СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ

Ключові слова: стратегія, розвиток, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, підприємство, авіаційний транспорт

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням стратегічного розвитку авіатранспортних підприємств в конкурентних умовах. Авторами поставлено за мету обґрунтувати методичні підходи до розробки програми стратегічного розвитку підвищення конкурентоспроможності підприємств авіаційної галузі. Увагу зосереджено на побудові механізму стратегічного розвитку авіаційних підприємств в сучасних умовах функціонування авіаційної галузі шляхом виокремлення стратегічних завдань, які забезпечать сталий розвиток для авіапідприємств. Застосовано моделювання стратегічного розвитку авіаційного підприємства шляхом практичного застосування методу експоненційного згладжування для прогнозування розвитку авіатранспортних підприємств. Запропоновано оптимальну програму розвитку підприємств авіаційної галузі через визначення напрямів конкурентоспроможності авіапідприємств.

Посилання

Ареф’єва О. В., Пілецька С. Т., Заболотна Д. В. Стратегічні ресурси забезпечення економічного потенціалу в контексті інтеграційно-диверсифікаційного розвитку підприємства. Бізнес Інформ. 2020. №11. C. 398–404. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-398-404

Баланович А. М. Механізм формування стратегії розвитку промислового підприємства. Управління розвитком. 2017. № 3–4. С. 101–107.

Венжега Р. В. Теоретичні аспекти стратегічного розвитку промислових підприємств. Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. 2017. № 1. С. 120–130.

Вовк О. М., Ковальчук А. М. Стратегічне управління розвитком підприємств в умовах конкурентної економіки. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2019. № 1. С. 20–32.

Легомінова С. В. Концептуальні засади стратегічного управління конкурентними перевагами підприємств. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 18. С. 250–255. URL: http://global-national.in.ua/archive/18-2017/48.pdf/

Прохорова В. В., Божанова О. В. Стратегічно-орієнтовані напрями інноваційного розвитку промислового підприємства. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2020. № 2. С. 132–140.

Швець Н. В. Стратегічне управління регіональним розвитком в Україні: ретроспективний аналіз та сучасний вектор трансформації. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2021. № (3). С. 98–108.

Kuzior А., Arefieva О., Kovalchuk A., Brozek Р. and Tytykalo V. (2022) Strategic Guidelines for the Intellectualization of Human Capital in the Context of Innovative Transformation. Sustainability, Vol. 14, 11937.

Arefieva, O. V., Piletska S. T., & Zabolotna D. V. (2020) Stratehichni resursy zabezpechennia ekonomichnoho potentsialu v konteksti intehratsiino-dyversyfikatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Strategic resources for securing economic potential in the context of the integration and diversification development of entrepreneurship]. Biznes Inform, no. 11, pp. 398–404. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-11-398-404 (in Ukrainian)

Balanovich, A. M. (2017) Mechanizm formuvannia strategii rozvytky promyslovogo pidpriemstva [Mechanism of formation of industrial enterprise development strategy]. Upravlinnya rozvytkom, no. 3–4, pp. 101–107.

Venzhega, R. V. (2017) Teoretychni aspekty strategichnogo rozvytky promyslovyh pidpryemstv [Theoretical aspects of strategic development of industrial enterprises]. Nauchniy vestnik Donbasskoy gosudarstvennoy mashinostroitelnoy akademii, no. 1, pp. 120–130.

Vovk, O. M., & Kovalchuk, A. M. (2019) Strategichne upravlinnya v umovah konkurentnoi economiki [Strategic management of the development of enterprises in the conditions of a competitive economy]. Zbirnyk naukovyh prats Universitetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhbi Ukrainy, no. 1, pp. 20–32.

Legominova, S. V. (2017) Kontseptualny zasady strategichnogo upravlinnya konkurentnymi perevagamy pidpriemstv [Conceptual principles of strategic management of competitive advantages of enterprises]. Globalni ta natsionalny problemy economiki, no 18, pp. 250–255.

Prokhorova V. V., & Bozhanova, O. V. (2020) Strategichno-orientovani napryamy innovatsiinogo rozvytku promyslovogo pidpriemstva [Strategically oriented directions of innovative development of an industrial enterprise]. Economichniy visnyk Natsionalnogo girnichogo universitetu, no. 2, pp. 132–140.

Shvets, N.V. Strategichne upravlinnya regionalnim rozvytkom v Ukraine: retrospektivniy analiz ta sychasniy vector transformatsii [Strategic management of regional development in Ukraine: retrospective analysis and modern vector of transformation]. Visnyk shidnoukrainskogo natsionalnogo universitetu imeni Volodymyra Dalya, no. 3, pp. 98–108.

Kuzior А., Arefieva О., Kovalchuk A., Brozek Р. & Tytykalo V. (2022) Strategic Guidelines for the Intellectualization of Human Capital in the Context of Innovative Transformation. Sustainability, Vol. 14, 11937.

Переглядів статті: 143
Завантажень PDF: 222
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Ареф’єва, О., Сімкова, Т., & Жураківський, В. (2022). СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК АВІАТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-101
Розділ
ЕКОНОМІКА