ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО ТА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: інновації, фінансовий ринок, банківські установи, конкуренція, глобалізація

Анотація

Стаття присвячена процесам постійного зростання конкурентної боротьби в банківському та фінансовому секторі. Конкретизовано що запорукою успішності реалізації та впровадження новітніх продуктів та технологій у банківському секторі, є утримання та завоювання конкретних сегментів фінансового ринку. Сформульвано авторський підхід до розуміння властивостей, розробку та вдосконалення розвитку банківських установ щодо нових запитів ринків, відповідно до економічних змін у середовищі під впливом глобалізації у світовому просторі. Автор вважає, що інноваційні засади розвитку банківських та фінансових установ, мають враховувати інноваційний вектор економічного зростання та конкурентоспроможності. Найважливіший засіб забезпечення стабільності та ефективності діяльності, перш за все, залежить від здатності банківської установи задовільняти певні потреби клієнтів. У статті сформульовано основні умови, які забезпечують підвищення та вдосконалення інноваційних методів та управлінських рішень, направлені на новітні маркетингові стратегії, а також в довгостроковій перпективі реазізація та забезпечення стійкості функціонування фінансових та банківських установ. Виходячи з сучасного стану економіки в процесі глобалізаційних змін, виокремлені основні складові, що характеризують ситуаційні позиції оцінки результативності інновацій, та запропоновано заходи щодо подальшого їх вдосконалення.

Посилання

Вовчак О.Д., Гонгало Н.Н. Цифрові інновації та їх вплив на конкурентоспроможність банків. Вісник університету банківської справи. 2020. №3 (39). С. 46–51. URL: https://ser.net.ua/index.php/SER/issue/view/16 (дата звернення: 01.04.2024).

Кузнєцова М.А., Гуйгова Ю.І. Розвиток та впровадження інноваційних банківських послуг в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8088 (дата звернення: 25.03.2024).

Криховецька З.М., Левандійський О.Т. Сутність і напрями розвитку банківських інновацій. Економіка та держава. № 8. 2022. С. 56–61.

URL: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/13191/1/Ek%2B8-2022_ St9.pdf (дата звернення: 12.04.2024).

Федишин М.П., Старкіна М.О. Розвиток банківських інформаційних систем. Науковий погляд: економіка та управління. 2020. №2 (68). С. 200-203

URL: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/37.pdf (дата звернення: 15.04.2024).

Як обрати кращий Інтернет-банкінг. URL: https://minfin.com.ua/ua/credits/articles/zabudte-doroguv-bank/ (дата звернення: 20.04.2024).

Ганзюк С.М., Шаровський М.Ю. Традиційні та інноваційні послуги на ринку банківських продуктів України. Гроші, фінанси і кредит. 2020. Вип. 42. С. 297–301. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/52.pdf (дата звернення: 21.04.2024).

Нестеренко С.М. Огляд засідання Круглого столу: «Фінансова інклюзія як стратегічний напрям розвитку фінансового сектору». 2021. URL: https://kyivdiplomatic.com/ua/news/1495 (дата звернення: 20.04.2024).

Баранова В.Г. Банківські інноваційні технології: проблеми та перспективи впровадження. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 177–181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_40_34 (дата звернення: 20.04.2024).

Силкіна Ю.О., Мазур І.М. Особливості інноваційного розвитку в банківській сфері. Ефективна економіка. 2019. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7440 (дата звернення: 21.04.2024).

Шарко Є.І. Впровадження інновацій банківського обслуговування в Україні. Соціально-гуманітарний вісник. 2020. Вип. 32-33. С. 204–206. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_32-33_104 (дата звернення: 18.04.2024).

Клюско Л.А. Інновації у сфері банківського бізнесу. Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби України. 2019. №2. С. 109–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2019_2_10 (дата звернення: 20.04.2024).

Vovchak O., Honhalo N. (2020) Tsyfrovi innovatsii ta yikh vplyv na konkurentospromozhnist bankiv [Digital innovations and their impact on the competitiveness of banks]. Visnyk universytetu bankivskoi spravy - Bulletin of the University of Banking, no 3 (39), pp. 46–51. Available at: https://ser.net.ua/index.php/SER/issue/view/16

(accessed April 01, 2024).

Kuznietsova M., Huihova Yu. (2020) Rozvytok ta vprovadzhennia innovatsiinykh bankivskykh posluh v Ukraini [Development and implementation of innovative banking services in Ukraine]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, no 8. Available at:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8088 ( accessed March 25, 2024).

Krykhovetska Z., Levandiiskyi O. (2022) Sutnist i napriamy rozvytku bankivskykh innovatsii [The essence and directions of development of banking innovations]. Ekonomika ta derzhava - Economy and the state, no 8, pp. 56-61.

Available at: http://lib.pnu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/13191/1/Ek%2B8-2022_ St9.pdf ( accessed April 12, 2024).

Fedyshyn M., Starkina M. (2020) Rozvytok bankivskykh informatsiinykh system [Development of banking information systems]. Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia - Scientific view: economics and management, no 2 (68), pp. 200-203.

Available at: http://scientificview.umsf.in.ua/archive/2020/2_68_2020/37.pdf

(accessed April 15, 2024).

Yak obraty krashchyi Internet-bankinh [How to choose the best Internet banking]. Available at: https://minfin.com.ua/ua/credits/articles/zabudte-doroguv-bank/ (accessed April 20, 2024).

Hanziuk S., Sharovskyi M. (2020) Tradytsiini ta innovatsiini posluhy na rynku bankivskykh produktiv Ukrainy [Traditional and innovative services in the Ukrainian banking products market]. Гроші, фінанси і кредит - Money, finance and credit. Hroshi, finansy i kredyt, no 42, pp. 297–301. Available at: http://market-infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/52.pdf (accessed April 21, 2024).

Nesterenko S. (2021) Ohliad zasidannia Kruhloho stolu: «Finansova inkliuziia yak stratehichnyi napriam rozvytku finansovoho sektoru» [Overview of the Roundtable meeting: "Financial inclusion as a strategic direction of financial sector development"]. Available at: https://kyivdiplomatic.com/ua/news/1495 (accessed April 20, 2024).

Baranova V. (2019) Bankivski innovatsiini tekhnolohii: problemy ta perspektyvy vprovadzhennia [Banking Innovation Technologies: Problems and Prospects for Implementation]. Prychornomorski ekonomichni studii - Black Sea Economic Studies, no 40, pp. 177–181. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_40_34 ( accessed April 20, 2024).

Sylkina Yu., Mazur I. (2019) Osoblyvosti innovatsiinoho rozvytku v bankivskii sferi [Features of innovative development in the banking sector]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, no 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7440 ( accessed April 21, 2024).

Sharko Ye. (2020) Vprovadzhennia innovatsii bankivskoho obsluhovuvannia v Ukraini [Implementation of banking service innovations in Ukraine]. Sotsialno-humanitarnyi visnyk - Social and Humanitarian Bulletin, no 32–33, pp. 204-206. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sochumj_2020_32-33_104 (accessed April 18, 2024).

Kliusko L. (2019) Innovatsii u sferi bankivskoho biznesu. [Innovations in the banking business]. Zbirnyk naukovykh prats Universytetu derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy - Collection of scientific papers of the University of the State Fiscal Service of Ukraine, no 2, pp. 109–128. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnudps_2019_2_10 (accessed April 20, 2024).

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Коваль, Н. (2024). ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО ТА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-113
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають