ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО БЕЗПЕКОЮ

Ключові слова: підприємство, управління, модель, економічний потенціал, безпека, економічна безпека, забезпечення

Анотація

Статтю присвячено опрацюванню останніх досліджень, присвячених забезпеченню економічним потенціалом в системі управління економічною безпекою підприємства. Метою статті є теоретичне обґрунтування моделі забезпечення економічного потенціалу в системі економічної безпеки підприємства. Розглянуто підходи авторів до сутності понять «економічний потенціал» та «економічна безпека». Розкрито структурні компоненти підходу до оцінки економічного потенціалу в системі економічної безпеки підприємства. Зазначено, що економічний потенціал розвитку підприємства в системі управління його безпекою постає як складна система, що визначається безліч елементами, які володіють різними характеристиками, зумовлюючи можливості підприємства щодо забезпечення розвитку в довгостроковій перспективі, як інструмент управління його економічною безпекою. Пропонується для виявлення місця та впливу рівня економічного потенціалу в системі економічної безпеки застосування проблемно-аналітичного підходу, реалізація якого дозволила запропонувати моделі впливу зовнішніх факторів на економічний потенціал в системі економічної безпеки. Відмінна особливість розробленого та запропонованого підходу полягає в тому, що його застосування дозволяє провести аналіз складових потенціалу та визначити економічний потенціал у системі економічної безпеки за двома напрямками – за рівнем стану (високий, середній, низький) та вартісною величиною. Застосування запропонованого підходу у практичній діяльності підприємств може бути інструментом обґрунтування аналітичних рішень у сфері управління потенціалом підприємств у системі економічної безпеки підприємства. Подальші дослідження пропонується направити на вибір конкретних інструментів оцінки рівня економічного потенціалу в системі управління економічною безпекою підприємства в залежності від умов функціонування підприємства.

Посилання

Ареф’єва О.В., Пілецька С.Т., Заболотна Д.В. Стратегічні ресурси забезпечення економічного потенціалу в контексті інтеграційно-диверсифікаційного розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2020. С. 398–404. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-398-404

Бабіна Н.О. Економіко-фінансова безпека підприємств України як елемент фінансової безпеки держави в контексті інтеграційних процесів : колективна монографія. за ред. О. В. Черевка. Черкаси : Видавець Ю. А. Чабаненко, 2018. С. 185–206.

Гітіс Т.П., Борніков А.С., Дуплякіна С.В., Мороз С.О. Дослідження сучасного стану економічного потенціалу промислових підприємств України. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 3(65). С. 92–98.

Лапин Е.В. Оценка экономического потенциала предприятия : Монография. Сумы : ИТД «Университетская книга», 2004. 360 с.

Лапін Є.В. Економічний потенціал підприємств промисловості: формування, оцінка, управління : Дис... д-ра наук: 08.07.01. 2006.

Лесик Л. І. Типологія видів і чинників формування економічного потенціалу підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 23. С. 271−278.

Ляшенко О.М., Погорелов Ю.С., Безбожний В.Л. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія]: в 3 т. Т. 1; за заг. ред. Г.В. Козаченко. Луганськ : Елтон-2, 2010. 282 с.

Новікова О.Ф., Покотиленко Р.В. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення : монографія. Донецьк, 2006. 408 с.

Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Ткаченко Є.В. Модель інтегральної оцінки економічної безпеки підприємства. ЭВД. 2021. №3 (65). С. 56.

Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю. Методика комплексної оцінки антикризового потенціалу підприємства. Економіка промисловості. 2018. № 3 (83). С. 76–92.

Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Ткаченко Є.В. Модель інтегральної оцінки економічної безпеки підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2021. №3(65). С. 56–65. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-56-65

Стариченко Л.Л., Череватський Д.Ю., Залознова Ю.С. та ін. Розвиток інституціонального середовища промислового виробництва з урахуванням галузевої специфіки : монографiя. Київ : Ін-т економіки пром-сті, 2016. 160 с.

Чеботарьов Є.В., Лисогор А.I. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2017. № 3 (49). С. 96–100.

Amosha O., Bryukhovetska N., Buleev I. Industry as a Dominant in the Formation of an Ukraine’s Self-Sufficient Economy. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 4(62). С. 30–37. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-4(62)-30-37

Ribeiro Ramos O., Myronenko Ye., Britchenko I., Zhuk O. Patlachuk V. Economic security as an element of corporate management. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 1 (42). P. 304–312. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3698

Korytko Tetyana Yu., Pіletska S. Т. Bogutska O. Formation of an organizational and economic mechanism for encouraging investment activity of enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. Vol. 4. No. 5. P. 10–17. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-10-17

Arefieva O.V., Piletska S.T., & Zabolotna D.V. (2020) Stratehichni resursy zabezpechennia ekonomichnoho potentsialu v konteksti intehratsiino-dyversyfikatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Strategic resources for securing economic potential in the context of the integration and diversification development of entrepreneurship]. Biznes Inform, no 11, pp. 398–404. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-398-404 (in Ukrainian)

Babina N.O. (2018) Ekonomiko-finansova bezpeka pidpryiemstv Ukrainy yak element finansovoi bezpeky derzhavy v konteksti intehratsiinykh protsesiv [Economic and financial security of Ukrainian enterprises as an element of the financial security of the state in the context of integration processes]. monograph. P. 185−206. [in Ukrainian]

Gitis T.P., Bornikov A.S., Duplyakina S.V., Moroz S.O. (2021) Doslidzhennia suchasnoho stanu ekonomichnoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv Ukrainy [Study of the current state of the economic potential of industrial enterprises of Ukraine]. Economic Herald of Donbass. Vol. 3(65). P. 92−98. [in Ukrainian]

Lapin E.V. (2004) Otsenka ekonomycheskoho potentsyala predpryiatyia [Assessment of the economic potential of the enterprise] Monograph. Sumy: ITD "Universitetskaya kniga", 360 p. [in Ukrainian]

Lapin E.V. (2006) Ekonomichnyi potentsial pidpryiemstv promyslovosti:formuvannia, otsinka, upravlinnia [Economic potential of industrial enterprises: formation, evaluation, management]: Diss... Doctor of Sciences: 07.08.01 – 2006. [in Ukrainian]

Lesyk L.I. (2013) Typolohiia vydiv i chynnykiv formuvannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Typology of types and factors of formation of the economic potential of the enterprise]. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine. Vol. 23. P. 271−278.

Lyashenko O.M., Pogorelov Yu.S., Bezbozhny V.L. (2010) Systema ekonomichnoi bezpeky: derzhava, rehion, pidpryiemstvo [System of economic security: state, region, enterprise]. Luhansk: Elton-2, 282 p. [in Ukrainian]

Novikova O.F., Pokotylenko R.V. (2006) Ekonomichna bezpeka: kontseptualne vyznachennia ta mekhanizm zabezpechennia [Economic security: conceptual definition and mechanism of provision]. Donetsk, 408 p. [in Ukrainian]

Piletska S.T., Korytko T.Yu., Tkachenko E.V. (2021) Model intehralnoi otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Model of integral assessment of economic security of the enterprise]. EVD. Vol. 3 (65). P. 56. [in Ukrainian]

Piletska, S.T., Korytko, T.Yu. (2018) Metodyka kompleksnoi otsinky antykryzovoho potentsialu pidpryiemstva [The method of comprehensive assessment of the anti-crisis potential of the enterprise]. Economy of industry. Vol. 3 (83). P. 76–92. [in Ukrainian]

Piletska S.T., Korytko T.Yu., Tkachenko E.V. (2021) Model intehralnoi otsinky ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva [Model of integral assessment of economic security of the enterprise]. Economic Herald of Donbass. Vol. 3(65). P. 56–65. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-56-65

Starychenko L.L., Cherevatskyi D.Yu., Zaloznova Yu.S. (2016) Rozvytok instytutsionalnoho seredovyshcha promyslovoho vyrobnytstva z urakhuvanniam haluzevoi spetsyfiky [Development of the institutional environment of industrial production taking into account the specifics of the industry]. Kyiv: Institute of Industrial Economics. 160 p.

Chebotaryov E.V., Lysohor A.I. (2017) Development of investment activity in Ukraine. Economic Herald of Donbass. Vol. 3 (49). P. 96–100.

Amosha O., Bryukhovetska N., Buleev I. (2020) Industry as a Dominant in the Formation of an Ukraine’s Self-Sufficient Economy. Ekonomichnyi visnyk Donbasu. Vol. 4(62). P. 30–37. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2020-4(62)-30-37

Ribeiro Ramos O., Myronenko Ye., Britchenko I., Zhuk O. Patlachuk V. (2022) Economic security as an element of corporate management. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2022. Vol. 1 (42). P. 304–312. DOI: https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3698

Korytko T.Yu., Pіletska S.Т., Bogutska O.A. (2018) Formation of an organizational and economic mechanism for encouraging investment activity of enterprises. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 4(5). P. 10–17. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-10-17

Переглядів статті: 202
Завантажень PDF: 213
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Пілецька, С., Коритько, Т., & Лукаржевська-Мялик, В. (2022). ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЙОГО БЕЗПЕКОЮ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-34
Розділ
ЕКОНОМІКА