СТРАТЕГІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: транспортування, транспортне підприємство, конкурентоспроможність, логістика, транспорт

Анотація

У статті розглянуто аспекти формування та розвитку , підвищення конкурентоспроможності транспортного підприємства. Розроблено модель аналізу конкурентоспроможності підприємств на ринку транспортних послуг. На основі цієї моделі можна проаналізувати рівень конкурентоспроможності транспортного підприємства, визначити сильні та слабкі сторони його розвитку. Описано методи визначення рівня конкурентоспроможності транспортного підприємства. Основними показниками, що формують конкурентоспроможність транспортного підприємства, вважають рухомий склад, виробничо-технічну базу, ціну та якість послуг, можливість проникнення нових конкурентів. Вибрані фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства необхідно проаналізувати за допомогою показників, які їх визначають. Зроблено висновки щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку транспортних послуг

Посилання

Дорофєєва Х.М. Конкурентоспроможність транспортної інфраструктури України в умовах інтеграції до ЄС. Економіка і суспільство. 2016. № 7. С. 30–35.

Красняк О. П., Мицик В. О. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383 (дата звернення: 05.09.2023).

Ареф’єва О.В., Мягких І. М., Коваленко Н. Ю., Жам О. Ю., Попова Г. Ю. Мeханізм управління процесом забезпечення конкурeнтоспроможності підприємства в умовах інформатизації економічних процесів. Фінансовокредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. № 1. С. 302-310.

Вовк О.М., Іванець Д.В., Халаджі І.О. Оцінювання ефективності розвитку транспортних підприємств. Приазовський економічний вісник. 2020. № 3(20). С.94-98.

Ареф’єва О.В., Побережна З.М. (2019) Стратегічне управління інноваційністю бізнес-процесів підприємства на конкурентних ринках. БізнесІнформ.№11.С.108-116

Андрієнко М. М, Щиголь І.В. Управління ефективністю діяльності транспортного підприємства. Економіка та управління підприємствами. 2018. №35. С. 37-42.

Бондаpенко В.М. Фоpмування конкуpентних пеpеваг на оcнові оптимізації викоpиcтання pеcуpcного потенціалу. Науковий віcник Чеpнігівcького деpжавного інcтитуту економіки і упpавління. Cеpія 1: Економіка. 2013. Вип. 3. C. 37-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_3_7

Ареф’єва О.В., Бодрецький М.В. Логістичне управління позиковим потенціалом підприємств: монографія. Луганськ, 2012. 225 c.

Ареф’єва О.В., Запорожець Т.С. Основи формування господарського потенціалу підприємств та визначення його конкурентоспроможності. Агросвіт. 2011. №22. С. 30-34. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/agrosvit_2011_22_8.pdf.

Ареф’єва О.В., Харчук Т.В. Економічні засади формування потенціалу підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. №7(85). С. 71-76.

Ананченко О., Гурнак В. Проблеми управління економікогосподарською діяльністю транспортної галузі в сучасних умовах. Збірник наукових праць Державного економікотехнологічного університету транспорту. Сер : Економіка і управління. 2015. Вип. 32. С. 9-19.

Башнянин Г.І., Паранчук О.В. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку. Науковий вісник НЛТУ України, 2010. Вип. 20.1. С. 125-128.

Мороз Л.І., Адельшінова О.Р. Шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації URL: http://vlp.com.ua/files/23_27.pdf

Пєтєшова Т.А. Методичні підходи до оцінки рівня конкурентних переваг і конкурентоздатності підприємства. Економіка: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць. Випуск 261: В 7 т. Т. IV. Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. С. 908-918.

Dorofjejeva Kh. M. (2016) Konkurentospromozhnistj transportnoji infrastruktury Ukrajiny v umovakh integhraciji do JeS [Competitiveness of transport infrastructure of Ukraine in conditions of integration into the EU]. Ekonomika i suspilstvo. № 7. S. 30–35.

Krasnyak O. P., Mytsyk V. O. (2019) Konkurentospromozhnist i konkurentni perevahy pidpryiemstva v suchasnykh rynkovykh umovakh. [Competitiveness and competitive advantages of the enterprise in modern market conditions]. Efektyvna ekonomika. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383 (data zvernennia: 05.09.2023).

Arefeva O.V., Myagkikh I.M., Kovalenko N.Yu., Zham O.Yu., Popova G.Yu. (2021) Mekhanizm upravlinnia protsesom zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v umovakh informatyzatsii ekonomichnykh protsesiv. [Process management mechanism for ensuring enterprise competitiveness in the conditions of informatization of economic processes]. Finansovokredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. № 1. S. 302-310.

Vovk O.M., Ivanets D.V., Khaladzhi I.O. (2020) Otsiniuvannia efektyvnosti rozvytku transportnykh pidpryiemstv. [Evaluation of the efficiency of the development of transport enterprises]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk. № 3(20). S.94-98.

Arefieva O.V., Poberezhna Z.M. (2019) Stratehichne upravlinnia innovatsiinistiu biznes-protsesiv pidpryiemstva na konkurentnykh rynkakh. [Strategic management of innovativeness of enterprise business processes in competitive markets]. BiznesInform.№11.S.108-116

Andrienko M.M., Shchygol I.V. (2018) Upravlinnia efektyvnistiu diialnosti transportnoho pidpryiemstva. [Management of the efficiency of the transport enterprise]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy. №35. S. 37-42.

Bondapenko V.M. (2013) Fopmuvannia konkupentnykh pepevah na ocnovi optymizatsii vykopyctannia pecupcnoho potentsialu. [Formation of competitive advantages on the basis of the optimization of the use of competitive potential]. Naukovyi vicnyk Chepnihivckoho depzhavnoho inctytutu ekonomiky i uppavlinnia. Cepiia 1: Ekonomika.. Vyp. 3. C. 37-47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NvChdieu_2013_3_7

Arefieva O.V., Bodretskyi M.V. (2012) Lohistychne upravlinnia pozykovym potentsialom pidpryiemstv: monohrafiia. [Logistics management of the loan potential of enterprises: monograph]. Luhansk,. 225 c.

Arefieva O.V., Zaporozhets T.S. (2011) Osnovy formuvannia hospodarskoho potentsialu pidpryiemstv ta vyznachennia yoho konkurentospromozhnosti. [Basics of forming the economic potential of enterprises and determining its competitiveness]. Ahrosvit. №22. S. 30-34. URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/agrosvit_2011_22_8.pdf.

Arefieva O.V., Kharchuk T.V. (2008) Ekonomichni zasady formuvannia potentsialu pidpryiemstva. [Economic principles of enterprise potential formation]. Aktualni problemy ekonomiky. №7(85). S. 71-76.

Ananchenko O., Gurnak V. (2015) Problemy upravlinnia ekonomikohospodarskoiu diialnistiu transportnoi haluzi v suchasnykh umovakh. [Problems of managing the economic and economic activity of the transport industry in modern conditions]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho ekonomikotekhnolohichnoho universytetu transportu. Ser : Ekonomika i upravlinnia. Vyp. 32. S. 9-19.

Bashnianin G.I., Paranchuk O.V. (2010) Osnovni napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva na zovnishnomu rynku. [The main directions of increasing the competitiveness of the enterprise on the foreign market]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Vyp. 20.1. S. 125-128.

Moroz L.I., Adelshinova O.R. (2019) Shliakhy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti vitchyznianykh pidpryiemstv v umovakh hlobalizatsii. [Ways to increase the competitiveness of domestic enterprises in the conditions of globalization]. URL: http://vlp.com.ua/files/23_27.pdf

Peteshova T.A. (2010) Metodychni pidkhody do otsinky rivnia konkurentnykh perevah i konkurentozdatnosti pidpryiemstva. [Methodical approaches to assessing the level of competitive advantages and competitiveness of the enterprise]. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky : zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 261: V 7 t. T. IV. Dnipropetrovsk : DNU. S. 908-918.

Переглядів статті: 91
Завантажень PDF: 59
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Ареф’єва, О., & Годун, В. (2023). СТРАТЕГІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-113
Розділ
ЕКОНОМІКА