ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Ключові слова: конкурентна стратегія, антикризове управління, модель, зовнішнє середовище, матрична модель, метод аналізу ієрархій

Анотація

У статті зазначено, що відсутність належної уваги до розробки конкурентних стратегій підприємств в системі антикризового управління стало перешкодою для розширеного відтворення виробничо-технічного потенціалу та сталого економічного зростання вітчизняних комерційних структур та національної економіки в цілому. Обґрунтовано поняття «конкурентна стратегія». Розроблено модель формування конкурентної стратегії в системі антикризового управління, яка відображає цільову установку конкурентної стратегії, конкурентної позиції на ринку, розробку матричної моделі формування та вибору загальної конкурентної стратегії, деталізацію та вибір локальної конкурентної стратегії методом аналізу ієрархій, розробку заходів щодо її реалізації. Сформовано системи факторів, що визначають конкурентну стратегію підприємства в умовах негативного впливу зовнішнього середовища. Серед напрямків подальших досліджень доцільно визначити розробку механізму формування стратегічних альтернатив та методичний інструментарій оцінки ефективності реалізації конкурентних стратегій в системі антикризового управління.

Посилання

Ареф’єва О. В., Пілецька С. Т., Заболотна Д. В. Стратегічні ресурси забезпечення економічного потенціалу в контексті інтеграційно-диверсифікаційного розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2020. С. 398–404. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-398-404

Ареф’єва О. В., Ареф’єв С. О. Методологічні підходи реалізації інноваційного управління розвитком підприємств. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Економіка». 2017. Випуск 3 (6). URL: http://am.eor.by/index.php/gallery/125-vipusk-3-6-2017

Балабанова Л. В., Кривенко А. В. Управление конкурентоспособностью предприятий на основе маркетинга. Донецк : Донец. гос. ун-т экономики и торговли, 2004. 147 с.

Барабась Д. О. Управління конкурентними перевагами підприємства (на прикладі швейної галузі) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами». Київ : КНЕУ, 2003. 18 с.

Воронкова А. Э. Стратегическое управление конкурентоспособным потенциалом предприятия: диагностика и организация. Луганск : Изд-во Вост.-укр. нац. ун-та, 2000. 315 с.

Довбуш Р. А., Зозуля А. Л.. Управління конкурентоспроможністю підприємств. Харків : Основа, 2003. 250 с.

Должанський І. З., Лозюк В. М. Диверсифікація товарної пропозиції торгового підприємства. Механізм регулювання економіки. 2009. № 4. Т. 2. C. 70–78.

Кузнецова І. О. Сучасні підходи до формування конкурентної стратегії організації. Методологія та практика стратегічного управління розвитком сучасних організацій : монографія. за ред. І. О. Кузнецової. Одеса : ОНЕУ, 2016. С. 24–34.

Нефедова О. Г. Механізм вибору конкурентної стратегії підприємства. Вісник економічної науки України. 2008. № 2(14). С. 117–120.

Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю. Ефективність управління підприємством, підходи та методи щодо її оцінки. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 5(67). С. 100–106.

Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / пер. з англ. А. Олійник, Р. Сільський. Київ : Основи, 1997. 390 с.

Саєнко М. Г. Стратегія підприємства : підручник. Тернопіль : «Економічна думка», 2006. 390 с.

Смерічевський С. Ф., Ареф’єва О. В., Пілецька С. Т. Формування стратегічних рішень при управлінні змінами на підприємстві. Бізнес Інформ. 2022. № 6. C. 108–117. URL: https://www.business-inform.net/article/?year=2022&abstract=2022_6_0_108_117

Толстиков Е. А. Теоретические основы формирования стратегии повышения конкурентоспособности предприятия. Молодой ученый. 2017. № 24. С. 304–307.

Drucker P. F. Managing in Turbulent Times. New York: Harper & Row, 1980. 312 p.

Arefieva O. V., Piletska S. T., & Zabolotna D. V. (2020) Stratehichni resursy zabezpechennia ekonomichnoho potentsialu v konteksti intehratsiino-dyversyfikatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Strategic resources for securing economic potential in the context of the integration and diversification development of entrepreneurship]. Biznes Inform, no 11, pp. 398–404. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-398-404 (in Ukrainian)

Arefieva O. V., & Arefiev S. O. (2017) Metodolohichni pidkhody realizatsii innovatsiinoho upravlinnia rozvytkom pidpryiemstv [Methodological approaches to the implementation of innovative management of business development]. Adaptyvne upravlinnia: teoriia i praktyka. Seriia «Ekonomika», no 3 (6). Available at: http://am.eor.by/index.php/gallery/125-vipusk-3-6-2017 (in Ukrainian)

Balabanova L. V., & Krivenko, A. V. (2004) Upravlenie konkurentosposobnostyu predpriyatiy na osnove marketinga [Management of the competitiveness of enterprises based on marketing]. Donetsk : Donets. gos. un-t ekonomiki i torgovli, 147 p. (in Ukrainian)

Barabas D. O. (2003) Upravlinnia konkurentnymy perevahamy pidpryiemstva (na prykladi shveinoi haluzi) [Management of competitive advantages of the enterprise (on the example of the garment industry)] : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia ekon. nauk : spets. 08.06.01 «Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy». Kyiv : KNEU, 18 p. (in Ukrainian)

Voronkova A. E. (2000) Stratehycheskoe upravlenye konkurentosposobnыm potentsyalom predpryiatyia: dyahnostyka y orhanyzatsyia [Stratehycheskoe upravlenye konkurentosposobnыm potentsyalom predpryiatyia: dyahnostyka y orhanyzatsyia]. Luhansk : Yzd-vo Vost.-ukr. nats. un-ta, 315 p. (in Ukrainian)

Dovbush R. A., Zozulia A. L. (2003) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv [Business competitiveness management]. Kharkiv : Osnova, 250 p. (in Ukrainian)

Dolzhanskyi I. Z., & Loziuk V. M. (2009) Dyversyfikatsiia tovarnoi propozytsii torhovoho pidpryiemstva [Diversification of the commercial enterprise's product offer]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, no 4 t. 2, pp. 70–78. (in Ukrainian)

Kuznetsova I. O. (2016) Suchasni pidkhody do formuvannia konkurentnoi stra tehi orhanizatsii. Metodolohiia ta praktyka stratehichnoho upravlinnia rozvytkom suchasnykh orhanizatsii [Such a time comes to the formation of a competitive strategy of an organization. Methodology and practice of strategic management of the development of modern organizations]. monohrafiya [a monograph] za red. I. O. Kuznetsovoi. Odesa: ONEU, pp. 24–34. (in Ukrainian)

Nefedova O. H. (2008) Mekhanizm vyboru konkurentnoi stratehii pidpryiemstva [The mechanism for choosing a competitive business strategy]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, no 2(14), pp. 117–120. (in Ukrainian)

Piletska S. T., & Korytko T. Iu. (2018) Effectiveness of enterprise management, approaches and methods for its assessment [Effectiveness of enterprise management, approaches and methods for its assessment]. Problems of the systemic approach in economics, no 5(67), pp. 100–106. (in Ukrainian).

Porter M. (1997) Stratehiia konkurentsii: Metodyka analizu haluzei i diialnosti konkurentiv [Competition strategy: Methodology for the analysis of galleys and the activity of competitors]. per. z anhl. A. Oliinyk, R. Silskyi. Kyiv: Osnovy, 390 p. (in Ukrainian)

Saienko M. H. (2006) Stratehiia pidpryiemstva: pidruchnyk [Business strategy]. Ternopil: «Ekonomichna dumka», 390 p. (in Ukrainian)

Smerichevskyi S. F., Arefieva O. V., & Piletska S. T. (2022) Formuvannia stratehichnykh rishen pry upravlinni zminamy na pidpryiemstvi [Formation of strategic decisions in the management of changes in the enterprises]. Biznes Inform, no 6. pp. 108–117. Available at: https://www.business-inform.net/article/?year=2022&abstract=2022_6_0_108_117 (in Ukrainian)

Tolstikov E. A. (2017) Teoreticheskiye osnovy formirovaniya strategii povysheniya konkurentosposobnosti predpriyatiya [Theoretical foundations for the formation of a strategy for increasing the competitiveness of an enterprise]. Molodoy ucheniy, no 24, pp. 304–307. (in Ukrainian)

Drucker P. F. Managing in Turbulent Times. New York: Harper & Row, 1980. 312 p.

Переглядів статті: 467
Завантажень PDF: 460
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Ареф’єва, О., Пілецька, С., & Лістрова, М. (2022). ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-35
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають