ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМИ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

Ключові слова: реклама, PR-технології, соціальні мережі, готельно-ресторанний бізнес, Social Media Marketing

Анотація

У статті розглянуто вплив реклами та PR-технологій на готельно-ресторанну індустрію. Проаналізовано ефективність використання соціальної мережі Instagram для просування готельно-ресторанного бізнесу. Розглянуто основні переваги та недоліки рекламної кампанії у мережі. Зважаючи на розвиток індустрії гостинності, реклама та PR-технології є основними засобами просування ресторанного бізнесу. Адже сучасна готельно-ресторанна сфера дуже динамічна, щодня відкриваються різноманітні заклади, яким з урахуванням зростаючої конкуренції потрібно просувати власний заклад за допомогою реклами і PR-акцій. Також, важливо, що за допомогою Інтернету і соціальних мереж можна розробляти різні види інтернет-реклами. Вельми актуальним на сьогодні у розвитку та популяризації ресторану чи готелю є створення контенту для закладу, або ж як це називають Social Media Marketing (SMM).

Посилання

Балабанов А.В. Цікаве медіапланування. Москва: РВП-Холдинг, 2000. 104 с.

Балабанов Л.В. Основи паблік рілейшнз// Навчальний посібник, Київ, 2001.

Гвозденко Є. М., Чекштуріна В. М. Instagram як ефективний інструмент просування бізнесу. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти. м. Харків, 2019 року. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.

Миронова М. І., Миронов Ю. Б. Показники ефективності діяльності підприємств індустрії гостинності: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Черкаси, 16-17 квітня 2020 р.) Черкаси, 2020. С. 517-520.

Почепцов Г. Г. Теорія комунікацій. Київ : ВЦ «Київськийуніверситет», 2015. 308 с.

Слісаренко І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління: Навч. посіб. Київ : МАУП, 2017. 104 с.

Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю: Навч. посіб. Київ: НМЦВО, 2011. 560 с.

Шутенко В. П., Голуб М. О. PR-технології у ресторанному бізнесі. Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти. м. Харків, 2019 року. Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019.

Balabanov A.V. (2000). Cikave mediaplanuvannja [Interesting media planning]. Moskow : RVP-Kholdyngh [in Russian]

Balabanov L.V. (2001). Osnovy pablik rilejshnz [Basic of PR]. Kyiv [in Ukrainian]

Ghvozdenko Je. M., Chekshturina V. M. (2019). Instagram jak efektyvnyj instrument prosuvannja biznesu [Instagram as an effective tool for business promotion]. Kharkiv : KhNEU im. S. Kuznecja [in Ukrainian]

Myronova M. I., Myronov Ju. B. (2020). Pokaznyky efektyvnosti dijaljnosti pidpryjemstv industriji ghostynnosti [Indicators of efficiency of enterprises of the hospitality industry]. Cherkasy [in Ukrainian]

Pochepcov Gh. Gh. (2015). Teorija komunikacij [Communication theory]. Kyiv : Kyjivsjkyj'universytet [in Ukrainian]

Slisarenko I. Ju. (2017). Pablik rylejshnz u systemi komunikaciji ta upravlinnja [PR in the system of communication and management]. Kyiv : MAUP [in Ukrainian]

Tykhomyrova Je. B. (2011). Zv'jazky z ghromadsjkistju [Public relations]. Kyiv : NMCVO [in Ukrainian]

Shutenko V. P., Gholub M. O. (2019). PR-tekhnologhiji u restorannomu biznesi [PR-technologies in the restaurant business]. Kharkiv : KhNEU im. S. Kuznecja [in Ukrainian]

Переглядів статті: 554
Завантажень PDF: 678
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Лисюк, Т., Терещук, О., & Демчук, О. (2021). ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ РЕКЛАМИ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-35
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають