ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ключові слова: екологічний туризм, екологічний потенціал, природно-заповідний фонд, ресурси, інтегральний показник, рейтингове оцінювання

Анотація

В умовах пандемії та обмежень, які склались на міжнародному туристичному ринку, країни почали акти- візувати розвиток внутрішнього туризму. Переорієнтація туристичного ринку, яка відбувається наразі, сприяє попиту на внутрішній туризм, тому необхідно комплексно розвивати території, при цьому створюючи якісний локальний туристичний продукт. В роботі аналізується природно-екологічний потенціал Вінницької області, для просування екотуризму, а саме: природно-заповідний фонд, забезпеченість водними та лісовими ресур- сами, транспортними шляхами за відсотком від загальної протяжності доріг в області, стану навколишнього середовища, на основі чого виведена сумарна оцінка показників екотуристичного потенціалу. Проведене рей- тингове оцінювання районів області, дало можливість визначити пріоритетні райони для розробки та активі- зації екологічних маршрутів та турів Вінничиною.

Посилання

Звіт UNWTO. URL: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf

Коржик В.П. Екологічний туризм: що це таке? Екотуризм і сталий розвиток в Карпатах: праці міжнар. наук.-практ. конф. (Рахів 10-12. жовтня. 2007 р) Рахів, 2007. С. 158.

Кузьменко О. Екологічний туризм: поняття та особливості організації. Схід. 2002. № 2. С. 68.

Левицька Л.І. Аналіз посторової диференціації турисько-рекреаційного потенціалу інфраструктури туризму у Вінницькій області. Вісник ЖДТУ. 2013. № 4 (66). С. 187–198.

Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг. Київ, 2002. 436 с.

Міщенко О.В. Теоретичні основи визначення сутності екологічного туризму. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. 2010. № 3. С. 155–160.

Герасименко В.Г. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу регіону: монографія / за заг. ред. В.Г. Герасименко. Одеса : ОНЕУ, 2016. 262 с.

Проект Програми розвитку туризму у Вінницькій області 2021-2027 р.р. URL. http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/ogoloshenia/programa-turizm2020.pdf

Реєстр природно заповідного фонду Вінницької області. URL. http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/departament-apk/2020/August/06-08/Reestr.doc

Статистичні дані Головного управління статистики в Вінницькій області. URL. https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php

Теребух А.А. Сутність та значення екологічно-туристичних ресурсів у контексті розвитку екологічного туризму в Україні. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2012. № 727. С. 449–454.

Ткаченко Т.І., Соколова К.О. Теоретичні аспекти формування туристичного потенціалу підприємств. Вісник Маріупольського державного університету. Cерія «Економіка». 2011. Вип.1. С. 107–112.

Чернова Г.В. Історико-культурна спадщина Вінниччини та її значення для формування територіально-рекреаційного комплексу. Молоді науковці – географічній науці : праці міжнар. конф. (Київ 13–14 листопада 2005 р.). Київ 2005. С. 52–53.

Яцетнюк Ю.В. Національні природні ядра екомережі Вінницької області. Український географічний журнал. 2011. № 2. С. 48–52.

UNWTO Report. Available at: https://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2019.pdf

Korzhik V.P. (2007). Ekologіchnij turizm: shcho ce take? [Eco-tourism: what is it?]. Materіali mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoї konferencіi. Rakhov, 158 p.

Kuzmenko O. (2002). Ekologіchnij turizm : ponyattya ta osoblivostі organіzacіi. [Eco-tourism: concept and features of the organization]. Skhіd, No. 2, 68 p.

Levicka L.І. (2013). Analіz postorovoi diferencіacії turisko-rekreacіjnogo potencіalu іnfrastrukturi turizmu u vіnnickіj oblastі [Analysis of postor differentiation of the tourist and recreational potential of tourism infrastructure in the Vinnytsia region], Vіsnik ZHDTU, No. 4 (66), pp. 187–198.

Lyubіceva O.O. (2002). Rinok turistichnih poslug [Travel services market]. Alterpres. Kyiv, 436 p.

Mіshchenko O.V. (2010). Teoretichnі osnovi viznachennya sutnostі ekologіchnogo turizmu [Theoretical foundations of determining the essence of ecotourism], Naukovij vіsnik Volinskomu nacіonalnomu unіversitetі іmenі Lesі Ukraїnki, No. 3, pp. 155–160.

Gerasimenko V.G. (2016). Ocіnka turistichno-rekreacіjnogo potencіalu regіonu: monografіya [Assessment of the tourist and recreational potential of the region: monograph]. Odessa: Odessa National University of Economics, 262 p.

Proekt Programi rozvitku turizmu u Vіnnickіj oblastі 2021-2027 rr. [Draft program for tourism development in the Vinnytsia region 2021-2027]. Available at: http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/ODA/ogoloshenia/programa-turizm2020.pdf

Reestr prirodno zapovіdnogo fondu Vіnnickoї oblastі [Register of the nature reserve fund of the Vinnytsia region]. Available at: http://www.vin.gov.ua/images/doc/vin/departament-apk/2020/August/06-08/Reestr.doc

Statistichnі danі Golovnogo upravlіnnya statistiki v Vіnnickіj oblastі [Statistical data of the Main Department of Statistics in the Vinnytsia region], Available at: https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php

Terebuh A.A., Hіmyak M.YU. (2012). Sutnіst ta znachennya ekologіchno-turistichnih resursіv u kontekstі rozvitku ekologіchnogo turizmu v Ukrainі [The essence and significance of ecological and tourist resources in the context of the development of ecological tourism in Ukraine]. Vіsnik Nacіonalnomu unіversitetu "Lvіv. polіtekhnіka", No. 727, pp. 449–454.

Tkachenko T.І., Sokolova K.O. (2011). Teoretichnі aspekti formuvannya turistichnogo potencіalu pіdpriеmstv [Theoretical aspects of forming the tourist potential of enterprises in Ukraine]. Vіsnik Marіupolskogo derzhavnogo unіversitetu. Serіya “Ekonomіka”, No. 1, pp. 107–112.

Chernova G.V. (2005). Іstoriko-kulturna spadshchina Vіnnichchini ta ii znachennya dlya formuvannya teritorіalno-rekreacіjnogo kompleksu [Historical and cultural heritage of Vinnytsia region and its significance for the formation of a territorial and recreational complex]. Mat. mіzhnarodna naukovo-praktichna konferencіya “Molodі naukovcі – geografіchnіj naucі”. Kyiv, pp. 52–53.

Yacetnyuk YU.V. (2011). Nacіonalnі prirodnі yadra ekomerezhі Vіnnickoioblastі [National Natural cores of the ecological network of the Vinnytsia region]. Ukrainskij geografіchnij zhurnal, No. 2, pp. 48–52.

Переглядів статті: 69
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2020-12-15
Як цитувати
Дишкантюк, О., Потьомкін, Л., & Олійник, В. (2020). ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЕКОТУРИЗМУ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ. Економіка та суспільство, (22). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2020-22-68