УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СУЧАСНІЙ СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Ключові слова: управління, персонал, підприємство, управління персоналом, система управління персоналом

Анотація

Стаття присвячена теоретичні засади управління персоналом у сучасній структурі управління підприємства. Управління персоналом - дуже поширений і важливий соціально-економічний феномен. Це дуже складне, багатоцільове і багатогранне явище. В статті досліджено сутність поняття «управління персоналом». Розглянуто основні напрямки системи управління персоналом на підприємстві та групи методів управління персоналом. Виокремлено основні компоненти системи управління персоналу та представлено структуру функціональних підсистем управління персоналом підприємства. Представлено структуру цілей системи управління персоналом. Розглянуто елементи системи управління персоналом підприємства та їх характеристика.

Посилання

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами; 10-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 2017. 848 с.

Стаут Л. У. Управление персоналом. Настольная книга менеджера. Москва : Высшая школа, 2006. 536 c.

Ульрих Д. Эффективное управление персоналом: новая роль HR-менеджера в организации; пер. с англ. Москва : Вильямс, 2007. 304 с.

Десслер Г. Управление персоналом; пер. с англ.; 2-е изд. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 799 с.

Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова А. М. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 502 с.

Кибанов А. Я. Управление персоналом организации : учебник. Москва : ИНФРА-М, 1997. 406 с.

Линенко А. В., Шевченко О. Л. Сутність й аналіз персоналу підприємства за показниками його ефективності. Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. 2008. № 4. С. 111–116.

Пелих А. С. Особливості сучасного управління персоналом на вітчизняних підприємствах. Інноваційна економіка. 2010. № 15. С. 163–166.

Ситник Н .І. Управління персоналом: навчальний посібник. Київ : Інкос, 2009. 472 с.

Балановська Т. І. Методи управління персоналом в сучасних умовах. Науковий вісник НАУ. 2003. № 7–8. С. 50–52.

Калюжна Н. Г. Система управління підприємством як предмет дослідження теорії організації. Вісник економічної науки України. 2011. № 2. С. 51–54. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45700/15-Kalyuzhna.pdf?sequence=1

Armstronh, M. (2017) Praktyka upravlenyia chelovecheskymy resursamy [Human resource management practice]. Sankt-Peterburgh : Pyter. (in Russian)

Staut, L. U. (2006) Upravlenye personalom. Nastolnaia knyha menedzhera [Human resources management. Manager's Handbook]. Moskva : Vysshaya shkola. (in Russian)

Ul'rikh, D. (2007) Effektivnoe upravlenie personalom: novaya rol' HR-menedzhera v organizatsii [Effective human resources management: the new role of the HR manager in the organization]. Moskva : Vil'yams. (in Russian)

Dessler, H. (2013) Upravlenye personalom [Personnel Management]. Moskva : BINOM. Laboratoriya znaniy. (in Russian)

Vynoghradsjkyj, M. D., Vynoghradsjka, A. M., & Shkanova, A. M. (2009) Upravlinnja personalom [Human resources management]. Kyiv : Centr uchbovoji literatury. (in Ukrainian)

Kibanov, A. Ya. (1997) Upravlenie personalom organizatsii [Human resources management of the organization's]. Moskva : INFRA-M. (in Russian)

Lynenko A. V., & Shevchenko O. L. (2008) Sutnistj j analiz personalu pidpryjemstva za pokaznykamy jogho efektyvnosti [The essence and analysis of the company's personal in terms of its effectiveness]. Derzhava ta reghiony. Serija : Ekonomika ta pidpryjemnyctvo, 4, 111–116. (in Ukrainian)

Pelykh, A. S. (2010) Osoblyvosti suchasnogho upravlinnja personalom na vitchyznjanykh pidpryjemstvakh [Features of modern human resources management at blighty enterprises]. Innovacijna ekonomika, 15, 163–166. (in Ukrainian)

Sytnyk, N. I. (2009) Upravlinnja personalom [Human resources management]. Kyjiv : Inkos. (in Ukrainian)

Baranovsjka, T. I. (2003) Metody upravlinnja personalom v suchasnykh umovakh [Methods of human resources management in modern conditions]. Naukovyj visnyk NAU, 7–8, 50–52. (in Ukrainian)

Kaljuzhna N. Gh. (2011) Systema upravlinnja pidpryjemstvom jak predmet doslidzhennja teoriji orghanizaciji [Enterprise management system as a subject of research in the theory of organization]. Visnyk ekonomichnoji nauky Ukrajiny, 2, 51–54. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/45700/15-Kalyuzhna.pdf?sequence=1. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 1457
Завантажень PDF: 2073
Опубліковано
2022-01-25
Як цитувати
Глущенко, Л., Пілявоз, Т., & Коваль, Н. (2022). УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У СУЧАСНІЙ СТРУКТУРІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. Економіка та суспільство, (35). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-41
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають