МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

Ключові слова: фінансова безпека, механізм, забезпечення, клас фінансової безпеки, загрози, інструменти, важелі

Анотація

Обґрунтовано, що фінансова безпека підприємства характеризується станом, який забезпечує його фінансову рівновагу, стійкість, платоспроможність у короткостроковому та довгостроковому періоді, потреби у фінансових ресурсах для сталого розвитку, достатню фінансову стійкість та незалежність від зовнішніх контрагентів, інвестиційну привабливість та захищеність фінансових інтересів власників підприємства. З метою досягнення фінансової безпеки розроблено механізм забезпечення фінансової безпеки, який є складовою механізму управління діяльністю підприємства, який відображає взаємозв'язок та взаємодія між окремими процесами господарської та фінансової діяльності. Метою механізму є зведення до мінімуму зовнішніх та внутрішніх загроз фінансовим, матеріальним ресурсам, інформаційним технологіям та кадрам шляхом розробки та реалізації заходів економічного, фінансового, нормативно-правового та організаційного плану. Для досягнення поставленої мети механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства визначено завдання, до яких належать: прогнозування ймовірності загроз фінансової безпеці підприємства; організація заходів щодо запобігання можливим небезпекам фінансової безпеки підприємства; виявлення та аналіз реально виниклих загроз фінансовій безпеці; розробка та прийняття управлінських рішень щодо усунення загроз фінансовій безпеці підприємства та мінімізації їх наслідків. Механізм забезпечення фінансової безпеки розробляється за кожної складової. За допомогою розробленого механізму підприємство здатне мінімізувати різні види загроз його фінансової безпеці. Обгрунтовано, що тільки при системному, регулярному підході до управління фінансовою безпекою можливе досягнення не тільки фінансової безпеці підприємства, але і його незалежності в цілому від впливу різних факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ.

Посилання

Аpеф'єва O.В., Кузенко Т.Б. Економічні основи формування фінансової складової економічної безпеки. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 1 (91). С. 98–103.

Ареф’єва О.В., Пілецька С.Т., Кравчук Н.М. Адаптивне управління фінансовою стійкістю підприємства при забезпеченні його економічної безпеки. Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. Київ : НАУ, 2020. Вип. 1(75). Ч. 1. С. 80–90. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-12

Варналій З., Мехед А. Система фінансової безпеки підприємства: забезпечення функціонування та методи оцінки її ефективності. InterConf, 2020. № 31. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4862

Васильців Т.Г., Міценко Н.Т., Мульска О.Г., Зайченко В.В. Економічний потенціал VS економічна безпека підприємства: точки конвергенції та дивергенції. Scientific notes of Lviv University of Business and Law. 2023. Вип. 36. С. 23–29.

Єпіфанова І., Джеджула В., Розводюк О., Шевчук Д. Теоретичні аспекти управління фінансовою безпекою вітчизняних підприємств. Innovation and Sustainability. 2023. № 1. С. 8–14. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.8.14

Краснокутська Н.С., Коптєва Г.М. Дефініція поняття «фінансова безпека підприємства»: основні підходи та особливості. Бізнес-Інформ. 2019. № 7. C. 14–19.

Марусяк Н.Л., Бак Н.А. Фінансова безпека підприємства та загрози її втрати в сучасному економічному середовищі. Економіка та держава. 2022. № 2. С. 109–113. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.2.109

Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Храпач В.О. Управління фінансовою стійкістю підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки в умовах посилення інтеграційних процесів в економіці. Бізнес Інформ. 2020. № 12. C. 245–251. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-245-251

Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю. Ефективність управління підприємством, підходи та методи щодо її оцінки. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 5(67). С. 100–106.

Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Ткаченко Є.В. Модель інтегральної оцінки економічної безпеки підприємства. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 3(65). С. 56–65. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-56-65

Сукрушева Г.О., Коляда К.В. Теоретична сутність фінансової безпеки суб'єкта господарювання. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки. 2018. Вип. 23. С. 560–562.

Apefieva O.V., Kuzenko T.B. (2009) Ekonomichni osnovy formuvannya finansovoyi skladovoyi ekonomichnoyi bezpeky [Economic bases of formation of financial component of economic security]. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 1 (91), pp. 98–103.

Arefieva O.V., Piletska, S.T., Kravchuk N.M. (2020) Adaptyvne upravlinnia finansovoiu stiikistiu pidpryiemstva pry zabezpechenni yoho ekonomichnoi bezpeky [Adaptive management of financial stability of the enterprise while ensuring its economic security]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Issue 1(75), Part 1, pp. 80–90. Kyiv, NAU. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2020-1-12 [in Ukrainian]

Varnaliy Z., Mehed A. (2020) Systema finansovoi bezpeky pidpryiemstva: zabezpechennia funktsionuvannia ta metody otsinky yii efektyvnosti [The system of financial security of the enterprise: ensuring its functioning and methods of evaluating its effectiveness]. InterConf. № 31. Available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/interconf/article/view/4862

Vasyltsiv T.G., Mitsenko N.T., Mulska O.G., Zaichenko V.V. (2023) Ekonomichnyi potentsial vs ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: tochky konverhentsii ta dyverhentsii [Economic potential vs economic security of the enterprise: points of convergence and divergence]. Scientific notes of Lviv University of Business and Law, vol. 36, pp. 23–29.

Yepifanova I., Dzhedzhula V., Rozvodyuk O., Shevchuk D. (2023) Teoretychni aspekty upravlinnya finansovoyu bezpekoyu vitchyznyanykh pidpryyemstv [Theoretical aspects of managing the financial security of domestic enterprises]. Innovation and Sustainability, vol. 1, pp. 8–14. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.8.14

Krasnokutska N.S., Kopteva H.M. (2019) Definitsiia poniattia «finansova bezpeka pidpryiemstva»: osnovni pidkhody ta osoblyvosti [Definition of the concept of "financial security of the enterprise": main approaches and features]. Business-Inform, vol. 7, pp. 14–19.

Marusiak N.L., Bak N.A. (2022) Finansova bezpeka pidpryiemstva ta zahrozy yii vtraty v suchasnomu ekonomichnomu seredovyshchi [Financial security of the enterprise and threats of its loss in the modern economic environment]. Economy and the state, vol. 2, pp. 109–113. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2022.2.109

Piletska S.T., Korytko T.Yu., Khrapach V.O. (2020) Upravlinnya finansovoyu stiykistyu pidpryyemstva v konteksti zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky v umovakh posylennya intehratsiynykh protsesiv v ekonomitsi/ [Management of the Financial Sustainability of Enterprise in the Context of Provision of Economic Security in the Conditions of Strengthened Integration Processes in the Economy]. Business Inform, vol. 12, pp. 245–251. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-245-251

Piletska S.T., Korytko T.Iu. (2018) Effectiveness of enterprise management, approaches and methods for its assessment [Effectiveness of enterprise management, approaches and methods for its assessment]. Problems of the systemic approach in economics, vol. 5(67), pp. 100–106. (in Ukrainian)

Piletska S.T., Korytko T.Yu., Tkachenko E.V. (2021) Modelʹ intehralʹnoyi otsinky ekonomichnoyi bezpky pidpryyemstva [Model of integrated assessment of economic security of the enterprise]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu, vol. 3(65), pp. 56–65. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2021-3(65)-56-65

Sukrusheva H.O., & Koliada, K.V. (2018) Theoretical essence of financial security of a business entity. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. Ekonomichni nauky, vol. 23, no. 1, pp. 560–562.

Переглядів статті: 167
Завантажень PDF: 123
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Пілецька, С., & Мягких, І. (2023). МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-29
Розділ
ЕКОНОМІКА