодрук, 2012. 248 с.

Mescon M. H., Albert M., Khedouri F. Management. Harpercollins College Div Date Published. 1988. 784 p.

Захаров І. В., Антонюк С. В. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефектів від впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на промисловому підприємстві. Механізм регулювання економіки. 2009. Т. 1. № 3. С. 222–227.

Каламан О. Б., Дишкантюк О. В., Власюк К. В. Дефініція сутності менеджменту маркетингових комунікацій на підприємствах готельно-ресторанного господарства. Економічний простір. 2022. № 182. С. 65–72.

Маковецька І. М. Управління комунікаціями в підприємствах : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 ; Державний університет телекомунікацій, Київ, 2021. 253 с.

Безчасний О. У. Моделювання контролю стабільності комунікаційних каналів при управлінні розвитком промислового підприємства. Аналітично інформаційний журнал Схід. 2018. № 2 С. 5–12.

Shannon C. E. Communication Theory of Secrecy Systems. Bell System Technical Journal. 1949, vol. 28, issue 4, pp. 656–715.

Босак А. Комунікація в системі управління інтелектуальним капіталом підприємства. Наукові записки. Серія: Культура і соціальнікомунікації. 2009. Вип. 1. С. 21–31.

Сіменко І. В. Сутність організаційних комунікацій та передумови забезпечення їх якості. Торгівля і ринок України. 2010. Т. 2, № 30. С. 339–346.

Наумік К. Г. Удосконалення класифікації комунікацій. Торгівля і ринок України. 2011. Т. 2. № 31. С. 108–112.

Переглядів статті: 189
Завантажень PDF: 76
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Каламан, О., Дишкантюк, О., & Власюк, К. (2022). СУЧАСНА ПАРАДИГМА УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-74
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ