СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Ключові слова: підприємства готельно-ресторанного господарства, продукція, послуги, управління, якість

Анотація

Стаття присвячена засадам успішного функціонування та розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства за умов успішного управління якістю продукції та послуг підприємств готельно-ресторанного господарства. Проаналізовано, що якість продукції та послуг підприємств готельно-ресторанного господарства це головний критерій успіху ведення бізнесу. Аргументовано, що управління якістю продукції та послуг підприємств готельно-ресторанного господарства – один із основних інструментів менеджменту та маркетингу та потребує ґрунтовного дослідження. Висвітлено сучасний стан якості продукції та послуг підприємств готельно-ресторанного господарства. Наведено характеристику особливостей сучасних систем управління якістю продукції та послуг підприємств готельно-ресторанного господарства. Розглянуто актуальність створення та розробки актуальних напрямів управління якістю продукції та послуг підприємств готельно-ресторанного господарства на вітчизняному рівні та обґрунтовано необхідність їх застосування на практиці як багатоелементної системи, що має позитивний вплив на функціонування готельно-ресторанного господарства.

Посилання

Артемова О.М., Козлова В.А. Основи гостинності та туризму. URL: http://infotour.in.ua/artemova8-2.htm#.

Інформаційний портал у сфері гостинності «Hospitality ON». URL: http://mkg-group.com/fileadmin/Emailings

Гоблик-Маркович Н.М. Напрями формування сучасної маркетингової стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево : РВВ МДУ, 2018. 113 с.

Миронова М.І., Миронов Ю.Б. Показники ефективності діяльності підприємств індустрії гостинності. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. C. 517–520.

Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва. URL: https://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo51.htm.

«Revfine» – платформа знань з індустрії гостинності та туризму. URL: https://www.revfine.com/hospitality-industry

Artemova O.M., Kozlova V.A. Osnovi gostinnostі ta turizmu [Basics of hospitality and tourism]. URL: http://infotour.in.ua/artemova8-2.htm#.

Іnformacіjnij portal u sferі gostinnostі «Hospitality ON» [Hospitality ON information portal]. URL: http://mkg-group.com/fileadmin/Emailings

Goblyk-Markovych N.M. (2018) Napryamy formuvannya suchasnoyi marketyngovoyi strategiyi rozvytku pidpryyemstv gotelno-restorannogo biznesu [Directions of formation of modern marketing strategy of development of the enterprises of hotel and restaurant business]. Mukachevo: RVV MDU, p. 113. (in Ukrainian)

Mironova M.І., Mironov Y.B. (2020) Pokazniki efektivnostі dіyal'nostі pіdpriєmstv іndustrії gostinnostі [Indicators of efficiency of enterprises of the hospitality industry]. Cherkasy: Eastern European University of Economics and Management, pp. 517–520. (in Ukrainian)

Ekonomіka і organіzacіya turistichno-gotelnogo pіdpriєmnictva [Economics and organization of tourism and hotel business]. URL: https://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo51.htm.

«Revfine» – platforma znanz іndustrії gostinnostі ta turizmu [Revfine is a knowledge platform for the hospitality and tourism industry]. URL: https://www.revfine.com/hospitality-industry.

Переглядів статті: 293
Завантажень PDF: 284
Опубліковано
2021-12-28
Як цитувати
Язіна, В., Кучер, М., & Сабіров, О. (2021). СУЧАСНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. Економіка та суспільство, (34). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-34-87
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають