ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПОСИЛЕННЯМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПРИКОРДОННІ

Ключові слова: екскурсійна діяльність, інноваційний екскурсійний продукт, екскурсійний маршрут, інтеграційний процес, туризм

Анотація

У статті проведено аналіз організації екскурсійної діяльності в аспекті посилення інтеграційних процесів на українсько-польському прикордонні. Досліджено основні вектори розвитку екскурсійної діяльності в Україні, які розвиваються у напрямку розширення співробітництва та нарощування потенціалу, відповідності до ринкових тенденцій організації екскурсійної діяльності, активізації вагомості впливу екскурсійної діяльності на розвиток культурного, стійкого, відповідального, доступного і етичного внутрішнього та міжнародного туризму. У зв’язку із загостренням конкуренції на внутрішньому ринку екскурсій запропоновано зацікавити місцевими маршрутами гостей з-за кордону, насамперед з Республіки Польща. Ця країна, особливо за останні місяці посилення агресії України з Росією активно пропагує зацікавленість пам’ятками епохи пізнього середньовіччя й ренесансу, а також більш сучасних періодів. Як приклад запропоновано розробку екскурсійних маршрутів польськими замками і резиденціями – на зразок аналогічних за змістом й рентабельних маршрутів, що експлуатуються за кордоном. Розроблено інноваційні екскурсійні продукти замками й резиденціями історичної Волині за маршрутами організованими за принципом територіальної близькості екскурсійних об’єктів. Наведено перелік основних пунктів п’яти маршрутів польськими замками і резиденціями Волині. Враховуючи туристично-екскурсійний потенціал України визначено пріоритетні напрямки розвитку екскурсійної діяльності.

Посилання

Екскурсійний супровід, промоційні та сувенірна продукція: як вподовж року працював Центр туристичної інформації та послуг. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/publications/ekskursiinyi-suprovid-promotsiini-zakhody-ta-suvenirna-produktsiia-iak-vpodovzh-roku-pratsiuvav-tsentr-turystychnoi-informatsii-ta-posluh (дата звернення: 03.06.2022)

Індустрія туризму й сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-річчя Волинського національного університету імені Лесі Україки (м. Луцьк, 28 жовтня 2020 р.) / відпов. ред. Л. В. Ільїн. Луцьк : ПП Іванюк, 2020. 234 с.

Волинь унікальна. URL: http://tourism.volyn.ua/ua/Events.html.

Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (дата звернення: 03.06.2022)

Культура і туризм в умовах COVID 19: нові реалії. URL: http://dialog.lviv.ua/kultura-i-turizm-v-umovah-covid-19-novi-realiyi/ (дата звернення: 03.06.2022)

Непочатенко В. COVID-19 і туризм: аналіз ситуації та економічні шляхи виходу з кризи. Ефективна економіка. 2020. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8079 DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.52 (дата звернення: 03.06.2022)

Пандемія COVID-19 та її наслідки у сфері туризму в Україні. URL: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (дата звернення: 03.06.2022)

Поширення корона вірусу: безвихідь чи поштовх до розвитку? URL: https://hromadske.volyn.ua/poshyrennia-koronavirusu-bezvykhid-chy-poshtovkh-dlia-rozvytku/ (дата звернення: 03.06.2022)

Туристична галузь Волині зазнала значних збитків через карантин. URL: http://www.volynpost.com/news/171020-turystychna-galuz-volyni-zaznala-znachnyh-zbytkiv-cherez-karantyn (дата звернення: 03.06.2022)

Центр туристичної інформації та послуг. URL: http://visitlutsk.com/page/ua/tourist-information-centre/

Сущенко Р. Карантин. Як світ рятує туристичну галузь. URL: https://www.ukrinform.ua/rubrictourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html. (дата звернення: 03.06.2022).

Ekskursiinyi suprovid, promotsiini zakhody ta suvenirna produktsiia: yak vpodovzh roku pratsiuvav Tsentr turystychnoi informatsii ta posluh. Available at: https://www.lutskrada.gov.ua/publications/ekskursiinyi-suprovid-promotsiini-zakhody-ta-suvenirna-produktsiia-iak-vpodovzh-roku-pratsiuvav-tsentr-turystychnoi-informatsii-ta-posluh (accessed 03 Jun 2022)

Industriia turyzmu y sfera hostynnosti v Ukraini ta sviti: suchasnyi stan, problemy ta perspektyvy rozvytku : materialy II mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii z nahody 80-richchia Volynskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukraiky (m. Lutsk, 28 zhovtnia 2020 r.) / vidpov. red. L. V. Ilin. Lutsk : PP Ivaniuk, 2020. 234 s

Volyn is unique (2022). Available at: http://tourism.volyn.ua/ua/Events.html (accessed 03 Jun 2022)

Kodeks Ukrayiny pro administratyvni pravoporushennya. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text (accessed 03 Jun 2022)

Kultura i turyzm v umovakh COVID 19: novi realii. Available at: http://dialog.lviv.ua/kultura-i-turizm-v-umovah-covid-19-novi-realiyi/ (accessed 03 Jun 2022)

Nepochatenko, V. (2022), “COVID-19 and tourism: analysis of economic situation and ways out of crisis”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8079 (Accessed 03 Jun 2022). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.52

Pandemiia COVID-19 ta yii naslidky u sferi turyzmu v Ukraini. Available at: http://www.ntoukraine.org/assets/files/EBRD-COVID19-Report-UKR.pdf (accessed 03 Jun 2022)

Poshyrennia korona virusu: bezvykhid chy poshtovkh do rozvytku?. Available at: https://hromadske.volyn.ua/poshyrennia-koronavirusu-bezvykhid-chy-poshtovkh-dlia-rozvytku/ (accessed 03 Jun 2022)

Turystychna haluz Volyni zaznala znachnykh zbytkiv cherez karantyn. Available at: http://www.volynpost.com/news/171020-turystychna-galuz-volyni-zaznala-znachnyh-zbytkiv-cherez-karantyn (accessed 03 Jun 2022)

Tourist Information and Services center (2022). Available at: http://visitlutsk.com/page/ua/tourist-information-centre/ (accessed 03 Jun 2022)

Sushchenko R. (2022) Quarantine. How the world saves the tourism industry. Available at: https://www.ukrinform.ua/rubrictourism/3090351-karantin-ak-svit-ratue-turisticnu-galuz.html (accessed 03 Jun 2022).

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 255
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Лисюк, Т., Терещук, О., & Білецький, Ю. (2022). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ПОСИЛЕННЯМ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОМУ ПРИКОРДОННІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-1

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають