СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ КОЛИВАНЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

  • Наталія Коваль Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-7293-3331
  • Людмила Ткачук Вінницький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0001-9770-7851
  • Ігор Панасенко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: фінансовий менеджмент, інновації, фінансовий ринок, прогнозування, фінансові ризики, інвестиції

Анотація

Ефективне управління фінансами має вирішальне значення для успіху будь-якої організації. Стаття присвячена всебічному аналізу сучасних стратегій фінансового менеджменту як мережу взаємозалежних процесів, що вимагають скоординованих дій інвесторів, кредиторів та менеджерів. Особливу увагу приділено розгляду функцій фінансового менеджменту в організаціях та його роль у досягненні економічної оптимізації. Спираючись на численні дослідження, в представленій статті визначено чотири складові ефективного фінансового менеджменту: планування, бюджетування, прогнозування та моніторинг. Особливу увагу автори приділяють важливості відкритої комунікації та скоординованих дій між усіма сторонами, залученими до прийняття ефективних фінансових рішень. Завдяки ретельному моніторингу фінансових показників фінансовий менеджмент може гарантувати, що організація максимально ефективно використовує наявні ресурси. Сформульовано авторський підхід до розуміння та важливості сильного лідерства у фінансовому управлінні. Ефективний фінансовий менеджмент вимагає кваліфікованих менеджерів, які можуть орієнтуватися в складних економічних відносинах організації. Аналізуючи критичні аспекти фінансового менеджменту, представлена стаття надає цінну інформацію про те, як організації можуть оптимізувати свої процеси управління фінансами та подальше їх вдосконалення. Враховуючи сучасний стан економіки, глобалізаційні зміни в світі, виокремлені основні складові фінансового менеджменту, які характеризують результативність інновацій.

Посилання

Жигалкевич Ж.М., Кам’янська О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с.

Ткаченко М.І., Євась Т.В., Олійник О.С. Особливості фінансового менеджменту комунального підприємства. Подільський науковий вісник. 2019. №2 (10). С. 45–50. URL: https://pnv.in.ua/images/Magazine/2_2019/2_2019-45-50.pdf(дата звернення: 01.04.2024).

Іванченко Л.В., Степаненко С.В., Євтушевьска О.О. Фінансовий і податковий менедмент у системі управління підприємством. Бізнес Інформ. 2022. №4. С. 125–129 DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-125-129 (дата звернення: 12.04.2024).

Перевозова І.В., Шайбан В.М., Деделюк О.В. Реалії і перспективи вітчизняного і міжнароного менедменту: пріоритетні напрями, прогноз майбуття. Економіка та суспільство. 2023. №53. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2649/2565 (дата звернення: 01.04.2024).

Денисюк О., Саннікова С. LEAN-Менеджмент як технологія управління вітчизняними підприємствами в умовах кризи. Економіка та суспільство. 2022. №4 URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2023 (дата звернення: 28.04.2024).

Дрік І., Бєлозерцев В. Виклики сучасного менеджменту. Інформаційні системи в бізнесі. Інновації та сталий розвиток. 2023. №1. С. 239–245. URL:https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/168 (дата звернення: 18.04.2024).

Копчак Ю., Слюсаренко К., Чумаков К. Сучасні виклики до менеджменту підприємств та організацій в Україні. Врахування зарубіжного досвіду у вітчизняній практиці. Економіка та суспільство. 2022. №48. URL:https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2286 (дата звернення: 12.04.2024).

Чернікова Н. М., Іщенко І. С., Большая О. В. Трансформація систем менеджменту в умовах цифровізації та інноваційного розвитку підприємств.

Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут». 2023. № 25. С. 54–58 URL: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/278602 (дата звернення: 01.04.2024).

Дергалюк Б., Деркач Н. Фінансове планування на підприємстві: сутність,

проблеми та оптимізація. Економіка та суспільство. 2023. №54. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-19. (дата звернення:15.04.2024)

Злобіна К.С. Підходи до визначення ефективності фінансового планування на підприємстві. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 19. С.315–320.URL: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/5984 (дата звернення: 01.04.2024).

Далик В., Кондратюк С., Формазюк О. Теоретико-методичні засади використання контрактного підходу в системі організації фінансового менеджменту на підприємствах ІТ-сектору. Академічні візії. 2023. №16.

URL:https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/167

(дата звернення: 05.05.2024)

Zhyhalkevych Zh., Kamianska O. (2022) Finansovyi menedzhment: navch. posib [Financial management: a textbook]. Kyiv : KPI im. Ihoria Sikorskoho, 214 p. (in Ukrainian)

Tkachenko M., Yevas T., Oliinyk O. (2019) Osoblyvosti finansovoho menedzhmentu komunalnoho pidpryiemstva. [Peculiarities of financial management of a utility company]. Podilskyi naukovyi visnyk - Podilskyi scientific visnyk, no 2 (10), pp. 45–50. Available at: https://pnv.in.ua/images/Magazine/2_2019/2_2019-45-50.pdf

(accessed April 01, 2024).

Ivanchenko L., Stepanenko S., Yevtushevska O. (2022) Finansovyi i podatkovyi menedment u systemi upravlinnia pidpryiemstvom. [Financial and tax management in the enterprise management system]. Biznes Inform – Business Inform, no 4, pp. 125–129. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-4-125-129

(accessed April 12, 2024).

Perevozova I., Shaiban V., Dedeliuk O. (2023) Realii i perspektyvy vitchyznianoho i mizhnaronoho menedmentu: priorytetni napriamy, prohnoz maibuttia. [Realities and prospects of domestic and international management: priority areas, future forecast]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, no 53. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2649/2565

(accessed April 01, 2024).

Denysiuk O., Sannikova S. (2022) LEAN-Menedzhment yak tekhnolohiia upravlinnia vitchyznianymy pidpryiemstvamy v umovakh kryzy. [LEAN-Management as a technology for managing domestic enterprises in times of crisis]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, no 4. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2023

(accessed April 28, 2024).

Drik I., Bielozertsev V. (2023) Vyklyky suchasnoho menedzhmentu. Informatsiini systemy v biznesi. [Challenges of modern management. Information systems in business]. Innovatsii ta stalyi rozvytok - Innovation and Sustainability, no 1, pp. 239–245. Available at: https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/168

(accessed April 18, 2024).

Kopchak Yu., Sliusarenko K., Chumakov K. (2022) Suchasni vyklyky do menedzhmentu pidpryiemstv ta orhanizatsii v Ukraini. Vrakhuvannia zarubizhnoho dosvidu u vitchyznianii praktytsi. [Modern challenges to the management of enterprises and organisations in Ukraine. Consideration of foreign experience in domestic practice]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, no 48. Available at:

https://ins.vntu.edu.ua/index.php/ins/article/view/168 (accessed April 12, 2024).

Chernikova N., Ishchenko I., Bolshaia O. (2023) Transformatsiia system menedzhmentu v umovakh tsyfrovizatsii ta innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv. [Transformation of management systems in the context of digitalisation and innovative development of enterprises]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «Kyivskyi politekhnichnyi instytut» – Economic Bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnic Institute", no 25. pp. 54–58. Available at: https://ev.fmm.kpi.ua/article/view/278602 (accessed April 01, 2024).

Derhaliuk B., Derkach N. (2023) Finansove planuvannia na pidpryiemstvi: sutnist, problemy ta optymizatsiia. [Financial planning at the enterprise: the essence, problems and optimisation]. Ekonomika ta suspilstvo - Economy and society, no 54. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-19 (accessed April 15, 2024).

Zlobina K. (2019) Pidkhody do vyznachennia efektyvnosti finansovoho planuvannia na pidpryiemstvi. [Approaches to determining the effectiveness of financial planning at an enterprise]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia - Eastern Europe: economy, business and governance. no 19, pp. 315–320 Available at: http://srd.pgasa.dp.ua:8080/handle/123456789/5984 (accessed April 01, 2024).

Dalyk V., Kondratiuk S., Formaziuk O. (2023) Teoretyko-metodychni zasady vykorystannia kontraktnoho pidkhodu v systemi orhanizatsii finansovoho menedzhmentu na pidpryiemstvakh IT-sektoru. [Theoretical and Methodological Bases of Using the Contract Approach in the System of Financial Management Organisation at IT Sector Enterprises]. Akademichni vizii – Academic visions, no 16. Available at: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/167 (accessed May 05, 2024).

Переглядів статті: 0
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2024-04-29
Як цитувати
Коваль, Н., Ткачук, Л., & Панасенко, І. (2024). СТРАТЕГІЇ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ КОЛИВАНЬ ФІНАНСОВОГО РИНКУ. Економіка та суспільство, (62). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-68
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають