КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: конкурентоспроможність, конкуренція, внутрішньогалузева конкуренція, міжгалузева конкуренція, конкурентна сила, конкурентна позиція

Анотація

Стаття присвячена дослідженню теоретико-методологічних аспектів конкуренції та конкурентоспроможності підприємства як найбільш важливих категорії економічного механізму ринкової економіки. Узагальнено економічну сутність конкуренції та конкурентоспроможності на основі аналізу та систематизації поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених. Проведено групування форм конкуренції між підприємствами за галузево-територіальною ознакою, кількістю суб’єктів на ринку та ступенем їх конкурентної сили, за методами конкурентної боротьби. Проведено аналіз і узагальнення основних концепцій конкуренції, визначено основні концептуальні підходи до визначення сутності конкуренції. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на посилення конкурентних позицій підприємства.

Посилання

Кривіцька В. В., Зянько В. В. Механізм управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах нестабільності. Ефективна економіка. 2020. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8118

Красняк О. П., Мицик В. О. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в сучасних ринкових умовах. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383

Масляєва О. О. Економічна сутність категорії ,,конкурентоспроможність”: дефініція та систематизація. Ефективна економіка. 2011. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=737

Чіков І. А. Конкуренція: теоретичні підходи до розуміння сутності поняття. Агросвіт. 2019. №10. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2019/12.pdf

Рак Ю. А. Підходи до оцінки конкурентного середовища на ринках різних видів благ. Ефективна економіка. 2017. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5864

Гриньов А.В., Шульженко В.В. Засади системного управління конкурентним потенціалом підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=138

Kryvitska V. & Zyanko V. (2020) Mekhanizm upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva v umovakh nestabilnosti [The mechanism of managing the competitiveness of the enterprise in conditions of instability]. Efektyvna ekonomika, no 8. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8118

Krasnyak O. & Mytsyk V. (2019) Konkurentospromozhnist i konkurentni perevahy pidpryyemstva v suchasnykh rynkovykh umovakh [Competitiveness and competitive advantages of the enterprise in modern market conditions]. Efektyvna ekonomika, no 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7383

Maslyayeva O. (2011) Ekonomichna sutnist katehoriyi ,,konkurentospromozhnistʹ”: definitsiya ta systematyzatsiya [Economic essence of the category "competitiveness": definition and systematization]. Efektyvna ekonomika, no 10. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=737

Chikov I. (2019) Konkurentsiya: teoretychni pidkhody do rozuminnya sutnosti ponyattya [Competition: theoretical approaches to understanding the essence of the concept]. Ahrosvit, no 10. Available at: http://www.agrosvit.info/pdf/10_2019/12.pdf

Rak Y. (2017) Pidkhody do otsinky konkurentnoho seredovyshcha na rynkakh riznykh vydiv blah [Approaches to assessing the competitive environment in the markets of different types of goods]. Efektyvna ekonomika, no 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5864

Hrynov A. & Shulzhenko V. (2019) Zasady systemnoho upravlinnya konkurentnym potentsialom pidpryyemstva [Principles of system management of competitive potential of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, no 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=138

Переглядів статті: 301
Завантажень PDF: 220
Опубліковано
2021-10-26
Як цитувати
Буряченко, О., Ткачук, Л., & Коваль, Н. (2021). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економіка та суспільство, (32). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-60
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ