ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЛОВОГО ТА ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОТОКОЛУ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Ключові слова: діловий та дипломатичний протокол, сфера послуг, інноваційні тенденції, дипломатія

Анотація

У статті розглянуто особливості розвитку інноваційних тенденцій ділового та дипломатичного протоколу у сфері послуг. Проаналізувано значення ділового та дипломатичного протоколу на сучасному етапі розвитку індустрії гостинності. Досліджено управлінську культуру сучасного керівника. Також у статті охарактеризовано вимоги до сучасного керівника сфери послуг. Визначено перспективи розвитку сфери послуг при ефективному впроваджені інноваційних технологій у діловому та дипломатичному протоколі. Розроблено пропозиції щодо забезпечення інноваційності ділового та дипломатичного протоколу у сфері послуг. На сьогодні інновації стають все більш вирішальними для конкурентоспроможності та продуктивності у сфері послуг. Становлення сучасної моделі дипломатії, приводить до висновку, що майбутнє дипломатії багато в чому залежить від того, як надалі буде розвиватися туристичний бізнес, а отже туризм накладає відбиток на роботу та модернізацію ділового та дипломатичного протоколу.

Посилання

Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В., Котлер Ф. Основы маркетинга, 4-е еврепейское издание. Москва : ООО «ИД Вильямс», 2007. 1200 с.

Дипломатичний протокол // Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB (дата звернення: 05.08.2021).

Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / уклад.: Гошовська В.А. та ін. Київ : К.І.С., 2016.130 с. (Серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»).

Котлер Ф. Основи маркетинга [пер. с англ. общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой]. Москва : Прогресс, 1990. 410 с.

Кучерявенко С.Ю. Сутність інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери послуг. Київ : Знання, 2012. С. 4–47.

Сидорова А.В. Экономико-статистические методы в управлении сферой услуг. Донецк : ДонНУ, 2002. 240 с.

Шаповалова О.М. Інноваційний розвиток підприємств сфери послуг: туризму. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2013. № 4(193) Ч. 2. С. 241–246.

Armstrong, G. Sonders. D. Vong, V. and Kotler, F. (2007), Osnovu marketinga [Marketing bases], ООО “ID Viliams”, Moscow, Russia. (in Russian)

Dyplomatychnyi protocol [Diplomatic protocol]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB (accessed 05 August 2021)

Hoshovska A. V. (2016). Komunikatsii v publichnomu upravlinni: aspekty orhanizatsiinoi kultury ta dilovoho spilkuvannia [Communications in public administration: aspects of organizational culture and business communication]. Kyiv: K.I.S. (in Ukrainian)

Kotler, F. (1990), Osnovu marketinga [Marketing bases]. Progress, Moscow. Russia. (in Russian)

Kycheriavenko, S.IY. (2012), Sytnist innovatsiino-investutsiinogo rozvutky pidpruemstv sferu poslyg [The essence of innovation and investment development service industries], Znania, Kuiv, Ukraine. (in Ukrainian)

Sidorova, А. V. (2002), Economico-statisticheskie metodu v ypravlenii sferoi yslyg [Economic and statistical methods in the management of the services sector], DonNY, Donetsk, Ukraine. (in Ukrainian)

Shapovalova О.М. (2013), “Innovative development of service industries: tourism”. Newsletter East Ukrainian National University named after Volodymyr Dahl, vol. №4(193), pp. 241–246. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 40
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2021-09-28
Як цитувати
Лисюк, Т., Терещук, О., & Демчук, О. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЛОВОГО ТА ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРОТОКОЛУ У СФЕРІ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-41
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА