ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

Ключові слова: індустрія туризму, стратегія, сфера гостинності, фінансовий потенціал, фінансова стійкість

Анотація

У цій статті розглядається складний процес формування фінансового потенціалу підприємств у динамічних сферах індустрії туризму та гостинності. Проаналізовано, що процес формування фінансового потенціалу підприємств це важливий етап функціонування і розвитку туристичного бізнесу та сфери гостинності. Аргументовано, що формування фінансового потенціалу підприємств – один із головних етапів створення ефективного підприємства та потребує ґрунтовного дослідження. Висвітлено понятійний апарат фінансового потенціалу підприємства. Наведено структуру сучасних принципів формування фінансового потенціалу підприємств. Розглянуто такі фактори, як стійкі практики, технологічна інтеграція та стратегії стійкості. Дослідження орієнтується на виклики та можливості властиві цьому економічному простору. Завдяки поєднанню кількісного аналізу та якісного розуміння, дослідження має на меті впровадження цінного внеску у розвиток дискурсу щодо фінансової стійкості підприємств індустрії туризму та сфери гостинності.

Посилання

Бондар Ю.А., Друзенко К.Є. Фінансово-економічні аспекти функціонування туристичної галузі. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/24.pdf

Графська О.І., Коркуна І.І., Перегіняк Т.І. Менеджмент підприємств індустрії гостинності в умовах світової фінансової кризи: виклики і можливості, сильні і слабкі сторони. Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні» (м. Херсон, 23 квітня 2021 р.). Херсон: ХДАЕУ, 2021. C.72-76.

Круглянко А. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу в умовах війни. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Управління розвитком сфери гостинності: регіональний аспект», 05 травня 2022 р. Чернівці: Технодрук, 2022. С. 62-64.

Круковська О.В. Нові організаційно-економічні засади управління послугами в індустрії гостинності на рівні підприємств готельно-ресторанного бізнесу. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3575&i=8

Милько І, Нагорнова О., Ожема С. Заходи підвищення ефективності управління розвитком готельно-ресторанного комплексу. URL: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/21

Стручок Н.М., Удуд І.Р., Вівчарук О.М. Інструменти становлення фінансово-економічної безпеки підприємств туристичної індустрії. URL: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/a_v_k,+27.pdf

Bondar Y.A., Druzenko K.E. Finansovo-ekonomichni aspekty funktsionuvannia turystychnoi haluzi. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/21_2019/24.pdf

Grafska O.I., Korkuna I.I., Pereghinyak T.I. (2021) Menedzhment pidpryiemstv industrii hostynnosti v umovakh svitovoi finansovoi kryzy: vyklyky i mozhlyvosti, sylni i slabki storony [Management of hospitality industry enterprises in the conditions of the global financial crisis: challenges and opportunities, strengths and weaknesses]. Kherson: KhDAEU, pp.72-76. (in Ukrainian)

Kruglyanko A. (2022) Menedzhment hotelno-restorannoho biznesu v umovakh viiny [Hotel and restaurant business management in wartime conditions]. Chernivtsi: Technoprint, pp. 62-64.

Krukovska O.V. Novi orhanizatsiino-ekonomichni zasady upravlinnia posluhamy v industrii hostynnosti na rivni pidpryiemstv hotelno-restorannoho biznesu. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3575&i=8

Mylko I, Nahornova O., Ozhema S. Zakhody pidvyshchennia efektyvnosti upravlinnia rozvytkom hotelno-restorannoho kompleksu. URL: https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/view/21

Struchok N.M., Udud I.R., Vivcharuk O.M. Instrumenty stanovlennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstv turystychnoi industrii. URL: file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/a_v_k,+27.pdf

Переглядів статті: 33
Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Язіна, В., Іванцов, С., & Стоянов, Г. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-105
Розділ
ЕКОНОМІКА