ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: диверсифікація, фінансова стійкість, стратегічні орієнтири, адаптивність, управління, антикризова стратегія, післявоєнна криза

Анотація

В роботі було надано пропозиції можливого проведення диверсифікації високотехнологічного виробництва в період післявоєнної кризи. В статті обґрунтовуються можливості застосування найбільшої кількості основних засобів при диверсифікації виробництва в період простою основного виду виробництва. Пропонується проведення диверсифікації з урахуванням та застосуванням всіх можливих основних засобів підприємства для забезпечення покриття попиту на більшої кількості ринків. В роботі аналізуються можливості одночасного виробництва високотехнологічної продукції та не трудомісткої продукції широкого попиту на машинобудівних підприємствах в Україні. Було досліджено технологію виробництва товарів широко попиту та можливості реалізації виробництва цих товарів на машинобудівних підприємствах. У роботі розглянуто диверсифікацію виробничих потужностей на прикладі високотехнологічних підприємств «Мотор Січ», «Антонов» та підприємств з виробництва промислових котлів для опалення, наведено вже наявний досвід диверсифікації виробництва під час кризи на підприємствах: «Мотор Січ» – виробництво сільськогосподарської техніки, газотурбінних електростанцій, медичного обладнання; «Антонов» – виробництво на авіаційному підприємстві дюралюмінієвих тролейбусів серії «Київ», а саме «Київ 12.03» та ін. Підприємства «Мотор Січ», «Антонов» обрані для дослідження та ілюстрації тому що вони є практичним прикладом ефективності стратегії диверсифікації підчас кризового стану на високотехнологічних вузькоспеціалізованих підприємствах авіаційної галузі з трудомістким виробничим процесом.

Посилання

Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю., Храпач В. О. Управління фінансовою стійкістю підприємства в контексті забезпечення економічної безпеки в умовах посилення інтеграційних процесів в економіці. Бізнес Інформ. 2020. № 12. C. 245–251. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-245-251

Смерічевський С. Ф., Ареф’єва О. В., Пілецька С. Т. Формування стратегічних рішень при управлінні змінами на підприєм. Бізнес Інформ. 2022. № 6. C. 108–117. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-108-117.

Kuzior, A., Mańka-Szulik, M., Krawczyk, D. (2021). Changes in the management of electronic public services in the metropolis during the COVID-19 pandemic. Polish Journal of Management Studies, 24(2), 261–275. DOI: https://doi.org/10.17512/pjms.2021.24.2.16

Korytko T., Bryl I., Piletska S., Arefieva O., Arefiev S. Strategy of Innovative Development of an Enterprise on the Basis of Evaluation of its Intellectual Capital. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2021. No. 3. P. 134–137. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/13410

Ареф’єва О.В., Кравчук Н.М., Катан М.Я. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю авіатранспортного підприємства. Проблеми економіки. 2018. № 4. С. 127–134.

Пілецька С. Т., Коритько Т. Ю. Ефективність управління підприємством, підходи та методи щодо її оцінки проблеми системного підходу в економіці. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 5. Ч. 2. С. 100–106. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-17

Офіційний сайт ПАТ «Мотор Січ». URL: http://tnp.motorsich.com/ukr/

Чорна О. В. Конкурентні переваги підприємства та методи і шляхи їх визначення. Київ, 2018. 41 с.

Kwilinski A., Kuzior A. Cognitive Technologies in the Management and Formation of Directions of the Priority Development of Industrial Enterprises. Management Systems in Production Engineering. 2020. Vol. 28. Iss. 2. P. 133–138. DOI: https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0020

Dalevska N., Khobta V., Kwilinski A., Kravchenko S.. “A model for estimating social and economic indicators of sustainable development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 6, no. 4, pp. 1839–1860, 2019. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(21)10.9770/jesi.2019.6.4

Piletska S. T., Korytko T. Yu., Khrapach V. O. (2020) “Management of the Financial Sustainability of Enterprise in the Context of Provision of Economic Security in the Conditions of Strengthened Integration Processes in the Economy” Business Inform. № 12. P. 245–251. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-12-245-251

Smerichevskyi, Serhii F., Arefieva, Olena V., and Piletska, Samira T. (2022) “Formation of Strategic Decisions in the Management of Changes in the Enterprise.” Business Inform. № 6. P. 108–117. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-6-108-117

Kuzior, A., Mańka-Szulik, M., Krawczyk, D. (2021). Changes in the management of electronic public services in the metropolis during the COVID-19 pandemic. Polish Journal of Management Studies, 24(2), 261–275. DOI: https://doi.org/10.17512/pjms.2021.24.2.16

Korytko T., Bryl I., Piletska S., Arefieva O., Arefiev S. (2021) Strategy of Innovative Development of an Enterprise on the Basis of Evaluation of its Intellectual Capital. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. No. 3. P. 134–137. DOI: https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-3/13410

Arefieva O. V., Kravchuk N. M., Katan M. Y. (2018) Theoretical bases of management of competitiveness of the air-transport enterprise. Problem of economy. № 4. P. 127–134.

Piletska, S. T., and Korytko, T. Yu. (2018) “The Effectiveness of Enterprise Management, Approaches and Methods for its Assessment of the Problem of a Systemic Approach in the Economy”. Problem of a Systemic Approach in the Economy, vol. 2, no. 5: 100–106. DOI: https://doi.org/10.32782/2520-2200/2018-5-17

Official website of Motor Sich PJSC. Access mode: http://tnp.motorsich.com/ukr/

Chorna O. V. (2018) Competitive advantages of the enterprise and methods and ways of their definition. Kyiv. 41 p.

Kwilinski A., Kuzior A. (2020) Cognitive Technologies in the Management and Formation of Directions of the Priority Development of Industrial Enterprises. Management Systems in Production Engineering. Vol. 28. Iss. 2. P. 133–138. DOI: https://doi.org/10.2478/mspe-2020-0020

Dalevska N., Khobta V., Kwilinski A., Kravchenko S. (2019) “A model for estimating social and economic indicators of sustainable development. Entrepreneurship and Sustainability Issues, vol. 6, no. 4, pp. 1839–1860. DOI: https://doi.org/10.9770/jesi.2019.6.4(21)10.9770/jesi.2019.6.4

Переглядів статті: 225
Завантажень PDF: 191
Опубліковано
2023-02-28
Як цитувати
Храпач, В., & Пілецька, С. (2023). ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (48). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-23
Розділ
ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають