УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Ключові слова: безпека на робочому місці, гігієна праці, готельно-ресторанна індустрія, нещасний випадок, охорона праці

Анотація

Стаття присвячена розгляду впровадження змін у сфері охорони праці у готельно-ресторанній індустрії, що розвивається разом із суспільством. Досліджено відносини роботодавця та робітників в контексті реалізації останніми конституційного права на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності з урахуванням тенденцій появи нових ризиків на робочому місці. Встановлено, що політика недискримінації працівників в процесі залучення до роботи та в процесі їх трудової діяльності є надважливим критерієм дотримання соціально-етично та юридично вироблених стандартів. Доведено, що норми Закону України «Про охорону праці» та Кодексу законів про працю України є неповними та в деяких частинах архаїчними. Встановлена необхідність розробки органами державної влади законопроєктів щодо попередження можливих проблем, пов’язаних із недотриманням норм щодо охорони праці.

Посилання

Бурий С.А. Інноваційний потенціал у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму. Вісник Хмельницького національного університету: Економічні наук.: 2014. № 5. Т. 2. С. 201–205.

Заєць В.А., Нещадим Л.П. Охорона праці та техніка безпеки в готельно-ресторанному комплексі. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі», 22-23 березня 2017 р. Київ : НУХТ, 2017. С. 165–166.

Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII / Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (дата звернення: 04.11.2022).

Michelle Reynolds. Hospitality Labor Laws. Chron. URL: https://smallbusiness.chron.com/hospitality-labor-laws-65813.html

Fact Sheet #43: Child Labor Provisions of the Fair Labor Standards Act (FLSA) for Nonagricultural Occupations. URL: https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/43-child-labor-non-agriculture

Andria Lure Ryan, Fisher & Phillips. Hospitality Industry Employment Law Q&As. LexisNexis. 2018. 18 p.

Buryi S.A. (2014) Innovatsiinyi potentsial u sferi hotelno-restorannoho biznesu ta turyzmu [Innovative potential in the field of hotel and restaurant business and tourism]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 5(2), pp. 201–205. (in Ukrainian)

Zaiets V.A., Neshchadym L.P. (2017) Okhorona pratsi ta tekhnika bezpeky v hotelno-restorannomu kompleksi [Occupational health and safety in the hotel and restaurant complex]. Kyiv: NUKhT, pp. 165–166. (in Ukrainian)

On labor protection: Law of Ukraine dated October 14, 1992 No. 2694-XII / Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text (accessed: 04.11.2022).

Code of Labor Laws of Ukraine dated December 10, 1971 No. 322-VIII / Verkhovna Rada of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text (accessed: 04.11.2022).

On mandatory state social insurance: Law of Ukraine dated September 23, 1999 No. 1105-XIV / Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text (accessed: 04.11.2022).

Civil Protection Code of Ukraine dated October 2, 2012 No. 5403-VI / Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17#Text (accessed: 04.11.2022).

On tourism: Law of Ukraine dated September 15, 1995 No. 324/95-VR / Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text (accessed: 04.11.2022).

On ensuring sanitary and epidemic welfare of the population: Law of Ukraine dated February 24, 1994 No. 4004-XII / Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12#Text (accessed: 04.11.2022).

Michelle Reynolds. Hospitality Labor Laws. Chron. Available at: https://smallbusiness.chron.com/hospitality-labor-laws-65813.html

Fact Sheet #43: Child Labor Provisions of the Fair Labor Standards Act (FLSA) for Nonagricultural Occupations. Available at: https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/43-child-labor-non-agriculture

Andria Lure Ryan, Fisher & Phillips. Hospitality Industry Employment Law Q&As. LexisNexis. 2018. 18 p.

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 86
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Юдіна, О., Язіна, В., & Вишнікіна, О. (2022). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ У СФЕРІ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-37
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають