СУЧАСНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: технології автоматизації, каси самообслуговування, програми навчання співробітників, підприємства ресторанного господарства, цифрові меню

Анотація

Стаття присвячена засадам успішного розвитку та функціонування підприємств ресторанного господарства у сучасних умовах за допомогою використання ефективних сучасних систем автоматизації устаткування підприємств ресторанного господарства. Проаналізовано, що автоматизація підвищує надійність, економить гроші та підвищує ефективність. Аргументовано, що автоматизовані рішення знижують зв’язок, складні у використанні, не завжди можуть вирішувати складні проблеми та потребують ґрунтовного дослідження с залученням капіталу. Висвітлено сучасний стан розвитку підприємств ресторанного господарства. Наведено характеристику особливостей сучасних систем автоматизації устаткування підприємств ресторанного господарства. Розглянуто актуальність створення та розробки актуальних напрямів автоматизації устаткування для підприємств ресторанного господарства на вітчизняному рівні на основі міжнародного досвіду та обґрунтовано необхідність їх застосування на практиці як багатоелементної системи, що має позитивний вплив на функціонування ресторанного бізнесу.

Посилання

Пічукр Ф.А., Слісаренко А.К. Програмування на мові Джава : Навчальний посібник. Тула, 2015. 169 с.

Лутай А.П. Інформаційні технології і системи управління в готельноресторанному бізнесі України. Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. Вип. 31. Т. 2. Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. С. 80–90.

Гоблик-Маркович Н.М. Напрями формування сучасної маркетингової стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево : РВВ МДУ, 2018. 113 с.

Миронова М.І., Миронов Ю.Б. Показники ефективності діяльності підприємств індустрії гостинності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. C. 517–520.

ilikoRMS. Автоматизація ресторанів. URL: http://smartcafe.com.ua.

Ресторанний бізнес. URL: https://hvoya.com.ua/restorannij-biznes/

Pіchukr F.A., Slіsarenko A.K. (2015) Programmirovanie na yazyke Dzhava: Uchebnoe posobie. [Java Programming: A Textbook]. Tula, p. 169. (in Russian)

Lutaj A.P. (2011) Іnformacіjnі tekhnologії і sistemi upravlіnnya v gotelnorestorannomu bіznesі Ukraїni. Torgіvlya і rinok Ukraїni : temat. zb. nauk. pr. Vip. 31. T. 2. [Information technologies and management systems in the hotel restaurant business of Ukraine]. Donec'k : DonNUET, pp. 80–90. (in Ukrainian)

Goblyk-Markovych N.M. (2018) Napryamy formuvannya suchasnoyi marketyngovoyi strategiyi rozvytku pidpryyemstv gotelno-restorannogo biznesu [Directions of formation of modern marketing strategy of development of the enterprises of hotel and restaurant business]. Mukachevo: RVV MDU, p. 113. (in Ukrainian)

Mironova M.І., Mironov Y.B. (2020) Pokazniki efektivnostі dіyal'nostі pіdpriєmstv іndustrії gostinnostі [Indicators of efficiency of enterprises of the hospitality industry]. Cherkasy: Eastern European University of Economics and Management, pp. 517–520. (in Ukrainian)

ilikoRMS. Avtomatizacіya restoranіv [Restaurant automation]. URL: http://smartcafe.com.ua.

Restorannij bіznes [Restaurant business]. URL: https://hvoya.com.ua/restorannij-biznes/

Переглядів статті: 175
Завантажень PDF: 285
Опубліковано
2021-11-30
Як цитувати
Язіна, В., Вишнікіна, О., & Погребняк, А. (2021). СУЧАСНІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (33). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-60
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають