ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Ключові слова: інноваційна інформаційна діяльність,, інноваційні технології, туристична діяльність, сфера туризму, туристичні підприємства

Анотація

Доведено, що інноваційна інформаційна діяльність у сфері туризму спрямована на створення нового або зміну існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. Обгрунтовано, що новітні інформаційні технології стають визначальними факторами для конкурентоспроможності індустрії туризму та активізації обмінів з іншими секторами економіки, що з нею пов’язані. Визначено, що інновація як процес або як продукт може стати однією з головних статей доходу підприємства, істотно впливаючи на збільшення прибутку. Чим вищий потенціал нововведень, тим вищий очікуваний реальний прибуток. Поява сучасних засобів інформації та зв’язку зумовило суттєвий вплив на суспільне виробництво і побут людей. Нині сучасну туристичну діяльність і роботу туристичних підприємств не можна уявити без мережі Інтернет. Сучасна аудіо-відео-техніка істотно змінила технологію менеджменту, а процес управління здійснюється у режимі реального часу. Таким чином, відбувається інтеграція інформаційних інструментів і послуг у всіх видах туристичної діяльності, зокрема, малими підприємствами. Їх використання державними і приватними туроператорами, особливо малими та середніми підприємствами, посилюється і проявляється у підвищенні обізнаності та партнерських ініціативах, а також належному використанні різних національних і європейських програм.

Посилання

Долга Г.В. Управління інноваційною діяльністю підприємств туристичного бізнесу. Бізнес-навігатор. 2020. Випуск 1 (57). С. 111–114. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.57-19

Татаринцева А.С., Олійник О.М. Управління підприємствами туристичної сфери з використанням сучасних інформаційних технологій. Вісник Запорізького національного університету. 2011. Випуск 1 (9). С. 148–153. URL: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/eco_2011_1/2011_1/148-153.pdf

Погуда Н.В., Розметова О.Г. Сучасний стан туристичного ринку України. Ефективна економіка. 2018. Випуск 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/59.pdf

Дударенко В.О., Примак Т.Ю. IT-туристичні підприємства на ринку України. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті. (м. Київ, 5-6 квітня 2017 р.). НУХТ, 2017. С. 349.

Кравченко А.В., Костючик С.В. Аналіз інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств на ринку України. Молодий вчений. 2017. Випуск 10 (50). С. 922–926. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/kravchenko22.htm

Dolha H. (2020) Upravlinnia innovatsiinoiu diialnistiu pidpryiemstv turystychnoho biznesu [Management of innovative activities of tourism business enterprises]. Biznes-navihator. Issue 1 (57), pp. 111–114. DOI: https://doi.org/10.32847/business-navigator.57-19

Tataryntseva A.S., Oliinyk O.M. (2011) Upravlinnia pidpryiemstvamy turystychnoi sfery z vykorystanniam suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii [Management of tourism enterprises using modern information technologies]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. Issue 1 (9), pp. 148–153. Available at: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2011/eco_2011_1/2011_1/148-153.pdf

Pohuda N.V., Rozmetova O.H. (2018) Suchasnyi stan turystychnoho rynku Ukrainy [The current state of the tourist market of Ukraine]. Efektyvna ekonomika (electronic journal). Issue 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/59.pdf

Dudarenko V., Prymak T. (2017) IT-turystychni pidpryiemstva na rynku Ukrainy [Innovative and IT technologies in tourism activities]. Naukovi zdobutky molodi – vyrishenniu problem kharchuvannia liudstva u XXI stolitti. Issue 83, p. 349. Available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/25887

Kravchenko A.V., Kostiuchyk S.V. (2017) Analiz innovatsiinoho rozvytku vitchyznianykh turystychnykh pidpryiemstv na rynku Ukrainy [Analysis of the innovative development of domestic tourism enterprises on the market of Ukraine]. Molodyi vchenyi. Issue 10 (50), pp. 922–926. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/kravchenko22.htm

Переглядів статті: 157
Завантажень PDF: 317
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Лисюк, Т., Ройко, Л., & Білецький, Ю. (2022). ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-26