ТУРИСТИЧНІ ПОДОРОЖІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Ключові слова: туристичні подорожі, безпека, ризики, Волинська область, війна

Анотація

У статті проаналізовано особливості організації туристичних подорожей у Волинській області, зосереджено увагу на туристичній діяльності у регіоні в контексті сучасних викликів. Окреслено ризики, умови безпеки, існуючі обмеження відвідування туристичних атракцій у Волинському регіоні, особливості заборони перебування на певний період часу у зв’язку з настанням комендантської години, правила та обмеження туристичної активності через наявність укриттів відповідно до маршрутів подорожей. Запропоновано вектори планування та організацію туристичних подорожей в умовах воєнного стану. Визначено організаційні важелі, які уможливлять ефективне планування та організацію туристичних подорожей на Волині, що забезпечить підвищення ефективності та конкурентоспроможності туризму в регіоні. З’ясовано, що в умовах воєнного стану необхідно розробляти маршрути з урахуванням наявності бомбосховищ.

Посилання

Веломаршрут «Запісочне–Незабудка»: вебсайт Шацького національного природного парку. URL: http://shpark.com.ua/route/do-naystarishoho-dereva (дата звернення: 30.06.2023).

Волинська експедиція: група у мережі «Фейсбук» сторінки «Район. Історія». URL: https://www.facebook.com/groups/2671029273167992 (дата звернення: 30.06.2023).

Волинь унікальна. URL: https://tourism.volyn.ua/tours3d (дата звернення: 30.06.2023).

Володимир – місто твоєї історії: офіційний туристичний сайт міста. URL: https://volodymyr.travel/?fbclid=IwAR2f-tdmjDl8ybhcxh5HA92XRTt1-mt7iW6VrCSsZ9TltCT8uqRtYq8-mx4 (дата звернення: 30.06.2023).

Екскурсійний супровід, промоційні та сувенірна продукція: як вподовж року працював Центр туристичної інформації та послуг. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/publications/ekskursiinyi-suprovid-romotsiini-zakhody-ta-suvenirna-produktsiia-iak-vpodovzh-roku-pratsiuvav-tsentr-turystychnoi-informatsii-ta-posluh (дата звернення: 03.06.2023).

Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Володимир-Волинський район Волинської області: туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісник Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія Географія. Київ, 2020. № 1/2(76/77). С. 69–77. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.10 (дата звернення: 30.06.2023).

Луцьк. Приємне відкриття. URL: https://www.visitlutsk.com (дата звернення: 30.06.2023).

Трофімук-Кирилова Т., Карпюк А. Популяризація туристичних та екскурсійних об’єктів релігійного туризму у Луцькій територіальній громаді. Міжрелігійний діалог та його вплив на суспільство, політику, бізнес, культуру : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. (Тернопіль, 13 жовтня 2021 р.) / під заг.ред.: О. Є. Гомотюк. Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. С. 234–239.

Туристичні маршрути по Цуманській пущі: вебсайт Ківерцівського національного природного парку «Цуманська пуща». URL: https://knpp.com.ua/article/routes (дата звернення: 30.06.2023).

Туристичні маршрути та екскурсії. URL: https://cnpvtk.volyn.ua/index.php/napryamki/turizm/pokhodi/interaktivni-pokhodi (дата звернення: 30.06.2023).

Velomarshrut «Zapisochne–Nezabudka» [The Bicycle route «Zapisochne-Nezabudka»]. Available at: http://shpark.com.ua/route/do-naystarishoho-dereva (Accessed 30 Jun 2023).

Volynska ekspedytsiia [The Volyn expedition]. Available at: https://www.facebook.com/groups/ 2671029273167992. (in Ukrainian)

Volyn unikalna [Volyn is unique]. Available at: https://tourism.volyn.ua/tours3d (Accessed 30 Jun 2023).

Volodymyr – misto tvoiei istorii: ofitsiinyi turystychnyi sait mista. [Volodymyr – city of your history: official tourist site of the city]. Available at: https://volodymyr.travel/?fbclid=IwAR2f-tdmjDl8ybhcxh5HA92XRTt1-mt7iW6VrCSsZ9TltCT8uqRtYq8-mx4 (Accessed 30 Jun 2023).

Ekskursiinyi suprovid, promotsiini zakhody ta suvenirna produktsiia: yak vpodovzh roku pratsiuvav Tsentr turystychnoi informatsii ta posluh. Available at: https://www.lutskrada.gov.ua/publications/ekskursiinyi-suprovid-promotsiini-zakhody-ta-suvenirna-produktsiia-iak-vpodovzh-roku-pratsiuvav-tsentr-turystychnoi-informatsii-ta-posluh (Accessed 30 Jun 2023).

Karpiuk, Z. K., Antypiuk, O. V., & Kacharovskyi, R. Ye. (2020). Volodymyr-Volynskyi raion Volynskoi oblasti: turystychno-rekreatsiini resursy prykordonnia [Volodymyr-Volynskyi district of Volyn oblast: tourist and recreational resources of the borderarea]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni T.H. Shevchenka. Seriia Heohrafiia. Kyiv, vol. 1/2 (76/77), pp. 69–77. DOI: http://doi.org/10.17721/1728-2721.2020.76-77.10 (Accessed 30 Jun 2023).

Lutsk. Pryiemne vidkryttia [Lutsk. Pleasant discovery]. Available at: https://www.visitlutsk.com (Accessed 30 Jun 2023).

Trofimuk-Kyrylova, T., & Karpiuk, A. (2021). Populiaryzatsiia turystychnykh ta ekskursiinykh obiektiv relihiinoho turyzmu u Lutskii terytorialnii hromadi [Popularization of tourist and excursion objects of religious tourism in the Lutsk Territorial Community]. Mizhrelihiinyi dialoh ta yoho vplyv na suspilstvo, polityku, biznes, kulturu: zb. materialiv Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (Ternopil, 13 zhovtnia 2021) / pid zah.red.: O. Ye. Homotiuk. Ternopil: FOP Osadtsa Yu. V., pp. 234–239 (Accessed 30 Jun 2023).

Turystychni marshruty po Tsumanskii pushchi [Tourist routes along the Tsumanska Pushcha]. Available at: https://knpp.com.ua/article/routes (Accessed 30 Jun 2023).

Turystychni marshruty ta ekskursii [Tourist routes and excursions]. Available at: https://cnpvtk.volyn.ua/index.php/napryamki/turizm/pokhodi/interaktivni-pokhodi (Accessed 30 Jun 2023).

Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 57
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Лисюк, Т., Терещук, О., & Білецький, Ю. (2023). ТУРИСТИЧНІ ПОДОРОЖІ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-5

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають